+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerRada Nadzorcza

Archiwum komunikatów Rady Nadzorczej 2013Realizacja Uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2012 – 31.12.2012 r.

W 2012 roku obyło się 12 protokołowanych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których podjęte zostały łącznie 123 Uchwały, z czego:

 • Rada Nadzorcza poprzedniej kadencji od 01.01.2012r. do 28.05.2012 r. na 6 protokołowanych posiedzeniach podjęła 60 Uchwał,
 • Rada Nadzorcza obecnej kadencji, wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków MSM, w okresie od 01.06.2012r. do 31.12.2012r. na 6 protokołowanych posiedzeniach podjęła 63 Uchwały
 • Tematyka posiedzeń Rady Nadzorczej wynikała z przyjętych harmonogramów posiedzeń i planu pracy obejmującego następujące zagadnienia:
  • 21 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 8 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni,
  • 56 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego tj. ocena kwartalna w zakresie poniesionych kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz realizacją robót remontowych. Pozostałe Uchwały dotyczyły spraw wynikających z bieżącej działalności Spółdzielni oraz związanych z zarządzaniem nieruchomościami, min.: zaległości czynszowych, rozliczeń kosztów dostawy mediów, przygotowania zasobów do sezonu grzewczego, wprowadzenia zmiany do Regulaminów,
  • 8 Uchwał w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2013 w tym:
   • dot. planu kosztów eksploatacji i utrzymania dla nieruchomości położonych w Mikołowie oraz Orzeszu
   • dot. planu remontów w zakresie rzeczowo -finansowym dla nieruchomości położonych w Mikołowie oraz Orzeszu,
   Wysokość opłat z tytułu eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz odpisu na fundusz remontowy pozostaje bez zmian.
  • 11 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej w tym dot. działalności kontrolno-nadzorczej, planu pracy, spraw organizacyjnych,
  • 7 Uchwał w sprawach związanych z ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej,
  • 12 Uchwał w sprawach formalno – prawnych związanych ze zmianą składu Zarządu Spółdzielni, oceną pracy Zarządu,
  • 5 Uchwał w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia w tym dot. zatwierdzenia sprawozdań z działalności Spółdzielni za rok 2012,
  • 1 Uchwała w sprawie lustracji kompleksowej przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach za okres od 01.01.2009 r. – do 31.12.2011 r.
  • 2 Uchwały w sprawie rozpatrzenia pism członków Spółdzielni skierowanych do Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej były realizowane przez Zarząd na bieżąco, a szczegółowy sposób ich realizacji był przedstawiany co miesiąc na posiedzeniach Rady Nadzorczej.Realizacja Uchwał Rady Nadzorczej za okres 01.01.2012 – 30.06.2012r.

Rada Nadzorcza odbyła łącznie 7 protokołowanych posiedzeń, na których podjętych zostało 67 Uchwał, w tym :

1) 60 Uchwał podjętych zostało przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji w okresie od 01.01.2012r. do 28.05.2012r., a mianowicie :

 • 9 Uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących wykluczeń z rejestru członków z tytułu zaległości w opłatach za używanie lokalu mieszkalnego, w 5 przypadkach Rada podjęła uchwały o wykluczeniu z rejestru członków osób posiadających zadłużenie wobec Spółdzielni,
 • 31 Uchwał w sprawie realizacji planu finansowo – gospodarczego oraz spraw wynikających z działalności Spółdzielni związanych z zarządzaniem nieruchomościami,
 • 5 Uchwał w sprawie statutowej działalności Rady Nadzorczej,
 • 7 Uchwał w sprawach formalno – prawnych związanych ze zmianą składu Zarządu Spółdzielni,
 • 5 Uchwał w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia,
 • 1 Uchwała w sprawie przeprowadzonej Lustracji przez Zw. Rewizyjny,
 • 2 Uchwały w sprawie rozpatrzenia pism skierowanych do Rady Nadzorczej.

2) 7 Uchwał podjęto w miesiącu czerwcu w sprawach formalnych, związanych z ukonstytuowaniem się Rady Nadzorczej wybranej przez Walne Zgromadzenie Członków MSM.
Podjęte przez Radę Nadzorczą Uchwały zostały zrealizowane na bieżąco, a szczegółowy sposób ich realizacji był przedstawiany co miesiąc na posiedzeniach Rady Nadzorczej.Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS