+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner30.09.2020

Informacja
dotycząca zmiany wysokości opłaty za wodę dla gminy Orzesze od dnia 17.10.2020 roku

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w oparciu o decyzje ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia:

 • 10.09.2019 roku - w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 17.10.2019 roku do 16.10.2022 roku, tj. na okres 3 lat,
 • 21.05.2018 roku - w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 29.05.2018 roku do 28.05.2021 roku, tj. na okres 3 lat,

W okresie od 17.10.2020 do 28.05.2021 roku opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie łącznie: 16,05 z/m3 brutto
(obecnie: 16,01 zł/m3 brutto)

w tym: - za dostawę wody

 • 8,08 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,73 zł/m3 brutto

- za odprowadzenie ścieków

 • 6,78 zł/m3 + 8% podatek VAT= 7,32 zł/m3 brutto
  (bez zmiany - na podstawie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 29.05.2018 roku)

Bez zmiany pozostaje stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania głównego wodomierza w budynku, będącego własnością RPWiK S.A. Tychy (10,09 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy).

Zmiana opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w związku z zatwierdzeniem nowej taryfy dla wody zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.11.2020 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkań w miesiącu październiku 2020 roku.
Zaznaczamy również, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 17.10.2020 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za bieżący okres, tj. 01.01.2020 – 31.12.2020 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia 16.10.2020 roku i od dnia 17.10.2020 roku.
Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o  stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 16.10.2020 roku (formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub uzyskać w Administracji Spółdzielni w Orzeszu lub w Mikołowie).
Oświadczenie należy przesłać w terminie do dnia 23.10.2020 roku na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu lub złożyć w Administracji w Orzeszu, ul. Rynek 2A bądź do urny przeznaczonej na korespondencję na portierni w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie28.09.2020

Informacja
dot. zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA”
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie
od dnia 01.10.2020 roku

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie poinformował, że decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 04.09.2020 roku zatwierdzona została nowa „Taryfa dla ciepła” dla ZIM-Mikołów.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło Nr 232(565) z dnia 4 września 2020 roku i będzie obowiązywać od dnia 01 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według nowej taryfy, jakie stosowane będą przez ZIM- Mikołów począwszy od dnia 01.10.2020 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 oraz w linku poniżej.
Tu można pobrać "Ceny i stawki opłat za dostawę ciepła."

Nadmieniamy, że „Taryfa dla ciepła” dla Spółki Calor Energetyka Cieplna (dotyczy zakupu ciepła dla budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie) obowiązuje bez zmian od dnia 01.07.2020 roku.25.09.2020

INFORMACJA!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż z dniem 28.09.2020 roku nastąpi rozpoczęcie sezonu grzewczego 2020/2021 roku na zasobach MSM.01.09.2020

INFORMACJA!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, iż z dniem 07.09.2020 roku wznowione zostanie wykonywanie kontroli:

 • 1. przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych wraz z analizą spalin w przepływowych podgrzewaczach wody użytkowej.

  Wykonawca: Spółka Mistrzów Kominiarskich S.C. W. Noras, W. Chmiel, D. Pisarek z Orzesza
 • 2. instalacji gazowej

  Wykonawca: firma Z.I.B. D. Nowak z Tychów

Przeglądy będą wykonywane z zachowaniem zasad ochrony i bezpieczeństwa przed rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa.
Pracownicy będą posiadali identyfikatory i pisemne upoważnienie ze Spółdzielni.

PROSIMY O OBECNOŚĆ W MIESZKANIACH !!!

UWAGA:

Jeżeli użytkownik mieszkania jest objęty kwarantanną lub występują u niego objawy choroby COVID- 19, WÓWCZAS PROSIMY NIE UDOSTĘPNIAĆ LOKALU DO KONTROLI !!!

Bezpieczny termin kolejnej kontroli uzgodniony będzie przez obie strony w możliwie najkrótszym czasie.
Fakt nieudostępnienia lokalu do kontroli będzie odnotowany w stosownym dokumencie Spółdzielni.16.07.2020

INFORMACJA!

w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA” Calor Energetyka Cieplna Sp.z o.o.Wojkowice od dnia 01 lipca 2020 roku

(dotyczy dostawy ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie)

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie w piśmie z dnia 06.07.2020 roku poinformował Spółdzielnię, że od dnia 01.07.2020 roku dla ciepła zakupionego od Spółki Calor Energetyka Cieplna Wojkowice obowiązywać będzie zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki nowa „Taryfa dla ciepła” opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 129/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według nowej taryfy, jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 01.07.2020 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 oraz pod linkiem
Nadmieniamy, że „Taryfa dla ciepła” ZIM-Mikołów (w zakresie opłat za usługi przesyłowe ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie) obowiązuje bez zmian od dnia 01.08.2019 roku.22.05.2020

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11
z a t r u d n i
ADMINISTRATORA NIERUCHOMOŚCI
w wymiarze pełnego etatu

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 • Administrowanie nieruchomościami mieszkaniowymi
 • Obsługa w zakresie bieżącej eksploatacji i konserwacji nieruchomości Spółdzielni

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności budowlanej
 • Doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami lub branży budowlanej
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność oceny zagadnień wraz ze spisaniem protokołów
 • Dyspozycyjność, rzetelność, wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność i asertywność

Dodatkowymi atutami przy wyborze osoby na w/w stanowisko będzie:

 • Posiadanie licencji zarządcy nieruchomości
 • Uprawnienia budowlane
 • Umiejętność kosztorysowania
 • Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej

Zainteresowanych prosimy o składanie CV wraz ze zdjęciem bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 01.07.2020 roku.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. Klauzula informacyjna w zakresie RODO dostępna na stronie internetowej www.msmmikolow.eu15.05.2020

OGŁOSZENIE !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniu 18.05.2020 roku nastąpi zakończenie sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.
Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonywać poza sezonem grzewczym jednak nie wcześniej niż 01.06.2020 roku i nie później niż do dnia 31.08.2020roku (a w przypadku budynku Skalna 12 od 01.07.2020 roku do 31.07.2020 roku, Skalna 10 - od 01.08.2020 do 31.08.2020 roku), po uzyskaniu stosownej pisemnej zgody ze strony Spółdzielni.
Pisemne wnioski należy składać w sekretariacie MSM nie później niż do dnia 14.08.2020 roku.14.05.2020

INFORMACJA
w sprawie przesunięcia planowanego w miesiącu maju 2020 roku
terminu odczytów wodomierzy mieszkaniowych
w związku z obowiązujacym stanem epidemii.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 roku stanem epidemii na terenie naszego kraju oraz wprowadzeniem na ten okres ograniczeń, nakazów i zakazów, jak również w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców oraz pracowników serwisu firmy ISTA Polska, termin wykonywania odczytów wodomierzy mieszkaniowych, zaplanowany na koniec miesiąca maja 2020 roku, został odroczony.
Planowane jest zorganizowanie odczytów i dokonanie indywidualnych rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym stan epidemii zostanie odwołany i zniwelowane zostaną zagrożenia związane z obecną sytuacją.
O szczegółach poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem w odrębnych ogłoszeniach.
Prosimy o zrozumienie i akceptację powyższej decyzji wobec zaistniałych szczególnych i nieprzewidzianych okoliczności.08.05.2020

SZANOWNI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że ze względu na istniejący stan epidemii planowane na dzień 04.06.2020 roku Walne Zgromadzenie Członków MSM nie odbędzie się.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz Uchwałą Nr 42/2020 Rady Nadzorczej MSM z dnia 27.04.2020 roku, Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w terminie ustawowym po odwołaniu stanu epidemii ogłoszonego na terenie kraju.
Zarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stosownie do zapisu § 30 Statutu MSM zawiadomi o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków MSM.24.03.2020

Informacja
dot. zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA”
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie
dla budynków przy ul.Skalnej w Mikołowie
(odbiorcy z grupy KS/P/W.in ) od dnia 01.04.2020 roku.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie poinformował, że decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 marca 2020 roku zatwierdzona została zmiana „Taryfy dla ciepła” dla ZIM-Mikołów w zakresie dotyczącym dostawy ciepła z kotłowni przy ul.Skalnej w Mikołowie.

Zmiana taryfy została ogłoszona w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 53(396) z dnia 12.03.2020 roku i będzie obowiązywać od dnia 01 kwietnia 2020 roku.

Zmiana taryfy, skutkująca obniżeniem cen i stawek za ciepło dostarczane do budynków przy ul.Skalnej uzasadniona została zmianą kosztów zakupu paliwa gazowego na potrzeby kotłowni gazowej przy ul.Skalnej 10.

Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według zmienionej taryfy, jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 01.04.2020 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków przy ul. Skalnej w Mikołowie na cele centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11, natomiast „Taryfa dla ciepła” jest dostępna na stronie Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie.
Tu można pobrać "Zestawienie cen i stawek opłat za ciepło dla poszczególnych grup odbiorców".28.02.2020

Informacja
dotycząca wysokości opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków , obowiązującej od dnia 01.03.2020 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz zmiany miesięcznych opłat zaliczkowych za media.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XX/206/2020 z dnia 25.02.2020 roku Rady Miejskiej Mikołowa począwszy od dnia 01.03.2020 roku zmianie (obniżeniu) ulega wysokość dopłat do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków, wynikających z obowiązującej od dnia 18.02.2020 roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mikołów.

W okresie od 01.03.2020 roku do 28.02.2021 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych obowiązywać będą dopłaty w następującej wysokości:

 • do ceny 1 m3 wody – 1,00 zł. brutto (poprzednio 1,22 zł. brutto),
 • do ceny 1 m3 ścieków – 4,00 zł. brutto (poprzednio 4,73 zł. brutto).

W związku z powyższym w okresie od 01.03.2020 roku do 17.02.2021 roku (tj. do końca pierwszego roku obowiązywania taryfy, wprowadzonej od dnia 18.02.2020 roku)
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 16,76 zł/m3 (brutto)
(poprzednio w okresie 18.02.2020 – 29.02.2020 roku: 15,81 zł/m3 brutto)
w tym : - za dostawę wody

 • 7,37 zł/m3 + 8% podatek VAT = 7,96 zł/m3 brutto wg Taryfy
  po uwzględnieniu dopłaty w wys. 1,00 zł/m3 brutto = 6,96 zł/m3 brutto

- za odprowadzenie ścieków

 • 12,78 zł/m3 + 8% podatek VAT= 13,80 zł/m3 bruttowg Taryfy
  po uwzględnieniu dopłaty w wys. 4,00 zł/m3 brutto = 9,80 zł/m3 brutto

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków w związku z obniżeniem wysokości dopłaty do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.04.2020roku.
Zaznaczamy równocześnie, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 01.03.2020 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za bieżący okres, tj. 01.11.2019 – 31.05.2020 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia zmiany cen, tj. do 17.02.2020 roku, do 29.02.2020 roku oraz od dnia 01.03.2020 roku.

Istnieje możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 29.02.2020 roku
(formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub uzyskać w Spółdzielni)
Oświadczenia będą przyjmowane na portierni i w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 115 i 120) w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 06.03.2020 roku.
Istnieje również możliwość przesłania oświadczenia w w/w terminie na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu

Ponadto biorąc pod uwagę wysokość faktycznie ponoszonych kosztów w związku z wprowadzonymi zmianami taryf i cenników dostawców w zakresie opłat za media, zaktualizowane zostaną zaliczkowe opłaty za: centralne ogrzewanie, energię cieplną na cele podgrzania wody i energię elektryczną, podlegające rozliczeniu w ustalonych okresach w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych (liczniki, podzielniki kosztów c.o.) i rzeczywiste koszty.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkań w miesiącu marcu 2020 roku.17.02.2020

Informacja
dotycząca zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów, obowiązującej od dnia 18.02.2020 roku.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 18.02.2020 roku obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów, zatwierdzona na okres 3 lat Decyzją GL.RZT.070.2.31.2019 z dnia 15.01.2020 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.02.2020 roku.
Tym samym skrócony został czas obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej na okres 3 lat Decyzją z dnia 23.04.2018 roku i obowiązującej od dnia 23.05.2018 roku.

W związku z powyższym począwszy od dnia 18.02.2020 roku
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 15,81 zł/m3 (brutto)
(obecnie w okresie: 23.05.2019- 17.02.2020 roku: 15,98 /m3 brutto)

w tym : - za dostawę wody

 • 7,37 zł/m3 + 8% podatek VAT = 7,96 zł/m3 brutto wg Taryfy
  po uwzględnieniu dopłaty w wys. 1,22 zł/m3 brutto = 6,74 zł/m3 brutto

- za odprowadzenie ścieków

 • 12,78 zł/m3 + 8% podatek VAT= 13,80 zł/m3 bruttowg Taryfy
  po uwzględnieniu dopłaty w wys. 4,73 zł/m3 brutto = 9,07 zł/m3 brutto

Nadmieniamy, iż aktualnie obowiązujące dopłaty do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców w gospodarstwach domowych wynikają z podjętej przez Radę Miejską Mikołowa Uchwały Nr V/45/2019 z dnia 05.02.2019 roku.
Bez zmiany pozostaje stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie według będącego własnością ZIM- Mikołów wodomierza głównego w budynku oraz utrzymanie przez ZIM urządzeń wodociągowych i nalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług, tj. brutto 9,04 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy (w tym za wodę :3,66 zł i za ścieki 5,38 zł).

Zmiana opłat za wodę i odprowadzenie ścieków w związku z zatwierdzeniem nowej taryfy dla wody zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.04.2020 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkań w miesiącu marcu 2020 roku.

Zaznaczamy również, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 18.02.2020 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za bieżący okres, tj. 01.11.2019 – 31.05.2020 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia 17.02.2020 i od dnia 18.02.2020 roku.
Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 17.02.2020 roku.
(formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub uzyskać w Spółdzielni)
Oświadczenia będą przyjmowane na portierni i w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 115 i 120) w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 24.02.2020 roku.
Istnieje również możliwość przesłania oświadczenia w w/w terminie na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu09.02.2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w ramach działań związanych z ochroną danych osobowych podjęto decyzję o usunięciu spisów lokatorów znajdujących się w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych w terminie do dnia 31.03.2020 roku.

Jednocześnie zobowiązuje się wszystkich lokatorów do oznaczenia numerami w sposób trwały drzwi do mieszkań od strony klatki schodowej oraz boksów piwnicznych w terminie do dnia 30.06.2020 roku. Należy podkreślić, iż w znacznym stopniu ułatwi to pracę poczty, kurierów, administracji oraz służbom ratunkowym i porządkowym.

Informujemy także, iż w oparciu o art. 6 pkt 1 lit. a, RODO od właścicieli posiadających prawo do lokali mieszkalnych Spółdzielnia pobiera pisemne zgody na publikację nazwiska na domofonie. W przypadku braku zgody dane nie będą publikowane.
Wzór druku na wyrażenie przedmiotowej zgody dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni oraz w siedzibie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.07.02.2020

INFORMACJA
dot. godzin udzielania informacji w sprawie rozliczeń

Uprzejmie informujemy, iż wyjaśnień i informacji w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za okres 01.11.2018 – 31.10.2019 roku zasięgnąć można w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 120)w godzinach :
- poniedziałek - 1000 - 1630
- środa i piątek - 900 - 150006.02.2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniach od 6 do 18 lutego 2020 roku będą dostarczane do mieszkań:
1. Indywidualne rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres : 01.06.2019 – 31.10.2019
2. Indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania za okres : 01.11.2018–31.10.2019
3. Zawiadomienia o wysokości opłat za mieszkania od 01.03.2020 roku

Po tym terminie nieodebrana w/w korespondencja zostanie umieszczona w skrzynkach pocztowych poszczególnych mieszkań.

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT

wynikających z indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków do 31 marca 2020 roku.Archiwum: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Copyright © 2009 - 2020 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS