+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner31.07.2019

INFORMACJA!

dot. zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA” Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie od dnia 01.08.2019 roku

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. o.o. w Mikołowie poinformował, że decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 czerwca 2019 roku zatwierdzona została nowa „Taryfa dla ciepła” dla ZIM- Mikołów.
Taryfa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 04.07.2019 roku (poz. 4984) i będzie obowiązywać od dnia 01 sierpnia 2019 roku.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według nowej taryfy, jakie stosowane będą przez ZIM-Mikołów począwszy od dnia 01.08.2019 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 oraz pod linkiem.
Nadmieniamy, że „Taryfa dla ciepła” dla Spółki Calor Energetyka Cieplna (dotyczy zakupu ciepła dla budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie) obowiązuje bez zmian od dnia 01.01.2019 roku.10.07.2019

Szanowni Mieszkańcy Osiedla przy Plantach

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w związku z kompleksowym remontem infrastruktury podziemnej oraz drogi przy budynku nr 8 na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie zablokowany będzie dojazd do śmietnika osiedlowego przy budynku nr 12.
Z uwagi na powyższe od dnia 11.07.2019 roku śmietnik przy budynku nr 12 będzie wyłączony z użytkowania na czas prowadzonych prac, których zakończenie przewidywane jest do listopada 2019 roku.
Prosimy o składowanie odpadów zmieszanych oraz segregowanych w kontenerach usytuowanych w śmietnikach osiedlowych przy budynkach nr 1, nr 7-9 oraz nr 21-23.
Za powstałe czasowe utrudnienia i niedogodności przepraszamy.08.07.2019

OGŁOSZENIE !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że w dniach 10.07.2019 – 25.07.2019 roku będą prowadzone roboty związane z wymianą ciepłociągu w drodze dojazdowej do budynku Osiedla przy Plantach 8 w Mikołowie.
Inwestycja wykonywana będzie przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie.
PROSIMY O NIE PARKOWANIE SAMOCHODÓW NA DRODZE DO BUDYNKU W WYZNACZONONYM TERMINIE.
Za powstałe utrudnienia i niedogodności z tego tytułu przepraszamy.
Wszelkie uwagi i zapytania prosimy kierować pod nr telefonu ZIM: 32 218 05 5107.06.2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa podaje do wiadomości pełną treść informacji, opublikowanej na stronie internetowej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie w sprawie wymiany legalizacyjnej wodomierzy na terenie miasta Mikołowa.
Informacja ZIM-Mikołów w w/w sprawie została również opublikowana w "GAZECIE MIKOŁOWSKIEJ" z maja 2019 roku, jednak bez istotnej wzmianki, że wymiana dotyczy wyłącznie liczników głównych w budynkach, będących własnością dostawcy wody.
WYMIANA NIE DOTYCZY WODOMIERZY W LOKALACH I MIESZKANIACH SPÓŁDZIELCZYCH.20.05.2019

OGŁOSZENIE !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniu 21.05.2019 roku nastąpi zakończenie sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.
Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonywać poza sezonem grzewczym jednak nie wcześniej niż 01.06.2019 roku i nie później niż do dnia 31.08.2019 roku (a w przypadku budynku Skalna 10 od 01.07.2019 roku do 31.07.2019 roku, Skalna 12 - od 01.08.2019 do 31.08.2019 roku), po uzyskaniu stosownej pisemnej zgody ze strony Spółdzielni.
Pisemne wnioski należy składać w sekretariacie MSM nie później niż do dnia 12.08.2019 roku.17.05.2019

INFORMACJA

dotycząca zmiany Cennika firmy ISTA Polska Sp. z o.o. od dnia 01.07.2019 roku w zakresie usług:
• odczytów wodomierzy mieszkaniowych oraz rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków,
• rozliczania kosztów centralnego ogrzewania na podstawie wskazań podzielników kosztów c.o., w tym usług serwisowych podzielników na podstawie indywidualnych zgłoszeń.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje , iż począwszy od dnia 01.07.2019 roku obowiązywać będzie zmiana dotychczasowego Cennika firmy ISTA Polska Sp. z o.o. w zakresie usług rozliczeniowych, wymienionych w tytule niniejszej INFORMACJI.

Nowy cennik uwzględniać będzie stawki opłat, podwyższone o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2018, ogłoszony w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.01.2019 roku , tj. 1,6 %.

Koszt usług zgodnie z obowiązującymi w MSM-Mikołów Regulaminami w zakresie rozliczeń w/w mediów ponoszą mieszkańcy budynków w Mikołowie i Orzeszu w ramach indywidualnych okresowych rozliczeń.

Zmiana opłat za usługi zgodnie z niniejszą INFORMACJĄ uwzględniona zostanie w ramach indywidualnych rozliczeń:

 • kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres:
  01.06.2019 – 31.10.2019r. (Mikołów)
  01.06.2019 – 31.12.2019r. (Orzesze)
 • kosztów centralnego ogrzewania za okres:
  01.11.2018 – 31.10.2019r. (Mikołów)
  / nie dotyczy budynków z indywidualną instalacją c.o.:
  Grunwaldzkie 7,Krawczyka 8,10 oraz Katowicka 11,13,15 /
  01.01.2019 – 31.12.2019r. (Orzesze)

Pisemne informacje o wysokości opłat za usługi po waloryzacji Cennika ISTA od dnia 01.07.2019 roku zostaną doręczone wszystkim mieszkańcom Mikołowa i Orzesza w miesiącu maju 2019 roku wraz z zawiadomieniami o wysokości opłat za mieszkania, obowiązującymi od dnia 01.06.2019 roku.

Ponadto szczegółowe informacje w sprawie Cennika usług ISTA są dostępne w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pokój nr 120 w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie).15.05.2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY ORZESZA

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w oparciu o decyzje ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia:
- 18.05.2018 roku - w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 26.05.2018 roku do 25.05.2021 roku, tj. na okres 3 lat,
- 21.05.2018 roku - w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 29.05.2018 roku na okres 3 lat,

w okresie od 26.05.2019 do 25.05.2020 roku opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie łącznie: 15,87 z/m3 (brutto)

(obecnie: 15,81 zł/m3 brutto)

w tym: - za dostawę wody

 • 7,92 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,55 zł/m3 brutto

- za odprowadzenie ścieków

 • 6,78 zł/m3 + 8% podatek VAT= 7,32 zł/m3 brutto (bez zmian)

Ponadto od dnia 26.05.2019 roku zmianie (obniżeniu) ulega stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania głównego wodomierza w budynku, będącego własnością RPWiK S.A. Tychy z dotychczasowej kwoty 10,11 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy do wysokości 10,09 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy.

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłaty abonamentowej za wodomierz główny zgodnie z obowiązującą taryfą zostanie uwzględniona w miesięcznych opłatach za mieszkania od dnia 01.06.2019 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.06.2019 roku zostaną dostarczone do  mieszkań.

W miesiącu maju 2019 roku (w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach na klatkach schodowych) przeprowadzone zostaną odczyty stanów wodomierzy mieszkaniowych.15.05.2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIKOŁOWA

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż na terenie Miasta Mikołów dla odbiorców w gospodarstwach domowych w okresie od 23.05.2019 do 31.03.2020 roku obowiązywać będzie opłata za wodę i odprowadzenie ścieków w wysokości: 15,98 z/m3 ( brutto)
(obecnie w okresie: 01.03.2019 – 22.05.2019 roku: 15,89 zł/m3 brutto)

w tym : - za dostawę wody

 • 7,51 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,11 zł/m3 brutto wg Taryfy po uwzględnieniu dopłaty
  w wys. 1,22 zł/m3 brutto = 6,89 zł/m3 brutto

- za odprowadzenie ścieków

 • 12,80 zł/m3 + 8% podatek VAT= 13,82 zł/m3 brutto wg Taryfy po uwzględnieniu dopłaty
  w wys. 4,73 zł/m3 brutto = 9,09 zł/m3 brutto

Powyższe wynika :

- z decyzji ogłoszonej w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15.05.2018 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mikołów, obowiązującej od 23.05.2018 roku do 22.05.2021 roku, tj. na okres 3 lat,

- z Uchwały Nr V/45/2019 z dnia 05.02.2019 roku Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie dopłat do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków, wynikających z obowiązującej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mikołów.

Ponadto od dnia 23.05.2019 roku zmianie ulega stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie według będącego własnością ZIM-Mikołów wodomierza głównego w budynku oraz utrzymanie przez ZIM urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług).

Stawka abonamentowa w okresie: 23.05.2019 - 22.05.2020 roku wynosić będzie łącznie brutto 9,04 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy (w tym za wodę: 3,66 zł. i za ścieki 5,38 zł).

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłaty abonamentowej za wodomierz główny zgodnie z obowiązującą taryfą zostanie uwzględniona w miesięcznych opłatach za mieszkania od dnia 01.06.2019 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.06.2019 roku zostaną dostarczone do mieszkań.

W miesiącu maju 2019 roku (w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach na klatkach schodowych) przeprowadzone zostaną odczyty stanów wodomierzy mieszkaniowych.17.04.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11 zatrudni

KIEROWNIKA ADMINISTRACJI
w wymiarze pełnego etatu

Miejsce pracy: Mikołów

Do zakresu obowiązków należeć będzie:
1. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi MSM
2. Organizacja pracy Działu Administracji
3. Bieżąca kontrola obiektów i urządzeń na terenie osiedli
4. Nadzór nad realizacją zobowiązań wykonawców świadczących usługi w zakresie administrowanych nieruchomości

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne najlepiej o specjalności budowalnej
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami
3. Biegła umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych
4. Dyspozycyjność, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność w kontaktach z mieszkańcami osiedli
5. Prawo jazdy i własny samochód

Dodatkowymi atutami przy wyborze osoby na w/w stanowisko będzie:
1. Posiadanie licencji zarządcy nieruchomości
2. Uprawnienia budowlane
3. Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert z CV ze zdjęciem bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 24.05.2019 roku

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informujemy, że Administratorem danych jest Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.12.04.2019

SZANOWNI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stosownie do zapisu § 30 Statutu
z a w i a d a m i a :


Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 09 maja 2019 roku o godz. 1700 (czwartek) w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1a.
Członkowie MSM mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków według załączonego porządku, wyłożonymi do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie - salka konferencyjna, począwszy od dnia 18.04.2019 roku (czwartek) w godzinach:
• w poniedziałki - od 1200 do 1700
• w pozostałe dni od wtorku do piątku - od 1000 do 1500

Członkom Spółdzielni przysługują uprawnienia, o których mowa w § 29 ust. 2 i 3 Statutu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków MSM w składzie: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.
3. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków MSM. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Sprawozdanie z realizacji Uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków MSM w dniu 11.06.2018 roku – podjęcie Uchwały.
7. Informacja Zarządu MSM dotycząca zbycia nieruchomości lokalowej – podjęcie Uchwały.
8. Sprawozdanie Zarządu MSM z działalności Spółdzielni za rok 2018 – podjęcie Uchwały.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM za rok 2018 – podjęcie Uchwały.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018 – podjęcie Uchwał dotyczących:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego – podjęcie Uchwały,
b) podziału nadwyżki bilansowej – podjęcie Uchwały.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu MSM – podjęcie Uchwał.
12. Udzielenie Zarządowi MSM pełnomocnictwa do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań – podjęcie Uchwały.
13. Informacja Zarządu MSM w sprawie realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – podjęcie Uchwały.
14. Dyskusja - wolne wnioski.
15. Przyjęcie do realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Wniosków - podjęcie Uchwały.
16. Zakończenie obrad.

W obradach Walnego Zgromadzenia mogą wziąć udział członkowie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okazaniem dowodu tożsamości osobiście albo przez pełnomocnika na zasadach określonych w § 27 Statutu Spółdzielni.SZANOWNI MIESZKAŃCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z trwającym okresem zimowym apeluje o wzmożoną czujność i sygnały o osobach bezdomnych przebywajacych na terenie naszej gmniny.

Informacje o osobach bezdomnych prosimy przekazywać do:

- MOPS przy ul. Kolejowej 2 w Mikołowie, tel.: 32/3242691 w godzinach urzedowania.
- Straży Miejskiej - tel. 986 (poza godzinami pracy MOPS)
- Komendy Powiatowej Policji - tel. 997 i 112 (w godzinach wieczornych, nocnych i w weekendy).

Ponadto osoby bezdomne potrzebujące pomocy mogą również zgłaszać się osobiście do MOPS w Mikołowie, gdzie mogą otrzymać skierowanie do placówki dla osób bezdomnych, skierowanie do ośrodka wsparcia, gdzie mogą otrzymać gorący posiłek jak również inną niezbędną pomoc.25.02.2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr V/45/2019 z dnia 05.02.2019 roku Rady Miejskiej Mikołowa począwszy od dnia 01.03.2019 roku zmianie (obniżeniu) ulegnie wysokość dopłat do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków, wynikających z obowiązującej od dnia 23.05.2018 roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mikołów.
W okresie od 01.03.2019 roku do 31.03.2020 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych obowiązywać będą dopłaty w następującej wysokości, tj.:
- do ceny 1 m3 wody – 1,22 zł. brutto (poprzednio 1,42 zł. brutto),
- do ceny 1 m3 ścieków – 4,73 zł. brutto (poprzednio 5,53 zł. brutto).

W związku z powyższym w okresie od 01.03.2019 roku do 22.05.2019 roku
(tj. do końca pierwszego roku obowiązywania taryfy, wprowadzonej od dnia 23.05.2018 roku)
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 15,89 zł/m3 (brutto)

(poprzednio: 14,89 zł/m3 brutto)
w tym: - za dostawę wody - 7,50 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,10 zł/m3 brutto wg Taryfy
po uwzględnieniu dopłaty w wys. 1,22 zł/m3 brutto = 6,88 zł/m3 brutto
- za odprowadzenie ścieków - 12,72 zł/m3 + 8% podatek VAT= 13,74 zł/m3 brutto wg Taryfy
po uwzględnieniu dopłaty w wys. 4,73 zł/m3 brutto = 9,01 zł/m3 brutto

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków w związku z obniżeniem wysokości dopłaty do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.04.2019 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkań w miesiącu marcu 2019 roku.

Równocześnie informujemy, że w 2019 roku pierwszy termin odczytów wodomierzy mieszkaniowych przez firmę ISTA ulegnie przesunięciu na koniec miesiąca maja (drugi termin pozostanie bez zmiany, tj. na koniec miesiąca października – wraz z odczytem podzielników kosztów c.o.).

Zaznaczamy również, iż w związku ze zmianą ceny za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 01.03.2019 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za okres 01.11.2018 – 31.05.2019 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia 28.02.2019 i od dnia 01.03.2019 roku.

Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 28.02.2019 roku

(formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub uzyskać w Spółdzielni).

Oświadczenia będą przyjmowane na portierni i w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 115 i 120) w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 05.03.2019 roku.
Istnieje również możliwość przesłania oświadczenia w w/w terminie na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu13.02.2019

INFORMACJA
dot. godzin udzielania informacji w sprawie rozliczeń

Uprzejmie informujemy, iż wyjaśnień i informacji w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za okres 01.11.2017 – 31.10.2018 roku zasięgnąć można w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 120)w godzinach :
- poniedziałek - 1000 - 1630
- środa i piątek - 900 - 150003.01.2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr III/32/2018 z dnia 18.12.2018 roku w okresie od 01.01.2019 roku do 28.02.2019 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych obowiązywać będą dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków w dotychczasowej wysokości, tj.:
- do ceny 1 m3 wody – 1,42 zł. brutto,
- do ceny 1 m3 ścieków – 5,53 zł. brutto.

Powyższe oznacza, że w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku cena za 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych pozostanie bez zmian i nadal wynosić będzie:
14,89 zł/m3 brutto.02.01.2019

INFORMACJA
w sprawie zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA”:
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. W Mikołowie
od dnia 01 stycznia 2019 roku.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie w piśmie z dnia 18.12.2018 roku poinformował Spółdzielnię, że decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2018 roku zatwierdzona została zmiana „Taryfy dla ciepła” dla ZIM-Mikołów w zakresie dotyczącym dostawy ciepła z kotłowni przy ul.Skalnej w Mikołowie.
Zmiana została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2018 roku (poz. 8080) i będzie obowiązywać od dnia 01 stycznia 2019 roku.
Zmiana taryfy uzasadniona została znaczącym wzrostem kosztów zakupu gazu ziemnego na potrzeby kotłowni gazowej przy ul.Skalnej 10 od dostawcy wybranego przez ZIM-Mikołów na 2019 rok w drodze postępowania przetargowego.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według zmienionej taryfy, jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 01.01.2019 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków przy ul. Skalnej w Mikołowie, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 oraz załączone zestawienieArchiwum: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Copyright © 2009 - 2019 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS