+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerSkład Rady Nadzorczej Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KADENCJA 2018 - 2021

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Anna Krzyścin

Z-ca Przewod. Rady Nadzorczej - Roman Zegiel

Sekretarz - Ilona Pluta

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Tadeusz Socha

Członkowie :

- Edyta Kozłowska
- Ryszard Grejner

Komisja GZM

Przewodniczący - Jerzy Krasoń

Członkowie :

- Andrzej Gaschi
- Józef KrukówkaOgłoszenie

„Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Romana Ćmiel wybranego na kadencję 2018 – 2021, zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi członek Spółdzielni, który kolejno uzyskał największą ilość głosów w wyniku ostatnich wyborów dokonanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2018 roku.
Wymogi pozwalające na uzyskanie mandatu Członka Rady Nadzorczej MSM do końca kadencji spełnia Pan Józef Krukówka.”Informacja o realizacji Uchwał Rady Nadzorczejza okres
01.01.2018 – 31.12.2018 roku

W roku 2018 roku obyło się 14 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie 140 Uchwał, z czego:
I. Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji w okresie od 01.01.2018 do 04.06.2018 roku
na 7 protokołowanych posiedzeniach podjęła 61 Uchwał
II. Rada Nadzorcza obecnej kadencji w okresie od 15.06.2018 do 31.12.2018 roku
odbyła 7 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła 79 Uchwał.

Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia, na których podjętych zostało:

 • 9 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 14 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 72 Uchwały w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych, rozliczeń kosztów dostawy mediów, badania bilansu, wprowadzenia opłat, przygotowania do sezonu grzewczego, wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lokali użytkowych, zmian do STATUTU, zakupu i montażu kotła w kotłowni Orzesze, wdrożenia ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność,
 • 26 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu, spraw organizacyjnych związanych ze zmianą składu osobowego Rady Nadzorczej, działalności kontrolnej Rady,
 • 1 Uchwała w sprawach związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia,
 • 1 Uchwała w sprawie przeprowadzonej lustracji przez Związek Rewizyjny w Katowicach,
 • 7 Uchwał w sprawach terenowo – prawnych związanej ze zbyciem terenów na rzecz Gminy Mikołów przy ul. Skalnej w Mikołowie pod budowę boiska sportowego i przy ul. Bluszcza/Słowackiego pod budowę miejsc parkingowych, oraz uregulowania prawa korzystania z terenu przy ul. rtm. W. Pileckiego,
 • 10 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego na rok 2019.

Uchwały Rady Nadzorczej były realizowane przez Zarząd na bieżąco, a szczegółowy sposób ich realizacji był przedstawiany co miesiąc na posiedzeniach Rady Nadzorczej.Ogłoszenie

„ Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pani Iwony Spychała-Długosz wybranej na kadencję 2018 – 2021, zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi członek Spółdzielni, który kolejno uzyskał największą ilość głosów w wyniku ostatnich wyborów dokonanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2018 roku.
Wymogi pozwalające na uzyskanie mandatu Członka Rady Nadzorczej MSM do końca kadencji spełnia Pan Roman Ćmiel.”Rada Nadzorcza informuje, iż dyżury członków Rady Nadzorczej
w miesiącu Grudniu pełniony będzie 10.12.2018 (poniedziałek),
w godzinach od 1600 – 1700
w pozostałe miesiace dyżury pełnione są w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 1600 – 1700.

Dodatkowych informacji można uzyskać w komórce organizacyjno – prawnej pokój 114 lub 121 oraz pod nr telefonu 32/22-62-717 wew. 20 lub 42.Informacja dotycząca zatwierdzenia planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni na rok 2019.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 roku podjęła następujące UCHWAŁY:

 • Nr 122/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Mikołowie.
 • Nr 123/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Orzeszu .
 • Nr 124/2018 – w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania.
 • Nr 125/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo - finansowym dla nieruchomości położonych w Mikołowie.
 • Nr 126/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo - finansowym dla nieruchomości położonych w Orzeszu.
 • Nr 127/2018 – w sprawie zmiany wysokości przejściowego dofinansowania robót z Centralnego Funduszu Remontowego według planu na rok 2018.
 • Nr 128/2018 - w sprawie przejściowego dofinansowanie robót przekraczających wysokość naliczeń z przeznaczeniem na realizację robót związanych z wykonaniem remontów oraz robót dociepleniowych na nieruchomościach położonych w Mikołowie.
 • Nr 129/2018 – w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu spłat dofinansowania z Centralnego Funduszu Remontowego.
 • Nr 130/2018 – w sprawie wysokości odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania mieszkań i innych należności.
 • Nr 131/2018 - w sprawie schematu organizacyjnego MSM.Skład Rady Nadzorczej Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KADENCJA 2015 - 2018

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Józef Kurtycz

Z-ca Przewod. Rady Nadzorczej - Anna Krzyścin

Sekretarz - Bogusław Michalski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Ilona Pluta

Członkowie :

- Andrzej Gaschi
- Antoni Kuźnik

Komisja GZM

Przewodniczący - Joachim Szuster

Członkowie :

- Jerzy Krasoń
- Edward SzywaczOgłoszenie

„ Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu (zgon) członka Rady Nadzorczej Pani Ireny Ciałoń wybranej na kadencję 2015 – 2018, zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi członek Spółdzielni, który kolejno uzyskał największą ilość głosów w wyniku ostatnich wyborów dokonanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2015 roku.
Wymogi pozwalające na uzyskanie mandatu Członka Rady Nadzorczej MSM do końca kadencji spełnia Pan Andrzej Gaschi.”Informacja dotycząca podjętych Uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 roku

W roku 2017 roku obyło się 11 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie 123 Uchwał, z czego:
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia, na których podjętych zostało:

 • 11 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 4 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni,
 • 11 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 11 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 56 Uchwał w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych , rozliczeń kosztów dostawy mediów, badania bilansu, wprowadzenia opłat, przygotowania do sezonu grzewczego, wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lokali użytkowych,
 • 11 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu,
 • 5 Uchwał w sprawach związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
 • 4 Uchwały w sprawie terenowo – prawnej związanej ze zbyciem terenu przy ul. Skalnej w Mikołowie,
 • 9 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego na rok 2018.
 • 5 Uchwał w sprawie zatwierdzenia : :
  - Regulaminu zasad windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali w MSM.
  - Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników kosztów dla nieruchomości MSM położonych w Mikołowie.
  - Regulaminu rozliczania kosztów energii elektrycznej w zasobach MSM.
  - Aneksu do Regulaminu zasad windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali w MSM.
  - Aneksu do Regulaminu przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w MSM.


Informacja dotycząca podjętych Uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 roku

W roku 2016 roku obyło się 11 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie 118 Uchwał, z czego:
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia na których podjętych zostało:

 • 21 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 8 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni.
 • 8 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 12 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 47 Uchwały w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych, rozliczeń kosztów dostawy mediów, badania bilansu, wprowadzenia opłat, przygotowania do sezonu grzewczego, wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lokali użytkowych,
 • 14 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu,
 • 2 Uchwały w sprawach związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia,
 • 2 Uchwały w sprawie terenowo – prawnej związanej ze zbyciem terenu przy ul. Skalnej w Mikołowie,
 • 9 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego na rok 2017.
 • 3 Uchwały w sprawie zatwierdzenia : :
  - Aneksu do Regulaminu przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w MSM.
  - Aneksu do Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty i usługi.
  - Aneksu do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy mediów.


RealizacjaUchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2015–31.12.2015 r.

W roku 2015 roku obyło się 14 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie 121 Uchwał, z czego:
I. Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji w okresie od 01.01.2015 do 15.05.2015 roku na 7 protokołowanych posiedzeniach podjęła 54 Uchwały,
II. Rada Nadzorcza obecnej kadencji w okresie od 25.06.2015 do 31.12.2015 roku odbyła 7 protokołowanych posiedzeń na których podjęła 67 Uchwał.

Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia na których podjętych zostało:

 • 29 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 8 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni, oraz 3 w sprawie Państwa Furmanek
 • 10 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 12 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 34 Uchwały w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych , rozliczeń kosztów dostawy mediów, badania bilansu, wprowadzenia opłat, przygotowania do sezonu grzewczego, wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lokali użytkowych
 • 15 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu, spraw organizacyjnych związanych ze zmianą składu osobowego Zarządu, działalności kontrolnej Rady,
 • 6 Uchwał w sprawach związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia,
 • 1 Uchwała w sprawie przeprowadzonej lustracji przez Związek Rewizyjny w Katowicach,
 • 4 Uchwały w sprawie terenowo – prawnej związanej ze zbyciem terenu przy ul. Skalnej w Mikołowie,
 • 1 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Regulaminu określającego zasady wymiany i naprawy stolarki okiennej,
 • 9 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego na rok 2016.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków MSM w dniu 19.05.2016 roku.Realizacja Uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 r. obyła łącznie 12 protokołowanych posiedzeń, na których podjęte zostały łącznie 103 Uchwały.
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętego harmonogramu posiedzeń i planu pracy obejmujacego n/w zagadnienia na których podjętych zostało:

 • 19 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków Zarządu Spółdzielni dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 3 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni,
 • 7 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 11 Uchwał w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na rok 2015,
 • 11 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 32 Uchwały w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych, rozliczeń kosztów dostawy mediów, przygotowania zasobów do sezonu grzewczego,
 • 13 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących działalności kontrolno-nadzorczej Rady, planu pracy, spraw organizacyjnych,
 • 6 Uchwał w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia,
 • 3 Uchwał w sprawie zmian do Regulaminów,
 • 1 Uchwała w sprawie terenowo – prawnej związanej z nabyciem terenu przy ul. Bluszcza w Mikołowie.

Uchwały Rady Nadzorczej były realizowane przez Zarząd na bieżąco, a szczegółowy sposób ich realizacji był przedstawiany co miesiąc na posiedzeniach Rady Nadzorczej.Archiwum 2013 Archiwum 2012

Copyright © 2009 - 2019 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS