+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Szanowni Mieszkańcy Mikołowa!


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz 2147 z późn. zmianami) osoby posiadające tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze własnościowe, lokatorskie prawo do lokalu lub odrębną własność) mogą ubiegać się o 50% bonifikatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntów za 2018 rok

Do bonifikaty uprawnione są osoby, których przeciętny dochód miesięczny przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekroczył 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2017 roku zostanie ogłoszony w Monitorze Polskim w miesiącu lutym 2018 roku.


Osoby uprawnione do obniżki opłat prosimy o zgłaszanie się w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Młyńskiej 11 w Mikołowie (pokój nr 107) celem pobrania wniosku o udzielenie bonifikaty. Wniosek można pobrać poniżej oraz w Urzędzie Miasta Mikołów.

Wniosek dla Mieszkańców Mikołowa.

Wniosek powinien zawierać oświadczenie wnioskodawcy o wysokości miesięcznego dochodu brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w roku 2017 oraz ilość osób tworzących gospodarstwo domowe. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody brutto wszystkich członków rodziny, uzyskanych za cały 2017 rok.

Składowe wniosku:

  • OSOBY POSIADAJĄCE SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE LUB LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU składają wnioski w siedzibie Spółdzielni w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11 w pokoju nr 107 do dnia 27.02.2018 roku.
  • OSOBY POSIADAJĄCE ODRĘBNĄ WŁASNOŚĆ LOKALU (lokale wyodrębnione do 31.12.2017 roku) składają wnioski bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Mikołowie Rynek 16 w Referacie Gospodarki Nieruchomościami do dnia 01.03.2018 roku.


Uwaga!
Osoby ubiegające się o uzyskanie bonifikaty, do czasu rozpoznania wniosku zobowiązane są do wniesienia należnej opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w pełnej wysokości.

Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS