+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner17.04.2019

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11 zatrudni

KIEROWNIKA ADMINISTRACJI
w wymiarze pełnego etatu

Miejsce pracy: Mikołów

Do zakresu obowiązków należeć będzie:
1. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi MSM
2. Organizacja pracy Działu Administracji
3. Bieżąca kontrola obiektów i urządzeń na terenie osiedli
4. Nadzór nad realizacją zobowiązań wykonawców świadczących usługi w zakresie administrowanych nieruchomości

Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne najlepiej o specjalności budowalnej
2. Doświadczenie zawodowe w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami
3. Biegła umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych
4. Dyspozycyjność, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność w kontaktach z mieszkańcami osiedli
5. Prawo jazdy i własny samochód

Dodatkowymi atutami przy wyborze osoby na w/w stanowisko będzie:
1. Posiadanie licencji zarządcy nieruchomości
2. Uprawnienia budowlane
3. Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert z CV ze zdjęciem bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 10.05.2019 roku

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mikołowską Spółdzielnię Mieszkaniową dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych.

Informujemy, że Administratorem danych jest Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.12.04.2019

SZANOWNI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stosownie do zapisu § 30 Statutu
z a w i a d a m i a :


Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 09 maja 2019 roku o godz. 1700 (czwartek) w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1a.
Członkowie MSM mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków według załączonego porządku, wyłożonymi do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie - salka konferencyjna, począwszy od dnia 18.04.2019 roku (czwartek) w godzinach:
• w poniedziałki - od 1200 do 1700
• w pozostałe dni od wtorku do piątku - od 1000 do 1500

Członkom Spółdzielni przysługują uprawnienia, o których mowa w § 29 ust. 2 i 3 Statutu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków MSM w składzie: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.
3. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia Członków MSM. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Sprawozdanie z realizacji Uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków MSM w dniu 11.06.2018 roku – podjęcie Uchwały.
7. Informacja Zarządu MSM dotycząca zbycia nieruchomości lokalowej – podjęcie Uchwały.
8. Sprawozdanie Zarządu MSM z działalności Spółdzielni za rok 2018 – podjęcie Uchwały.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM za rok 2018 – podjęcie Uchwały.
10. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2018 – podjęcie Uchwał dotyczących:
a) przyjęcia sprawozdania finansowego – podjęcie Uchwały,
b) podziału nadwyżki bilansowej – podjęcie Uchwały.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu MSM – podjęcie Uchwał.
12. Udzielenie Zarządowi MSM pełnomocnictwa do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań – podjęcie Uchwały.
13. Informacja Zarządu MSM w sprawie realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – podjęcie Uchwały.
14. Dyskusja - wolne wnioski.
15. Przyjęcie do realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Wniosków - podjęcie Uchwały.
16. Zakończenie obrad.

W obradach Walnego Zgromadzenia mogą wziąć udział członkowie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okazaniem dowodu tożsamości osobiście albo przez pełnomocnika na zasadach określonych w § 27 Statutu Spółdzielni.SZANOWNI MIESZKAŃCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z trwającym okresem zimowym apeluje o wzmożoną czujność i sygnały o osobach bezdomnych przebywajacych na terenie naszej gmniny.

Informacje o osobach bezdomnych prosimy przekazywać do:

- MOPS przy ul. Kolejowej 2 w Mikołowie, tel.: 32/3242691 w godzinach urzedowania.
- Straży Miejskiej - tel. 986 (poza godzinami pracy MOPS)
- Komendy Powiatowej Policji - tel. 997 i 112 (w godzinach wieczornych, nocnych i w weekendy).

Ponadto osoby bezdomne potrzebujące pomocy mogą również zgłaszać się osobiście do MOPS w Mikołowie, gdzie mogą otrzymać skierowanie do placówki dla osób bezdomnych, skierowanie do ośrodka wsparcia, gdzie mogą otrzymać gorący posiłek jak również inną niezbędną pomoc.25.02.2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr V/45/2019 z dnia 05.02.2019 roku Rady Miejskiej Mikołowa począwszy od dnia 01.03.2019 roku zmianie (obniżeniu) ulegnie wysokość dopłat do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków, wynikających z obowiązującej od dnia 23.05.2018 roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mikołów.
W okresie od 01.03.2019 roku do 31.03.2020 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych obowiązywać będą dopłaty w następującej wysokości, tj.:
- do ceny 1 m3 wody – 1,22 zł. brutto (poprzednio 1,42 zł. brutto),
- do ceny 1 m3 ścieków – 4,73 zł. brutto (poprzednio 5,53 zł. brutto).

W związku z powyższym w okresie od 01.03.2019 roku do 22.05.2019 roku
(tj. do końca pierwszego roku obowiązywania taryfy, wprowadzonej od dnia 23.05.2018 roku)
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 15,89 zł/m3 (brutto)

(poprzednio: 14,89 zł/m3 brutto)
w tym: - za dostawę wody - 7,50 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,10 zł/m3 brutto wg Taryfy
po uwzględnieniu dopłaty w wys. 1,22 zł/m3 brutto = 6,88 zł/m3 brutto
- za odprowadzenie ścieków - 12,72 zł/m3 + 8% podatek VAT= 13,74 zł/m3 brutto wg Taryfy
po uwzględnieniu dopłaty w wys. 4,73 zł/m3 brutto = 9,01 zł/m3 brutto

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków w związku z obniżeniem wysokości dopłaty do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.04.2019 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkań w miesiącu marcu 2019 roku.

Równocześnie informujemy, że w 2019 roku pierwszy termin odczytów wodomierzy mieszkaniowych przez firmę ISTA ulegnie przesunięciu na koniec miesiąca maja (drugi termin pozostanie bez zmiany, tj. na koniec miesiąca października – wraz z odczytem podzielników kosztów c.o.).

Zaznaczamy również, iż w związku ze zmianą ceny za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 01.03.2019 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za okres 01.11.2018 – 31.05.2019 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia 28.02.2019 i od dnia 01.03.2019 roku.

Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 28.02.2019 roku

(formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub uzyskać w Spółdzielni).

Oświadczenia będą przyjmowane na portierni i w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 115 i 120) w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 05.03.2019 roku.
Istnieje również możliwość przesłania oświadczenia w w/w terminie na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu13.02.2019

INFORMACJA
dot. godzin udzielania informacji w sprawie rozliczeń

Uprzejmie informujemy, iż wyjaśnień i informacji w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za okres 01.11.2017 – 31.10.2018 roku zasięgnąć można w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 120)w godzinach :
- poniedziałek - 1000 - 1630
- środa i piątek - 900 - 150003.01.2019

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr III/32/2018 z dnia 18.12.2018 roku w okresie od 01.01.2019 roku do 28.02.2019 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych obowiązywać będą dopłaty do cen 1 m3 wody i 1 m3 odprowadzanych ścieków w dotychczasowej wysokości, tj.:
- do ceny 1 m3 wody – 1,42 zł. brutto,
- do ceny 1 m3 ścieków – 5,53 zł. brutto.

Powyższe oznacza, że w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 28 lutego 2019 roku cena za 1 m3 wody i odprowadzenia ścieków dla gospodarstw domowych pozostanie bez zmian i nadal wynosić będzie:
14,89 zł/m3 brutto.02.01.2019

INFORMACJA
w sprawie zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA”:
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. W Mikołowie
od dnia 01 stycznia 2019 roku.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie w piśmie z dnia 18.12.2018 roku poinformował Spółdzielnię, że decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 grudnia 2018 roku zatwierdzona została zmiana „Taryfy dla ciepła” dla ZIM-Mikołów w zakresie dotyczącym dostawy ciepła z kotłowni przy ul.Skalnej w Mikołowie.
Zmiana została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 15.12.2018 roku (poz. 8080) i będzie obowiązywać od dnia 01 stycznia 2019 roku.
Zmiana taryfy uzasadniona została znaczącym wzrostem kosztów zakupu gazu ziemnego na potrzeby kotłowni gazowej przy ul.Skalnej 10 od dostawcy wybranego przez ZIM-Mikołów na 2019 rok w drodze postępowania przetargowego.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według zmienionej taryfy, jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 01.01.2019 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków przy ul. Skalnej w Mikołowie, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 oraz załączone zestawienieArchiwum: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Copyright © 2009 - 2019 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS