+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerRada Nadzorcza

Archiwum komunikatów Rady Nadzorczej 2015 - kadencja 2012-2015Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Maksymilian Wieja

Z-ca Przewod. Rady Nadzorczej - Urszula Wieczorek - Pajonk

Sekretarz - Iwona Spychała - Długosz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący - Irena Ciałoń

Członkowie :

- Józef Kurtycz
- Bogusław Michalski

Komisja GZM

Przewodniczący - Antoni Kuźnik

Członkowie :

- Joachim Szuster
- Edward SzywaczRealizacja Uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2014 – 31.12.2014 r.

Rada Nadzorcza w okresie 01.01.2014 – 31.12.2014 r. obyła łącznie 12 protokołowanych posiedzeń, na których podjęte zostały łącznie 103 Uchwały.
Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętego harmonogramu posiedzeń i planu pracy obejmujacego n/w zagadnienia na których podjętych zostało:

 • 19 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków Zarządu Spółdzielni dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 3 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni,
 • 7 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 11 Uchwał w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego Spółdzielni na rok 2015,
 • 11 Uchwał w sprawie oceny sposobu realizacji Uchwał podjętych przez Radę na kolejnych posiedzeniach,
 • 32 Uchwały w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami, a dotyczących min. zaległości czynszowych oraz prowadzonych działań windykacyjnych, spraw sądowych i komorniczych, rozliczeń kosztów dostawy mediów, przygotowania zasobów do sezonu grzewczego,
 • 13 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej, w tym dotyczących działalności kontrolno-nadzorczej Rady, planu pracy, spraw organizacyjnych,
 • 6 Uchwał w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia,
 • 3 Uchwał w sprawie zmian do Regulaminów,
 • 1 Uchwała w sprawie terenowo – prawnej związanej z nabyciem terenu przy ul. Bluszcza w Mikołowie.

Uchwały Rady Nadzorczej były realizowane przez Zarząd na bieżąco, a szczegółowy sposób ich realizacji był przedstawiany co miesiąc na posiedzeniach Rady Nadzorczej.Realizacja Uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Rada Nadzorcza w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013 r. obyła 11 protokołowanych posiedzeń, na których podjęte zostały łącznie 94 Uchwały.
Tematyka posiedzeń wynikała z przyjętego planu pracy obejmującego następujące zagadnienia:

 • 18 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 3 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni,
 • 5 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego, poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych i modernizacyjnych,
 • 44 Uchwały w sprawach związanych z bieżącą działalnością oraz z zarządzaniem nieruchomościami a dot. min. zaległości czynszowych, rozliczeń kosztów dostawy mediów, przygotowania zasobów do sezonu grzewczego, spraw sądowych,
 • 8 Uchwał w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2014,
 • 9 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej w tym dot. działalności kontrolno-nadzorczej, planu pracy, spraw organizacyjnych,
 • 5 Uchwał w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia,
 • 4 Uchwały w sprawie uchwalenia zasad zbycia nieruchomości,
 • 1 Uchwała w sprawie badania sprawozdania finansowego.

Uchwały Rady Nadzorczej były realizowane przez Zarząd na bieżąco, a szczegółowy sposób ich realizacji był przedstawiany co miesiąc na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS