+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerRada Nadzorcza

Archiwum komunikatów Rady Nadzorczej 2012 - kadencja 2009-2012Skład Rady Nadzorczej Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KADENCJA 2009 - 2012

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Zbigniew Kłosowski

Z-ca Przewod. Rady Nadzorczej - Janina Piecha

Sekretarz - Iwona Spychała - Długosz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Anna Krzyścin

Członkowie :

- Jan Nowacki
- Jerzy Wala

Komisja GZM

Przewodniczący - Marian Jagusz

Członkowie :

- Andrzej Kaczmarek
- Urszula Wieczorek - Pajonk
28.03.2012

W 2011 roku Rada Nadzorcza Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła 12 protokołowane posiedzeń na których zostały podjęte 142 uchwały z czego:

 • 38 uchwał dotyczyło rozpatrzenia wniosków dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego. W 26 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu
  z rejestru członków osoby posiadające zadłużenie wobec Spółdzielni z tytułu użytkowania mieszkań
 • 80 uchwał związanych było z realizacją planu finansowo - gospodarczego oraz ze sprawami wynikającymi
  z bieżącej działalności Spółdzielni
 • 15 uchwał dotyczyło zatwierdzenia zmian do regulaminów oraz spraw organizacyjnych i przeprowadzonych kontroli
 • 9 uchwał związanych było z rozpatrzeniem pism skierowanych do Rady Nadzorczej przez członków Spółdzielni

Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej obejmowała zakres określony w Statucie MSM oraz przyjęty na tej podstawie roczny plan pracy, zawierający następujące podstawowe zagadnienia:

a/ w zakresie funkcji "zarządzania"

 • gospodarka finansowa i ekonomiczna w Spółdzielni
 • sprawy członkowsko - mieszkaniowe w tym wykluczenia z rejestru członków
 • sprawy terenowo - prawne
 • uchwalenie planu gospodarczo - finansowego oraz struktury organizacyjnej

b/ w zakresie funkcji nadzoru i kontroli:

 • realizacja robót remontowych i modernizacyjnych zasobów
 • rozliczenia kosztów eksploatacji oraz dostawy mediów
 • windykacja zaległości czynszowych
 • nadzór i kontrola prowadzonej gospodarki finansowej i ekonomicznej Spółdzielni
 • przeprowadzanie kontroli wynikających z zapisów statutowych
 • zagadnienia organizacyjno - samorządowe w tym realizacje uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie

Uchwały były realizowane przez Zarząd na bieżąco, a szczegółowy sposób ich realizacji był przedstawiany co miesiąc na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS