+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner01.09.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina o bezwzględnym obowiązku wywozu odpadów poremontowych na PSZOK przy ul. Dzieńdziela 44 w Mikołowie, po uprzednim otrzymaniu zaświadczenia wydanego przez Spółdzielnię.

Każdy remont w lokalu mieszkalnym wymaga pisemnej zgody Spółdzielni.

Szczegółowe zasady prowadzenia remontów w lokalach mieszkalnych MSM są dostępne na stronie internetowej Spółdzielni.

Podkreślamy, że wywóz pozostawionych przy śmietniku w/w odpadów skutkuje poniesieniem dodatkowych kosztów, które obciążają wszystkich mieszkańców danej nieruchomości.
Wszelkie przypadki podrzucania odpadów na śmietniki osiedlowe należy zgłaszać do Spółdzielni, Straży Miejskiej lub Policji.10.08.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że indywidualne rozliczenia:

 • kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres:
  01.11.2022-31.05.2023 r. (Mikołów),
 • kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres:
  01.01.2023-31.05.2023 r. (Orzesze),

będą dostarczane do skrzynek pocztowych mieszkań w dniach 10-18 sierpnia 2023 roku.
W razie potrzeby informacje w sprawie rozliczeń uzyskać można w Dziale umów i rozliczeń mediów
(pok. 115 w pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie, tel./32/ 22-62-717, wew. 21) w dniach przyjęć mieszkańców.

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT
wynikających z indywidualnych rozliczeń za w/w okresy:
do 30 września 2023 roku.07.08.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zgodnie z obowiązującą dla gminy Orzesze „Taryfą za zbiorowe odprowadzanie ścieków” począwszy od dnia 21.08.2023 roku zmianie ulegnie cena za odprowadzanie ścieków z dotychczasowej stawki brutto 7,75 zł/m3 do wysokości 7,85 zł/m3 brutto.

W związku z powyższym od dnia 21.08.2023 roku opłata za wodę i kanalizację łącznie wynosić będzie:
18,75 zł/m3 (brutto)(aktualnie do dnia 20.08.2023 roku: 18,65 zł/m3 brutto)

w tym:
- za dostawę wody: 10,09 zł/m3 + 8% podatek VAT = 10,90 zł/m3 brutto (na podstawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 22.12.2022 roku, zatwierdzonej dla dostawcy wody, tj. RPWiK S.A. Tychy). - za odprowadzenie ścieków: 7,27 zł/m3 + 8% podatek VAT = 7,85 zł/m3 brutto (na podstawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Orzesze, obowiązującej od 21.08.2021 roku na okres 3 lat, zatwierdzonej dla odbiorcy ścieków, tj. ZGKiM Orzesze, Decyzją GL.RZT.70.168.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z 04.08.2021 roku)

Stawka opłaty abonamentowej za przyłącze kanalizacyjne pozostaje bez zmiany (brutto 7,28 zł/przyłącze/miesiąc).

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków zgodnie z obowiązującymi taryfami zostanie uwzględniona w miesięcznych opłatach za mieszkania od dnia 01.09.2023 roku.

Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.09.2023 roku zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkań.

Zaznaczamy również, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 21.08.2023 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za okres: 01.06.2023 – 31.12.2023 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według obowiązujących stawek taryfowych.

Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 20.08.2023 roku

Oświadczenie należy przesłać w terminie do dnia 24.08.2023 roku na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu lub złożyć w Administracji w Orzeszu, ul. Rynek 2A bądź w Dziale Umów i Rozliczeń Mediów (pok.115) w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.04.08.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż firma RAMO POLSKA Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 214, Warszawa wybrana na drodze przetargu nieograniczonego będzie przeprowadzać w bieżącym roku badania 5 - cio letnie stanu technicznego instalacji elektrycznej z pomiarem parametrów technicznych w 33 budynkach wielorodzinnych Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (1377 mieszkaniach) oraz lokalach użytkowych MSM w Mikołowie.
Badania zostaną wykonane zgodnie z załączonym harmonogramem.18.07.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska opublikowana została odpowiedź na złożone w m-cu marcu 2023 roku za pośrednictwem Instytutu Gospodarki Nieruchomościami zbiorowe PETYCJE w sprawie przyznania bezpośrednich rekompensat do centralnego ogrzewania dla odbiorców ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych.
Pismo Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15.06.2023r. znajduje się tutaj.11.07.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY
BUDYNKÓW os. KOCHANOWSKIEGO w MIKOŁOWIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, mając na uwadze rozpowszechniony i dostarczony do Państwa skrzynek pocztowych w ostatnich dniach wzór pisma, kierowanego do Spółdzielni, w sprawie odmowy wymiany wodomierzy mieszkaniowych zimnej i ciepłej wody na liczniki z funkcją zdalnego odczytu oraz w związku z wątpliwościami mieszkańców dotyczącymi zasad wymiany wodomierzy, ponownie przedstawia stanowisko potwierdzające zasadność przyjętego postepowania.

Informujemy, iż szczegółowe uzasadnienie konieczności dokonania wymiany wodomierzy w mieszkaniach zawarte zostało w INFORMACJI z dnia 10.03.2023 roku, załączonej do zawiadomień o zmianie opłat za mieszkania od dnia 01.04.2023 roku i dostarczonej Państwu indywidualnie do skrzynek pocztowych lub na adresy e-mail.

Temat ten był również omawiany w trakcie tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w dniu 06.06.2023 roku, na którym potwierdzone zostało stanowisko Zarządu oraz Rady Nadzorczej MSM w tym zakresie.

Zaznaczamy, iż zgodnie z ustalonym harmonogramem wymiana wodomierzy w budynkach na terenie nieruchomości w Mikołowie, zasilanych w ciepłą wodę użytkową z miejskich sieci ciepłowniczych, realizowana jest przez firmę ISTA Polska Sp.z o.o. począwszy od dnia 19 czerwca 2023 roku, a zakończenie pierwszej tury zaplanowane jest na dzień 28 lipca 2023 roku (kolejny etap wymian nastąpi po okresie wakacyjno-urlopowym).

W okresie do 30.06.2023 roku w sześciu budynkach na os. Skalna oraz trzech budynkach na os. Kochanowskiego nowe wodomierze zamontowano w większości, co świadczy o zrozumieniu ze strony mieszkańców konieczności przygotowania zasobów do wymagań, określonych w znowelizowanych przepisach dot. rozliczeń kosztów ciepła, wskazanych w INFORMACJI z 10.03.2023 roku.

Pragniemy również podkreślić, iż sformułowania ujęte w rozpropagowanym wśród Państwa wzorze pisma są bezpodstawne a to między innymi:

 • ocena technicznej możliwości i opłacalności stosowania wodomierzy ciepłej wody, posiadających funkcję zdalnego odczytu, nie ma zastosowania w przypadku budynków, które w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.12.2021 roku były wyposażone w wodomierze do pomiaru ciepłej wody (Dz.U. z 2021r., poz.2273, § 11.,ust.2),
 • podkreślenia wymaga fakt, iż konieczność wymiany wodomierzy związana jest z obowiązkiem przekazywania przez zarządcę budynku wymaganego zakresu informacji dot. rozliczeń kosztów ciepła, w tym na cele podgrzania ciepłej wody użytkowej, co wynika z przepisów w/w Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska,
  Ponadto zaznaczyć należy, iż zdalny odczyt wodomierzy umożliwi pozyskiwanie danych w jednym czasie, co nie jest bez znaczenia w celu ograniczenia różnic pomiaru zużycia wody przez wodomierze główne i liczniki indywidualne, których koszt obciąża konto eksploatacji danej nieruchomości,
 • wymiana wodomierzy w bieżącym roku obejmuje 1049 mieszkań oraz 5 lokali użytkowych, przy czym większość liczników nie posiada już ważnych cech legalizacyjnych,
 • brak uzasadnienia dla wyrażonej opinii o większym stopniu awaryjności wodomierzy z odczytem zdalnym oraz ich szkodliwym oddziaływaniu na środowisko,
 • nieprawdziwa sugestia w sprawie intratnej umowy, zawartej z firmą ISTA,
 • należy zwrócić uwagę, iż całkowity koszt wymiany 1 szt. wodomierza z nakładką radiową wyniesie ogółem 187,40 zł, a spłata tej kwoty będzie rozłożona na 5 lat w równych ratach po 37,48 zł (przy ilości 4 szt, wodomierzy w mieszkaniu ogółem koszt ich wymiany wyniesie 749,60 zł, czyli roczna rata przez kolejnych 5 lat stanowić będzie kwotę 149,92 zł).

  Podany przez autora wzoru pisma koszt 1500 zł za wymianę wodomierzy w każdym z mieszkań został skalkulowany wraz z ewentualną opłatą miesięczną na poczet wymiany liczników po upływie 5-letniego okresu ważności cech legalizacyjnych, którą Spółdzielnia zaplanowała do wprowadzenia od dnia 01.01.2024 roku w celu stopniowego zgromadzenia środków finansowych na następną realizację takiego zadania, aby ponownie jednorazowo nie obciążać mieszkańców całością kosztów.

  Zaznaczamy jednak, że decyzje w tym temacie nie zostały ostatecznie podjęte i nie są wiążące,
 • nie można łączyć ceny wody, która jest zatwierdzana przez uprawniony organ regulacyjny, tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, z kosztem wymiany liczników.

Zaznaczamy również, iż kwestia wymiany wodomierzy na liczniki z funkcją zdalnego odczytu przez wielu mieszkańców jest traktowana jako rozwiązanie korzystne, wygodne, nowoczesne i praktyczne, nie wymagające obecności użytkownika mieszkania w wyznaczonych terminach przy odczytach i funkcjonuje już w wielu mieszkaniach i domach prywatnych, również na terenie Mikołowa, jak również w innych spółdzielniach.

Liczymy zatem na Państwa rozważną analizę i ocenę rozpowszechnionego przez anonimowe osoby wzoru pisma oraz zrozumienie argumentacji, wskazanej w naszej INFORMACJI z dnia 10.03.2023 roku.

W razie potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień zapraszamy do skontaktowania się osobiście lub telefonicznie z Działem umów i rozliczeń mediów Spółdzielni w pawilonieprzy ul.Młyńskiej 11 w Mikołowie (tel. /32/22-62-717, wew. 52 lub 21).19.06.2023

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MSM
Z DNIA 06.06.2023 roku.

Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało zwołane zgodnie z zapisem obowiązującego Statutu(§ 30), a Członkowie Spółdzielni zostali powiadomieni pisemnie o czasie, miejscu i porządku obrad oraz możliwości zapoznawania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
W zebraniu wzięły udział 74 osoby na 4068 uprawnionych członków Spółdzielni.

Podjętych zostało łącznie 11 Uchwał w n/w tematach:

 • Nr 1 dot. sprawozdania Zarządu MSM z realizacji Uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków MSM w dniu 02.06.2022 roku,
 • Nr 2 dot. sprawozdania Zarządu MSM z realizacji Uchwał podjętych na piśmie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków MSM w dniach od 06.12.2022 do 12.12.2022 roku,
 • Nr 3 dot. sprawozdania Zarządu MSM z działalności Spółdzielni za rok 2022,
 • Nr 4 dot. sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2022,
 • Nr 5 dot. podziału nadwyżki bilansowej netto MSM za rok 2022,
 • Nr 6 dot. sprawozdania Rady Nadzorczej MSM z działalności za rok 2022,
 • Nr 7-9 dot. udzielenia absolutorium członkom Zarządu MSM za rok 2022,
 • Nr 10 dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 • Nr 11 dot. przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych na WZC MSM.

Niezależnie od podjętych Uchwał zgłoszone zostały wnioski, które odnotowano w Protokole Komisji Wniosków.
O przebiegu realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków MSM z dnia 06.06.2023 roku Zarząd Spółdzielni na bieżąco będzie informował Radę Nadzorczą MSM, a sposób realizacji podjętych Uchwał i przyjętych wniosków zostanie przedstawiony do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków MSM.15.06.2023

INFORMACJA
w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA”
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie
od dnia 1 czerwca 2023 roku

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie pismem dostarczonym w dniu 12.06.2023 roku poinformował Spółdzielnię, iż począwszy od dnia 1 czerwca 2023 roku obowiązuje nowa „Taryfa dla ciepła”.
Taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.05.2023r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE, poz. 287/2023 z 17.05.2023 roku.
Jednocześnie zaznaczyć należy, iż zastosowanie ma Ustawa z dnia 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 295).
Ustawa ta gwarantuje podmiotom uprawnionym, w tym także spółdzielniom mieszkaniowym, które zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych zajmowanych przez określone instytucje użyteczności publicznej, iż ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku nie wzrosną powyżej 40% w odniesieniu do cen obowiązujących u danego dostawcy ciepła w dniu 30 września 2022 roku.

Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat, jakie stosowane będą przez dostawcę dla w/w uprawnionych podmiotów począwszy od dnia 01.06.2023 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11, tutaj oraz stronie internetowej ZIM-Mikołów.

Nadmieniamy, iż poprzednia „Taryfa dla ciepła” ZIM Mikołów dla budynków zasilanych w ciepło z kotłowni przy ul. Grażyńskiego obowiązywała w okresie od 22.09.2022 roku do 31.05.2023 roku, natomiast dla kotłowni przy ul. Skalnej i kotłowni Spółki CALOR Energetyka Cieplna przy ul. Rybnickiej (zasilającej w ciepło budynki na Osiedlu przy Plantach) w okresie od 01.05.2022 roku do 31.05.2023 roku, przy czym od dnia 01.10.2022 roku w rozliczeniach dla odbiorców ciepła z kotłowni przy ul. Grażyńskiego uwzględniany był przez Zakład Inżynierii Miejskiej Mikołowie system rekompensat w postaci ustalonych średnich cen wytwarzania ciepła na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15.09.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Mając na uwadze wprowadzone w nowej taryfie zmiany poszczególnych składników opłat za dostawę ciepła, indywidualne opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody dla poszczególnych mieszkań zostaną zaktualizowane od dnia 1 lipca 2023 roku (dla Osiedla przy Plantach od 1 września 2023 roku).
Zaznaczamy jednocześnie, iż opłaty zaliczkowe podlegają rozliczeniu w obowiązujących 12-miesięcznych okresach do wysokości faktycznych kosztów dostawy ciepła, w oparciu o wskazania podzielników c.o. oraz wodomierzy mieszkaniowych.
Zawiadomienia o wysokości opłat za mieszkania uwzględnieniem zmian zaliczek zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań.Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11
z a t r u d n i
ADMINISTRATORA/ZARZĄDCĘ NIERUCHOMOŚCI
w wymiarze pełnego etatu

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 • Administrowanie/zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi
 • Obsługa w zakresie bieżącej eksploatacji i konserwacji nieruchomości

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie
 • Doświadczenie w administrowaniu/zarządzaniu nieruchomościami mieszkaniowymi
 • Doświadczenie w obsłudze klienta/petenta
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność oceny zagadnień oraz spisywania protokołów i notatek
 • Dyspozycyjność, rzetelność, wysoka kultura osobista
 • Komunikatywność i asertywność

Dodatkowymi atutami przy wyborze osoby na w/w stanowisko będzie:

 • Posiadanie licencji zarządcy nieruchomości
 • Umiejętność sporządzania wycen i kosztorysowania
 • Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert CV w punkcie podawczym usytuowanym na parterze budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 23.06.2023 roku.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna w zakresie RODO30.05.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 01.06.2023 roku obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów, zatwierdzona na okres 3 lat Decyzją GL.RZT.70.19.2023 z dnia 04.05.2023 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.05.2023 roku.

W związku z powyższym począwszy od dnia 01.06.2023 roku
dla odbiorców w gospodarstwach domowych
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 24,00 zł/m3(brutto)
(obecnie w okresie : 18.02.2023- 31.05.2023 r.: 21,50 zł/m3 brutto) w tym:
- za dostawę wody - 8,96 zł/m3 + 8% podatek VAT = 9,68 zł/m3 brutto
- za odprowadzenie ścieków - 13,26 zł/m3 + 8% podatek VAT = 14,32 zł/m3 brutto

Ponadto od dnia 01.06.2023 roku zmianie ulega stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie według będącego własnością ZIM-Mikołów wodomierza głównego w budynku oraz utrzymanie przez ZIM urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług.
Stawka abonamentowa wynosić będzie łącznie brutto 9,68 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
(w tym: za wodę: 4,13 zł i za ścieki 5,55 zł).

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłaty abonamentowej za wodomierz główny zgodnie z obowiązującą taryfą zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat za mieszkania od dnia 01.07.2023 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.07.2023r. zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkań w m-cu czerwcu br..

W miesiącu czerwcu 2023 roku (w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach na klatkach schodowych) przeprowadzone zostaną odczyty stanów wodomierzy mieszkaniowych.17.05.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY
BUDYNKÓW PRZY ULICY RYNEK i SZKLARSKIEJ W ORZESZU

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że indywidualne rozliczenia:

- kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres: 01.07.2022 - 31.12.2022 r.,
- kosztów centralnego ogrzewania za okres: 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

zostały dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkań w dniach 5 – 8 maja 2023r.

W razie potrzeby informacje w sprawie rozliczeń uzyskać można w Dziale umów i rozliczeń mediów (pok. 120 w pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie, tel.32-22-62-717, wew. 52) w godzinach:

- poniedziałek - 1300 - 1630
- środa i piątek - 1000 - 1400

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT

wynikających z indywidualnych rozliczeń za w/w okresy:
do 30 czerwca 2023 roku.11.05.2023

OGŁOSZENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniu 12.05.2023 roku nastąpi zakończenie sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonywać poza sezonem grzewczym jednak nie wcześniej niż 01.06.2023 i nie później niż do dnia 31.08.2023 roku (a w przypadku budynku Skalna 10 od 01.07.2023 roku do 31.07.2023 roku, Skalna 12 od 01.08.2023 do 31.08.2023 roku), po uzyskaniu stosownej pisemnej zgody ze strony Spółdzielni.

Pisemne wnioski należy składać w sekretariacie MSM nie później niż do dnia 11.08.2023 roku.04.05.2023

SZANOWNI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stosownie do zapisu § 30 Statutu
z a w i a d a m i a:
Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 06.06.2023 roku o godz. 1700 (wtorek) w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1a.

Członkowie MSM mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków według załączonego porządku, wyłożonymi do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie - salka konferencyjna, począwszy od dnia 16.05.2023 roku (wtorek) w godzinach:
• w poniedziałki - od 1200 do 1700
• w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku - od 1200 do 1500

Członkom Spółdzielni przysługują uprawnienia, o których mowa w § 29 ust. 2 i 3 Statutu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków MSM w składzie: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.
3. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków MSM i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Sprawozdanie Zarządu MSM z realizacji Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków MSM w dniu 02.06.2022 roku – podjęcie Uchwały.
7. Sprawozdanie Zarządu MSM z realizacji Uchwał podjętych na piśmie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków przeprowadzone w dniach od 06.12.-12.12.2022 roku – podjęcie Uchwały.
8. Sprawozdanie Zarządu MSM z działalności Spółdzielni za rok 2022 – podjęcie Uchwały.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022 – podjęcie Uchwały.
10. Podział nadwyżki bilansowej – podjęcie Uchwały.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej MSM z jej działalności za rok 2022 – podjęcie Uchwały.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu MSM za rok 2022 – podjęcie Uchwał.
13. Udzielenie Zarządowi MSM pełnomocnictwa do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań – podjęcie Uchwały.
14. Dyskusja - wolne wnioski.
15. Przyjęcie do realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Wniosków - podjęcie Uchwały.
16. Zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział Członkowie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za okazaniem dowodu tożsamości osobiście albo przez pełnomocnika na zasadach określonych w § 27 Statutu Spółdzielni. Druk pełnomocnictwa do pobrania na stronie www.msmmikolow.eu w zakładce Druki i do pobrania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.

Zachęcamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków MSM.
Serdecznie zapraszamy.28.04.2023

INFORMACJA
w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA”
Calor Energetyka Cieplna Sp.z o.o. Wojkowice
od dnia 1 kwietnia 2023 roku
(dotyczy dostawy ciepła do budynków
na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie)

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie pismem z dnia 19.04.2023 roku poinformował Spółdzielnię, iż w dniu 11.04.2023 roku otrzymał od Spółki Calor Energetyka Cieplna Wojkowice zawiadomienie o nowej „Taryfie dla ciepła”, obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2023 roku.

Taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.03.2023 roku i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE, poz. 126/2023.

Jednocześnie zaznaczamy, iż zastosowanie ma Ustawa z dn. 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 295).
Ustawa ta gwarantuje podmiotom uprawnionym, w tym także spółdzielniom mieszkaniowym, które zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych zajmowanych przez określone instytucje użyteczności publicznej, iż ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku nie wzrosną powyżej 40% w odniesieniu do cen obowiązujących u danego dostawcy ciepła w dniu 30 września 2022 roku.

Nadmieniamy, iż poprzednia „Zmiana Taryfy dla ciepła” Spółki Calor Energetyka Cieplna Wojkowice obowiązywała w okresie od 12.05.2022 do 31.03.2023 roku.
Natomiast w zakresie opłat za usługi przesyłowe ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie bez zmiany od dnia 01.05.2022 roku do nadal obowiązuje „Taryfa dla ciepła”, zatwierdzona dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie Decyzją Prezesa URE z dnia 07.04.2022 roku (Biuletyn Branżowy URE, poz. 222 (1483) z dnia 08.04.2022 roku).

Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat, jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 01.04.2023 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11, tutaj oraz stronie internetowej ZIM-Mikołów.

Równocześnie informujemy, iż z uwagi na wzrost opłat za dostawę ciepła zmuszeni będziemy skalkulować i wprowadzić podwyżkę indywidualnych opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie od dnia 1 września 2023 roku
Zawiadomienia o wysokości opłat za mieszkania w budynkach na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, obowiązujących od dnia 01.09.2023 roku zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań w m-cu sierpniu 2023 roku.04.04.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11
z a t r u d n i
INSPEKTORA NADZORU - SPECJALISTĘ DS. TECHNICZNYCH
w wymiarze pełnego etatu

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 • Przygotowywanie zakresu rzeczowego (obmiarów, wycen, kosztorysów inwestorskich) w zakresie robót budowlanych.
 • Nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców zewnętrznych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowych i kosztorysów w zakresie rzeczowym i ich zgodności z udzielonym zleceniem.
 • Czynny udział w przeglądach technicznych.
 • Sporządzanie opinii technicznych w zakresie budowlanym.
 • Bieżąca kontrola obiektów i urządzeń na terenie nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zobowiązań wykonawców świadczących usługi w zakresie administrowanych nieruchomości.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności budowalnej.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie budowlanym i nadzoru robót.
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i procedur związanych z realizacją robót.
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych.
 • Umiejętność obsługi programów do kosztorysowania.
 • Dyspozycyjność, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność w kontaktach z mieszkańcami.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B i własny samochód.

Dodatkowymi atutami przy wyborze osoby na w/w stanowisko będzie:

 • Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej
 • Uprawnienia budowlane

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert CV w punkcie podawczym usytuowanym na parterze budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11, bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni lub na adres mailowy Spółdzielni msm@msmmikolow.eu w terminie do dnia 28.04.2023 roku.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna w zakresie RODO28.03.2023

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY ODBIORCÓW CIEPŁA Z MIEJSKICH SIECI CIEPŁOWNICZYCH
na cele ogrzewania i podgrzania wody
PRZED ZNACZNYMI WZROSTAMI OPŁAT ZA CIEPŁO
w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2023r.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniu 15 lutego 2023r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 295).
Ustawa ta ma na celu m.in. zagwarantowanie podmiotom uprawnionym, w tym także spółdzielniom mieszkaniowym, które zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych zajmowanych przez określone instytucje użyteczności publicznej, że ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. nie wzrosną powyżej 40% w odniesieniu do cen obowiązujących u danego dostawcy ciepła w dniu 30 września 2022r.

Nadmienić należy, iż na podstawie wcześniejszej Ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r., poz. 1967) wprowadzone zostały przepisy wspierające odbiorców ciepła systemowego z miejskich sieci ciepłowniczych poprzez obowiązek ustalenia przez wytwórcę ciepła średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą na okres od 01.10.2022r. do 30.04.2023r.
System rekompensat uwzględniany jest przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie począwszy od dnia 1 października 2022r. i dotyczy cen stosowanych w rozliczeniach dla budynków, zasilanych w ciepło z kotłowni przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie.

Dla mieszkań w tych budynkach Spółdzielnia dokonała zmiany zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody od dnia 01.11.2022r. w oparciu o założenia obowiązującego systemu rekompensat do cen wytwarzania ciepła, stosowanych przez ZIM-Mikołów.
Uchwalona w lutym 2023r. zmiana Ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wydłuża do dnia 31 grudnia 2023r. okres ochrony gospodarstw domowych przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło.
Nowelizacja ta nie spowodowała w przypadku Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie żadnej zmiany (dodatkowego obniżenia) wysokości cen i stawek opłat za ciepło w stosunku do średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla odbiorców ciepła z kotłowni przy ul.Grażyńskiego, stosowanej od dnia 01.10.2022r.
W związku z powyższym w wymaganym terminie do dnia 31 marca 2023r. nie zachodzi podstawa do uwzględnienia przez Spółdzielnię w miesięcznych zaliczkach za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obniżonej opłaty za ciepło.

Zaznaczamy również, iż ceny ciepła, wynikające z „Taryf dla ciepła” zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki i obowiązujących bez zmiany od maja 2022r. dla kotłowni przy ul. Skalnej 10 (dotyczy budynków przy ul.Skalnej 2,4,6,8,10 i 12) i przy ul. Rybnickiej (dotyczy Osiedla przy Plantach), są niższe od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, określonej w w/w Ustawie z dnia 15.09.2022r., więc rekompensata nie jest stosowana.22.03.2023

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa składa podziękowania za szeroki odzew i zaangażowanie w zbiórkę petycji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczących uzyskania bezpośrednich rekompensat do centralnego ogrzewania dla odbiorców ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych.

Podpisane petycje można było składać do 15 marca 2023 roku w siedzibie Spółdzielni. Łączna ilość zebranych petycji to 1400 sztuk, w tym 2205 pozyskanych podpisów.

Zebrane petycje w dniu 17 marca 2023 roku zostały przekazane przez upoważnionego pracownika Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zamkniętym, zabezpieczonym i opisanym opakowaniu do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach, który był inicjatorem zbiórki petycji.
Następnie IGN złoży je do Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy udziale przedstawicieli związków rewizyjnych, izb oraz stowarzyszeń i federacji zarządców nieruchomości, biorących udział w tej inicjatywie.

Dziękujemy za udział w powyższej akcji zorganizowanej we wspólnym celu wraz z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami.16.03.2023

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniachod 16 do 21 marca 2023 roku do skrzynek pocztowych mieszkań dostarczane będą:

 • wydruki opłat z tytułu użytkowania mieszkań, obowiązujących od dnia 01.04.2023r.
 • informacje dot. wymiany wyparkowych (cieczowych) podzielników kosztów c.o. na urządzenia elektroniczne z odczytem zdalnym
 • informacje dot. uzupełniającego montażu podzielników c.o. na grzejnikach w kuchniach
 • informacje dot. wymiany wodomierzy mieszkaniowych ciepłej i zimnej wody na liczniki z funkcją zdalnego odczytu (dot. nieruchomości z dostawą ciepłej wody użytkowej)
 • ulotki dotyczące segregowania oleju jadalnego (dot.nieruchomości: Pszczyńska 26÷34, Krakowska, Nowa, rtm.W.Pileckiego oraz Skalna)24.02.2023

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że indywidualne rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres:
01.07.2022-31.10.2022 roku,
kosztów ogrzewania i podgrzania wody za okres:
01.11.2021-31.10.2022 roku
będą dostarczane do skrzynek pocztowych mieszkań w dniach od 22 do 27 lutego 2023 roku.

W razie potrzeby informacje w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań uzyskać można w Dziale umów i rozliczeń mediów (pok. 120) w godzinach:

- poniedziałek - 1300 - 1630
- środa i piątek - 1000 - 1400

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT

wynikających z indywidualnych rozliczeń za w/w okresy: do 30 kwietnia 2023 roku.16.02.2023

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 18.02.2023 roku zmianie ulegnie cena za wodę i odprowadzenie ścieków na podstawie „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Mikołów, zatwierdzonej Decyzją GL.RZT.070.2.31.2019 z dnia 15.01.2020r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Powyższa Taryfa zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 z poźn.zm., art. 24g) stosowana będzie do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.
Jednocześnie zaznaczamy, iż dopłata do ceny za odprowadzanie ścieków dla odbiorców w gospodarstwach domowych w wysokości 1,50 zł/m3 brutto, ustalona na okres od 18.02.2022r. do 17.02.2023r. Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr LI/493/2022 z dnia 18.01.2022 roku, przestanie obowiązywać od dnia 18.02.2023 roku.

W związku z powyższym począwszy od dnia 18.02.2023 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 21,50 zł/m3 (brutto)
(poprzednio w okresie 18.02.2022 – 17.02.2023 roku: 20,00 zł/m3 brutto)
w tym:
- za dostawę wody - 7,48 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,08 zł/m3 brutto wg Taryfy
- za odprowadzenie ścieków - 12,43 zł/m3 + 8% podatek VAT = 13,42 zł/m3 brutto wg Taryfy

Bez zmiany pozostaje stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie według będącego własnością ZIM-Mikołów wodomierza głównego w budynku oraz utrzymanie przez ZIM urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług tj. brutto 9,04 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy (w tym za wodę: 3,66 zł i za ścieki 5,38 zł).
Zmiana opłat za wodę i odprowadzenie ścieków zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.03.2023 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkań w miesiącu lutym 2023 roku.

Zaznaczamy równocześnie, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 18.02.2023 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za bieżący okres uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia zmiany cen, tj. do 17.02.2023r. oraz od dnia 18.02.2023 roku.
Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy podać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 17.02.2023 roku (formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub na portierni w Spółdzielni).
Oświadczenia można przesłać na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu w terminie do dnia 24.02.2023 roku lub składać w w/w terminie do urny przeznaczonej na korespondencję - na parterze w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.16.01.2023

INFORMACJA
dotycząca uzupełniającego montażu podzielników typu doprimo® 3 radio net w pomieszczeniach kuchni w budynkach przy ulicy Rynek i ulicy Szklarskiej w Orzeszu

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia 09.12.2022 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu rozliczania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynków w Orzeszu:
- przy ul. Rynek nr 2A, 4A, 10 i 11,
- przy ul. Szklarskiej nr 7 i 9,
który będzie miał zastosowanie do rozliczeń od dnia 01.01.2023 roku,
Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż firma ISTA Polska Sp.z o.o. w dniach 18 – 19 stycznia 2023 roku przeprowadzi uzupełniający montaż podzielników typu doprimo 3 radio net w pomieszczeniach kuchni we wszystkich mieszkaniach w budynkach przy ul. Rynek i Szklarskiej w Orzeszu. W przypadku nieobecności użytkownika mieszkania w wyznaczonym dniu montażu firma ISTA umożliwi wykonanie tej usługi w terminie dodatkowym w dniu 30.01.2023 roku w godz. 1600 – 1830.

Wskazania podzielników w kuchniach będą uwzględniane w indywidualnych rozliczeniach kosztów ogrzewania począwszy od okresu rozliczeniowego: 01.01.2023 – 31.12.2023 roku.
Cena 1 szt. podzielnika wynosi brutto 55,08 zł (w przypadku konieczności zamontowania płytki maskującej na grzejnikach profilowanych dodatkowa opłata 19,44 zł brutto/1 szt.) i zostanie uwzględniona jednorazowo w ramach indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za 2022 rok. Rozliczenia te zostaną Państwu dostarczone w m-cu kwietniu 2023 roku.

Bez opomiarowania pozostaną wyłącznie grzejniki łazienkowe, a rozliczanie kosztów ogrzewania tych pomieszczeń odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, tj. w ramach kosztów zużycia ciepła proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkań.Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS