+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

08.05.2020

Informacja
o wolnych lokalach użytkowych w budynkach MSM-Mikołów do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność handlową, biurową lub nieuciążliwą działalność usługową.

MIKOŁÓW

 • ul. Krakowska 55 – lokal użytkowy o pow. uż. 23,94 m2 na parterze budynku mieszkalnego, z niezależnym wejściem od strony ul. Nowej, z dogodnym dojazdem i ogólnodostępnymi parkingami.
  Lokal może być przeznaczony na nieuciążliwą działalność biurowo-usługową (np. agencje ubezpieczeniowe, turystyczne, zakład fotograficzny, fryzjersko-kosmetyczny, usługi reklamowe, ksero), pracownię – atelier, siedzibę stowarzyszeń i organizacji społecznych itp.

ORZESZE

 • ul. Rynek 2A – lokal użytkowy o pow. uż. 23,50 m2 na parterze budynku mieszkalnego, na osiedlu zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie centrum miasta Orzesza, z dogodnym dojazdem i ogólnodostępnymi parkingami. W lokalu może być prowadzona działalność handlowa, biurowa lub usługowa o nieuciążliwym charakterze.

Pomieszczenia są wyposażone w instalacje: elektryczną, centralnego ogrzewania z podzielnikami kosztów c.o. oraz sanitariaty z instalacją wodno-kanalizacyjną.

Kontakt w sprawie najmu w/w lokali:

 • Dział Umów i rozliczeń mediów (pok. 119 lub 120) w Pawilonie MSM przy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie – tel. (32) 22-62-717, wew. 36 lub 52
 • Administracja MSM – tel. (32)22-62-717, wew. 39 lub 4117.01.2020


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie, ul. Młyńska 11
OGŁASZA
przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego

mieszczącego się w pasażu handlowo-usługowym na parterze budynku mieszkalnego Osiedle Przy Plantach nr 8 w Mikołowie
z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność usługową, siedzibę działalności firmy – pomieszczenie biurowe lub działalność handlową ( bez sprzedaży alkoholu )

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 10,80 m2
  ( lokal nie posiada pomieszczenia sanitariatu (W.C.)
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu - 17,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 330,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności,
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na k-to Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zarządu MSM przy ul.Młyńskiej 11
w Mikołowie w terminie do dnia: 27.01.2020 r.

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu – przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokal oglądać można w dniu 21.01.2020 roku w godzinach od 1300 do 1400,
lub w innym terminie uzgodnionym wyprzedzająco z Administracją MSM tel.(32)226 25 05 wewn. 40.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dz.Umów,
pokój nr 119 – telefon (32)226 25 05 wew. 36 lub pokój nr 120 – telefon (32)226 25 05 wew. 52
Archiwum: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Copyright © 2009 - 2020 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS