+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerSkład Rady Nadzorczej Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KADENCJA 2021 - 2024

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Józef Kurtycz

Z-ca Przewod. Rady Nadzorczej - Joachim Szuster

Sekretarz - Halina Adamus

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Edyta Kozłowska

Członkowie :

- Tadeusz Socha
- Grażyna Kozicka

Komisja GZM

Przewodniczący - Ryszard Grejner

Członkowie :

- Józef Krukówka
- Edward SzywaczInformacja dotycząca uchwalenia planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni na rok 2023

Rada Nadzorcza MSM na posiedzeniu w dniu 30.11.2022 rokupodjęła następujące UCHWAŁY:

 • Nr 78/2022 - w sprawie uchwalenia na rok 2023 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Mikołowie,
 • Nr 79/2022 - w sprawie uchwalenia na rok 2023 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Orzeszu,
 • Nr 80/2022 – w sprawie uchwalenia na rok 2023 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu kosztów zarządzania,
 • Nr 81/2022 - w sprawie uchwalenia na rok 2023 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu rzeczowo – finansowego remontów nieruchomości położonych w Mikołowie,
 • Nr 82/2022 - w sprawie uchwalenia na rok 2023 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu rzeczowo – finansowego remontów nieruchomości położonych w Orzeszu,
 • Nr 83/2022 – w sprawie uchwalenia na rok 2023 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie przejściowego dofinansowania z Centralnego Funduszu Remontowego robót ujętych w planie remontów dla poszczególnych nieruchomości wraz z harmonogramem spłat tego dofinansowania do Centralnego Funduszu Remontowego,
 • Nr 85/2022 - w sprawie uchwalenia na rok 2023 wysokości odsetek statutowych,
 • Nr 86/2022 – w sprawie zatwierdzenia Struktury Organizacyjnej Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Uchwały wraz planem na rok 2023 do wglądu w siedzibie Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu w dziale organizacyjno – prawnym: tel. 32/226-25-05 wew. 20Informacja o realizacji Uchwał Rady Nadzorczej MSM za okres
01.01.2021 – 31.12.2021 roku

W roku 2021 roku obyło się 13 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej MSM, na których podjętych zostało łącznie 126 Uchwał.

I. Rada Nadzorcza MSM poprzedniej kadencji (2018-2021) w okresie od 04.06.2018 do 02.07.2021 roku na 6 protokołowanych posiedzeniach podjęła 62 Uchwały,

II. Rada Nadzorcza MSM obecnej kadencji (2021-2024) w okresie od 02.07.2021 do 31.12.2021 roku odbyła 7 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła 64 Uchwały.

Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej MSM wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia, na których podjętych zostało:

 • 39 Uchwał w sprawach związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min:
  1) bieżącej działalności Spółdzielni (11 Uchwał)
  2) zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych (8 uchwał)
  3) utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i innych w ewidencji księgowej w 2020 roku (1 uchwała),
  4) przyjęcia informacji Zarządu MSM dotyczącej zasilenia funduszu remontowego przychodami za rok 2020 z tytułu kar umownych uzyskanych zgodnie z zawartymi umowami na roboty remontowe oraz z tytułu odszkodowania otrzymanego w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej (1 uchwała),
  5) informacja o zmianie cen usług w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
  6) w sprawie zmiany wysokości miesięcznych opłat niezależnych od Spółdzielni obowiązujących od dnia 01.04.2021 roku (1 Uchwała),
  7) w sprawie uchylenia Uchwały Nr 3/2021 Rady Nadzorczej MSM z dnia 25.01.2021 roku (1 Uchwała)
  8) przyjęcia informacji Zarządu MSM dotyczącej spraw sądowych za rok 2020 (1 uchwała),
  9) odstąpienia od przetargu na najem lokali użytkowych (4 uchwały);
  10) przyjęcia sprawozdania finansowego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020 (1 uchwała),
  11) rozliczenia kosztu dostawy mediów dla nieruchomości położonych w Mikołowie i w Orzeszu (3 uchwały),
  12) w sprawie refundacji kosztów przynależności do ŚO Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach (1 uchwała),
  13) przyjęcia informacji o odstąpieniu od przetargu na roboty (4 uchwały),
  14) sprawie przyjęcia informacji o rozliczeniu odszkodowania od Gminy Mikołów z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych (1 uchwała),
 • 1 Uchwała w sprawie wysokości odsetek statutowych na rok 2022;
 • 1 Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu lustracji za okres 01.01.2018 do 31.12.2020 roku;
 • 3 Uchwały w sprawie odstąpienia od przedkładania uchwały WZC o najwyższej sumie zobowiązań do WFOŚiGW w Katowicach;
 • 1 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020;
 • 32 Uchwały w sprawie wprowadzenie miesięcznej opłaty z tytułu zlecenia sprzątania klatek schodowych na zasobach MSM;
 • 7 Uchwał w sprawie zmiany stawek opłat za utrzymanie czystości na klatkach schodowych;
 • 4 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych;
 • 7 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą MSM na kolejnych posiedzeniach;
 • 8 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej MSM, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu;
 • 2 Uchwały w sprawach związanych z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia Członków MSM;
 • 14 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni na rok 2021 i 2022;
 • 1 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr 42/2021 RN;
 • 2 Uchwały w sprawie w sprawie Konieczności uchylenia w części dotkniętej błędem rachunkowym Uchwały Nr 78/2021 i Uchwały Nr 79/2021;
 • 1 Uchwała w sprawie Regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów na roboty i usługi w MSM;
 • 1 Uchwała w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy i harmonogramu posiedzeń Rady Nadzorczej MSM na rok 2022;
 • 1 Uchwała w sprawie przyznania dla Prezesa Zarządu MSM limitu kilometrów;
 • 1 Uchwała w sprawie odwołania Pana Jana Nowackiego z funkcji Prezesa Zarządu MSM oraz rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron w związku z przejściem na emeryturę.

Podjęte przez Radę Nadzorczą MSM Uchwały zostały zrealizowaneInformacja dotycząca uchwalenia planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni na rok 2022

Rada Nadzorcza MSM na posiedzeniu w dniu 29.11.2021 roku i w dniu 17.12.2021 roku podjęła następujące UCHWAŁY:

 • Nr 106/2021 - w sprawie uchwalenia na rok 2022 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Mikołowie,
 • Nr 107/2021 - w sprawie uchwalenia na rok 2022 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Orzeszu,
 • Nr 108/2021 – w sprawie uchwalenia na rok 2022 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu kosztów zarządzania,
 • Nr 109/2021 - w sprawie uchwalenia na rok 2022 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu rzeczowo – finansowego remontów nieruchomości położonych w Mikołowie,
 • Nr 110/2021 - w sprawie uchwalenia na rok 2022 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu rzeczowo – finansowego remontów nieruchomości położonych w Orzeszu,
 • Nr 111/2021 – w sprawie uchwalenia na rok 2022 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie przejściowego dofinansowania z Centralnego Funduszu Remontowego robót ujętych w planie remontów dla poszczególnych nieruchomości wraz z harmonogramem spłat tego dofinansowania do Centralnego Funduszu Remontowego,
 • Nr 112/2021 - w sprawie uchwalenia na rok 2022 wysokości odsetek statutowych,
 • Nr 121/2021 – w sprawie zatwierdzenia na rok 2022 korekty planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Orzeszu.

Uchwały wraz planem na rok 2022 do wglądu w siedzibie Spółdzielni po wcześniejszym umówieniu terminu w dziale organizacyjno – prawnym: tel. 32/226-25-05 wew. 20Rada Nadzorcza MSM w dniu 17.12.2021 roku przyjęła rezygnację Pana Jana Nowackiego z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu MSM w związku z przejściem na emeryturę z dniem 23.02.2022 roku.

W wyniku ogłoszonego naboru oraz przeprowadzonych wyborów przez Radę Nadzorczą MSM, Uchwałą Nr 9/2022 Rady Nadzorczej MSM z dnia 31.01.2022 roku, Rada Nadzorcza MSM dokonała wyboru Pana Henryka Botora na Prezesa Zarządu MSM, któremu powierzyła pełnienie funkcji z dniem 24.02.2022 roku.Skład Rady Nadzorczej Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KADENCJA 2018 - 2021

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Anna Krzyścin

Z-ca Przewod. Rady Nadzorczej - Roman Zegiel

Sekretarz - Ilona Pluta

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Tadeusz Socha

Członkowie :

- Edyta Kozłowska
- Ryszard Grejner

Komisja GZM

Przewodniczący - Jerzy Krasoń

Członkowie :

- Andrzej Gaschi
- Józef KrukówkaInformacja dotycząca uchwalenia planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni na rok 2021

Rada Nadzorcza MSM na posiedzeniu w dniu 30.11.2020 roku podjęła następujące UCHWAŁY:

 • Nr 111/2020 - w sprawie uchwalenia na rok 2021 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Mikołowie,
 • Nr 112/2020 - w sprawie uchwalenia na rok 2021 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Orzeszu,
 • Nr 113/2020 – w sprawie uchwalenia na rok 2021 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu kosztów zarządzania,
 • Nr 114/2020 - w sprawie uchwalenia na rok 2021 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu rzeczowo – finansowego remontów nieruchomości położonych w Mikołowie,
 • Nr 115/2020 - w sprawie uchwalenia na rok 2021 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie planu rzeczowo – finansowego remontów nieruchomości położonych w Orzeszu,
 • Nr 116/2020 – w sprawie uchwalenia na rok 2021 planu gospodarczego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zakresie przejściowego dofinansowania z Centralnego Funduszu Remontowego robót ujętych w planie remontów dla poszczególnych nieruchomości wraz z harmonogramem spłat tego dofinansowania do Centralnego Funduszu Remontowego,
 • Nr 117/2020 - w sprawie uchwalenia na rok 2021 wysokości odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania mieszkań i innych należności,
 • Nr 118/2020 – w sprawie zatwierdzenia Struktury Organizacyjnej Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.Informacja o realizacji Uchwał Rady Nadzorczej MSM za okres
01.01.2020 – 31.12.2020 roku

W roku 2020 roku obyło się 11 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej MSM, na których podjętych zostało łącznie 128 Uchwał.
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej MSM wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia, na których podjętych zostało:

 • 51 Uchwał w sprawach związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min:
  1) zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych,
  2) utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i innych w ewidencji księgowej w 2019 roku,
  3) przyjęcia informacji Zarządu MSM dotyczącej zasilenia funduszu remontowego przychodami za rok 2019 z tytułu kar umownych uzyskanych zgodnie z zawartymi umowami na roboty remontowe oraz z tytułu odszkodowania otrzymanego w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej,
  4) informacja o zmianie cen usług w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
  5) przyjęcia informacji Zarządu MSM dotyczącej spraw sądowych za rok 2019,
  6) odstąpienia od przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 214,60m2 przy ul. Skalnej 12 w Mikołowie;
  7) rekomendacji dla wystąpienia przez Zarząd MSM z wnioskiem o egzekucje wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach w sprawie sygn. akt II C 945/19,
  8) przyjęcia sprawozdania finansowego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2019,
  9) realizacji ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w zasobach Spółdzielni w Mikołowie i Orzeszu,
  10) rozliczenia kosztu dostawy mediów dla nieruchomości położonych w Mikołowie i w Orzeszu,
  11) odstąpienia od przetargu na najem lokalu użytkowego o powierzchni 23,94m2 przy ul. Krakowskiej 55 w Mikołowie,
  12) w sprawie refundacji kosztów przynależności do ŚO Izby Inżynierów Budownictwa w Katowicach,
  13) negatywnego zaopiniowania wniosku w przedmiocie nabycia od MSM części działki nr 1008/56 w Mikołowie,
  14) odstąpieniu od przetargu na modernizację centralnego ogrzewania,
  15) przyjęcia informacji o odstąpieniu od przetargu na naprawę kanalizacji sanitarnej przy budynku Słowackiego 17 w Mikołowie,
  16) przyjęcia informacji o odstąpieniu od przetargu na remont loggii w 11 mieszkaniach nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 26,28,30,32,34 w Mikołowie,
  17) przyjęcia informacji Zarządu MSM dotyczącej przygotowania do sezonu grzewczego 2020/2021,
  18) przyjęcia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020 i 21,
  19) przyjęcia informacji o odstąpieniu od przetargu na najem lokalu użytkowego w pawilonie wolnostojącym na os. Norwida w Mikołowie,
  20) przyjęcia informacji o odstąpieniu od przetargu na wymianę wciągarki dźwigu osobowego w budynku Skalna 12 w Mikołowie,
  21) sprawie przyjęcia informacji o rozliczeniu odszkodowania od Gminy Mikołów z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych,
 • 1 Uchwała w sprawie wysokości odsetek statutowych na rok 2021,
 • 1 Uchwała w sprawie struktury organizacyjnej MSM na rok 2021,
 • 1 Uchwała w sprawie rekomendacji dla działań Zarządu MSM do podjęcia na wniosek najemców lokali użytkowych i dzierżawców gruntów indywidualnych negocjacji wysokości stawek opłat za najem lokali użytkowych i dzierżawy gruntów w związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju,
 • 31 Uchwał w sprawie wprowadzenie miesięcznej opłaty z tytułu zlecenia sprzątania klatek schodowych na zasobach MSM,
 • 3 Uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie kompensaty należności z tytułu refundacji za wymianę stolarki okiennej osobom uprawnionym do wypłaty w danym roku z jej zadłużeniem z tytułu opłat za użytkowanie lokalu,
 • 4 Uchwały w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 11 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą MSM na kolejnych posiedzeniach,
 • 9 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej MSM, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu,
 • 2 Uchwały w sprawach związanych z przeprowadzeniem Walnego Zgromadzenia Członków MSM,
 • 14 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni na rok 2020 i 2021.Informacja o realizacji Uchwał Rady Nadzorczejza okres
01.01.2019 – 31.12.2019 roku

W roku 2019 roku obyło się 11 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej MSM, na których podjętych zostało łącznie 130 Uchwał.
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej MSM wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia, na których podjętych zostało:

 • 46 Uchwał w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min:
  1) Zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych,
  2) utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności z tytułu opłat za lokale mieszkalne i innych w ewidencji księgowej w 2018 roku,
  3) uzyskania pozostałych wpływów w 2018 roku z tytułu kar umownych dotyczących funduszu remontowego poszczególnych nieruchomości
  4) informacja o zmianie cen usług w zakresie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości,
  5) przyjęcie informacji w sprawie działań dotyczących ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  6) rozliczenia kosztu dostawy mediów dla nieruchomości położonych w Mikołowie i w Orzeszu,
  7) odstąpienia od przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Karkowskiej 55 w Mikołowie,
  8) odstąpienia od przetargu na wykonanie oznakowania drogowego oraz wprowadzenie miejscowych zmian organizacji ruchu na wewnętrznych drogach osiedla Kochanowskiego w Mikołowie,
  9) rozliczenia odszkodowania od Gminy Mikołów z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania z mocy wyroku sądowego,
  10) rozliczenia kosztów dostawy wody;
  11) przygotowania do sezonu grzewczego;
  12) zlecenia wykonania robót w sprawie naprawy kanalizacji sanitarnej przy budynku Osiedle przy Plantach 8 w Mikołowie;
  13) zlecenia wykonania remontu i naprawy loggii w budynkach przy ul. Pszczyńskiej 26-34 i Żwirki i Wigury 53,55 w Mikołowie;
  14) zlecenia wykonania remontu i naprawy loggii w budynkach przy ul. Katowickiej 9 i 11 w Mikołowie;
  15) odstąpienia od przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Bandurskiego 5 w Mikołowie.
 • 26 Uchwał w sprawie wprowadzenie miesięcznej opłaty z tytułu zlecenia sprzątania klatek schodowych na zasobach MSM;
 • 4 Uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie kompensaty należności z tytułu refundacji za wymianę stolarki okiennej osobom uprawnionym do wypłaty w danym roku z jej zadłużeniem z tytułu opłat za użytkowanie lokalu,
 • 1 Uchwała w sprawie nabycia lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w budynku nr 6 na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie w drodze przejęcia nieruchomości na podstawie art. 984 kpc.,
 • 2 Uchwały w sprawie złożenia wniosku o zasiedzenie terenu - część działki nr 1367/120 położonej przy ul. rtm. Witolda Pileckiego 17,19,21 w Mikołowie i zmiany lokalizacji śmietnika (przeniesienia) i zlikwidowania części zajętej na miejsca postojowe,
 • 1 Uchwała w sprawie odstąpienia od przetargu na wykonanie układu zamkniętego instalacji centralnego ogrzewania dla kotła DeDietrich zainstalowanego w kotłowni przy ul. Rynek 10 w Orzeszu i przejściowego sfinansowania powyższego ze środków z Centralnego Funduszu Remontowego,
 • 1 Uchwała w sprawie odstąpienia od przetargu na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy instalacji elektrycznej w części wspólnej budynków wielorodzinnych Rynek 2a,4a,10,11 w Orzeszu.
 • 1 Uchwała w sprawie zasad uiszczania opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, w tym: wybór 20 letniego okresu wnoszenia opłaty.
 • 1 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu porządku domowego MSM,
 • 1 Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z ogródków w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie nieruchomości przy ul. Skalnej 2,4,6,8 w Mikołowie,
 • 7 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 11 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą MSM na kolejnych posiedzeniach,
 • 15 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej MSM, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu, spraw organizacyjnych związanych ze zmianą składu osobowego Rady Nadzorczej MSM, działalności kontrolnej Rady,
 • 3 Uchwały w sprawach związanych z przygotowaniem i przebiegiem Walnego Zgromadzenia Członków MSM,
 • 10 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni na rok 2020.Ogłoszenie

„Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pana Romana Ćmiel wybranego na kadencję 2018 – 2021, zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi członek Spółdzielni, który kolejno uzyskał największą ilość głosów w wyniku ostatnich wyborów dokonanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2018 roku.
Wymogi pozwalające na uzyskanie mandatu Członka Rady Nadzorczej MSM do końca kadencji spełnia Pan Józef Krukówka.”Informacja o realizacji Uchwał Rady Nadzorczejza okres
01.01.2018 – 31.12.2018 roku

W roku 2018 roku obyło się 14 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie 140 Uchwał, z czego:
I. Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji w okresie od 01.01.2018 do 04.06.2018 roku
na 7 protokołowanych posiedzeniach podjęła 61 Uchwał
II. Rada Nadzorcza obecnej kadencji w okresie od 15.06.2018 do 31.12.2018 roku
odbyła 7 protokołowanych posiedzeń, na których podjęła 79 Uchwał.

Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia, na których podjętych zostało:

 • 9 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 14 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 72 Uchwały w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych, rozliczeń kosztów dostawy mediów, badania bilansu, wprowadzenia opłat, przygotowania do sezonu grzewczego, wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lokali użytkowych, zmian do STATUTU, zakupu i montażu kotła w kotłowni Orzesze, wdrożenia ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność,
 • 26 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu, spraw organizacyjnych związanych ze zmianą składu osobowego Rady Nadzorczej, działalności kontrolnej Rady,
 • 1 Uchwała w sprawach związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia,
 • 1 Uchwała w sprawie przeprowadzonej lustracji przez Związek Rewizyjny w Katowicach,
 • 7 Uchwał w sprawach terenowo – prawnych związanej ze zbyciem terenów na rzecz Gminy Mikołów przy ul. Skalnej w Mikołowie pod budowę boiska sportowego i przy ul. Bluszcza/Słowackiego pod budowę miejsc parkingowych, oraz uregulowania prawa korzystania z terenu przy ul. rtm. W. Pileckiego,
 • 10 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego na rok 2019.

Uchwały Rady Nadzorczej były realizowane przez Zarząd na bieżąco, a szczegółowy sposób ich realizacji był przedstawiany co miesiąc na posiedzeniach Rady Nadzorczej.Ogłoszenie

„ Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej Pani Iwony Spychała-Długosz wybranej na kadencję 2018 – 2021, zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi członek Spółdzielni, który kolejno uzyskał największą ilość głosów w wyniku ostatnich wyborów dokonanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 11.06.2018 roku.
Wymogi pozwalające na uzyskanie mandatu Członka Rady Nadzorczej MSM do końca kadencji spełnia Pan Roman Ćmiel.”Rada Nadzorcza informuje, iż dyżury członków Rady Nadzorczej
w miesiącu Grudniu pełniony będzie 10.12.2018 (poniedziałek),
w godzinach od 1600 – 1700
w pozostałe miesiace dyżury pełnione są w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 1600 – 1700.

Dodatkowych informacji można uzyskać w komórce organizacyjno – prawnej pokój 114 lub 121 oraz pod nr telefonu 32/22-62-717 wew. 20 lub 42.Informacja dotycząca zatwierdzenia planu finansowo – gospodarczego Spółdzielni na rok 2019.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 26.11.2018 roku podjęła następujące UCHWAŁY:

 • Nr 122/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Mikołowie.
 • Nr 123/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Orzeszu .
 • Nr 124/2018 – w sprawie zatwierdzenia planu kosztów zarządzania.
 • Nr 125/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo - finansowym dla nieruchomości położonych w Mikołowie.
 • Nr 126/2018 - w sprawie zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo - finansowym dla nieruchomości położonych w Orzeszu.
 • Nr 127/2018 – w sprawie zmiany wysokości przejściowego dofinansowania robót z Centralnego Funduszu Remontowego według planu na rok 2018.
 • Nr 128/2018 - w sprawie przejściowego dofinansowanie robót przekraczających wysokość naliczeń z przeznaczeniem na realizację robót związanych z wykonaniem remontów oraz robót dociepleniowych na nieruchomościach położonych w Mikołowie.
 • Nr 129/2018 – w sprawie zatwierdzenia Harmonogramu spłat dofinansowania z Centralnego Funduszu Remontowego.
 • Nr 130/2018 – w sprawie wysokości odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu użytkowania mieszkań i innych należności.
 • Nr 131/2018 - w sprawie schematu organizacyjnego MSM.Skład Rady Nadzorczej Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

KADENCJA 2015 - 2018

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Józef Kurtycz

Z-ca Przewod. Rady Nadzorczej - Anna Krzyścin

Sekretarz - Bogusław Michalski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Ilona Pluta

Członkowie :

- Andrzej Gaschi
- Antoni Kuźnik

Komisja GZM

Przewodniczący - Joachim Szuster

Członkowie :

- Jerzy Krasoń
- Edward SzywaczOgłoszenie

„ Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatu (zgon) członka Rady Nadzorczej Pani Ireny Ciałoń wybranej na kadencję 2015 – 2018, zgodnie ze Statutem w skład Rady Nadzorczej wchodzi członek Spółdzielni, który kolejno uzyskał największą ilość głosów w wyniku ostatnich wyborów dokonanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.06.2015 roku.
Wymogi pozwalające na uzyskanie mandatu Członka Rady Nadzorczej MSM do końca kadencji spełnia Pan Andrzej Gaschi.”Informacja dotycząca podjętych Uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2017 – 31.12.2017 roku

W roku 2017 roku obyło się 11 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie 123 Uchwał, z czego:
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia, na których podjętych zostało:

 • 11 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 4 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni,
 • 11 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 11 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 56 Uchwał w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych , rozliczeń kosztów dostawy mediów, badania bilansu, wprowadzenia opłat, przygotowania do sezonu grzewczego, wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lokali użytkowych,
 • 11 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu,
 • 5 Uchwał w sprawach związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,
 • 4 Uchwały w sprawie terenowo – prawnej związanej ze zbyciem terenu przy ul. Skalnej w Mikołowie,
 • 9 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego na rok 2018.
 • 5 Uchwał w sprawie zatwierdzenia : :
  - Regulaminu zasad windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali w MSM.
  - Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników kosztów dla nieruchomości MSM położonych w Mikołowie.
  - Regulaminu rozliczania kosztów energii elektrycznej w zasobach MSM.
  - Aneksu do Regulaminu zasad windykacji należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali w MSM.
  - Aneksu do Regulaminu przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w MSM.


Informacja dotycząca podjętych Uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2016 – 31.12.2016 roku

W roku 2016 roku obyło się 11 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie 118 Uchwał, z czego:
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia na których podjętych zostało:

 • 21 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 8 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni.
 • 8 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 12 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 47 Uchwały w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych, rozliczeń kosztów dostawy mediów, badania bilansu, wprowadzenia opłat, przygotowania do sezonu grzewczego, wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lokali użytkowych,
 • 14 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu,
 • 2 Uchwały w sprawach związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia,
 • 2 Uchwały w sprawie terenowo – prawnej związanej ze zbyciem terenu przy ul. Skalnej w Mikołowie,
 • 9 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego na rok 2017.
 • 3 Uchwały w sprawie zatwierdzenia : :
  - Aneksu do Regulaminu przeprowadzania przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w MSM.
  - Aneksu do Regulaminu przeprowadzania przetargów na roboty i usługi.
  - Aneksu do Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy mediów.


RealizacjaUchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2015–31.12.2015 r.

W roku 2015 roku obyło się 14 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjętych zostało łącznie 121 Uchwał, z czego:
I. Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji w okresie od 01.01.2015 do 15.05.2015 roku na 7 protokołowanych posiedzeniach podjęła 54 Uchwały,
II. Rada Nadzorcza obecnej kadencji w okresie od 25.06.2015 do 31.12.2015 roku odbyła 7 protokołowanych posiedzeń na których podjęła 67 Uchwał.

Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego n/w zagadnienia na których podjętych zostało:

 • 29 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 8 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni, oraz 3 w sprawie Państwa Furmanek
 • 10 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 12 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 34 Uchwały w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych , rozliczeń kosztów dostawy mediów, badania bilansu, wprowadzenia opłat, przygotowania do sezonu grzewczego, wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na najem lokali użytkowych
 • 15 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących oceny pracy Zarządu, spraw organizacyjnych związanych ze zmianą składu osobowego Zarządu, działalności kontrolnej Rady,
 • 6 Uchwał w sprawach związanych z przygotowaniem Walnego Zgromadzenia,
 • 1 Uchwała w sprawie przeprowadzonej lustracji przez Związek Rewizyjny w Katowicach,
 • 4 Uchwały w sprawie terenowo – prawnej związanej ze zbyciem terenu przy ul. Skalnej w Mikołowie,
 • 1 Uchwała w sprawie zatwierdzenia Aneksu do Regulaminu określającego zasady wymiany i naprawy stolarki okiennej,
 • 9 Uchwał w sprawie zatwierdzenia Planu finansowo – gospodarczego na rok 2016.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków MSM w dniu 19.05.2016 roku.Realizacja Uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 r. obyła łącznie 12 protokołowanych posiedzeń, na których podjęte zostały łącznie 103 Uchwały.
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętego harmonogramu posiedzeń i planu pracy obejmujacego n/w zagadnienia na których podjętych zostało:

 • 19 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków Zarządu Spółdzielni dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 3 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni,
 • 7 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 11 Uchwał w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na rok 2015,
 • 11 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 32 Uchwały w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych, rozliczeń kosztów dostawy mediów, przygotowania zasobów do sezonu grzewczego,
 • 13 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących działalności kontrolno-nadzorczej Rady, planu pracy, spraw organizacyjnych,
 • 6 Uchwał w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia,
 • 3 Uchwał w sprawie zmian do Regulaminów,
 • 1 Uchwała w sprawie terenowo – prawnej związanej z nabyciem terenu przy ul. Bluszcza w Mikołowie.

Uchwały Rady Nadzorczej były realizowane przez Zarząd na bieżąco, a szczegółowy sposób ich realizacji był przedstawiany co miesiąc na posiedzeniach Rady Nadzorczej.Archiwum 2013 Archiwum 2012

Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS