+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner28.06.2024

INFORMACJA
w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA”
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie
od dnia 1 lipca 2024r.

Zgodnie z informacją podaną przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie począwszy od dnia 1 lipca 2024 roku obowiązywać będzie nowa „Taryfa dla ciepła”.
Taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OKA.4210.17.2024.RZ z dnia 10.06.2024r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło, Nr 218 (2977).
Jednocześnie zaznaczyć należy, iż zastosowanie ma Ustawa z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024r., poz. 859).
Przepisy tej Ustawy gwarantują podmiotom uprawnionym, w tym także spółdzielniom mieszkaniowym,
które zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych zajmowanych przez określone instytucje użyteczności publicznej, iż ceny i stawki opłat za ciepło nie wzrosną powyżej pułapu:
- 46 % w okresie od 1 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024r.,
- 52 % w okresie od 1 stycznia 2025r. do 30 czerwca 2025r.,
w odniesieniu do cen i stawek obowiązujących u danego dostawcy ciepła na dzień 30 września 2022 roku.

Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat, jakie stosowane będą przez dostawcę dla w/w uprawnionych podmiotów począwszy od dnia 01.07.2024r. w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11, do pobrania tutaj, oraz stronie internetowej ZIM-Mikołów.
Nadmieniamy, iż poprzednia „Taryfa dla ciepła” ZIM Sp.z o.o. Mikołów obowiązywała od 01.06.2023r., natomiast „Taryfa dla ciepła” dla kotłowni Spółki CALOR Energetyka Cieplna Wojkowice, zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej w Mikołowie (w zakresie wytwarzania ciepła dla potrzeb ogrzewania budynków na Osiedlu przy Plantach) w okresie od 01.04.2023r. do nadal.

Mając na uwadze wprowadzone w nowej taryfie zmiany poszczególnych składników opłat za dostawę ciepła indywidualne opłaty zaliczkowe za centralne ogrzewanie oraz podgrzanie wody dla poszczególnych mieszkań zostaną zaktualizowane od dnia 1 lipca 2024 r.
Zaznaczamy jednocześnie, iż opłaty zaliczkowe podlegają rozliczeniu w obowiązujących 12-miesięcznych okresach do wysokości faktycznych kosztów dostawy ciepła, w oparciu o wskazania podzielników c.o. oraz wodomierzy mieszkaniowych, zgodnie z zasadami obowiązujących w MSM-Mikołów regulaminów rozliczeń.12.06.2024

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEBIEGU
WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MSM
Z DNIA 06.06.2024 roku.

Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało zwołane zgodnie z zapisem obowiązującego Statutu(§ 30), a Członkowie Spółdzielni zostali powiadomieni pisemnie o czasie, miejscu i porządku obrad oraz możliwości zapoznawania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
W zebraniu wzięło udział 136 osób na 3999 uprawnionych członków Spółdzielni. Podjętych zostało łącznie 13 Uchwał w n/w tematach:

Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu MSM z realizacji Uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków MSM w dniu 06.06.2024 roku.
Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023.
Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023.
Nr 4 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023.
Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM za rok 2023.
Nr 6 w sprawie przyjęcia informacji Zarządu MSM o wynikach lustracji pełnej przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2023.
Nr 7-8 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu MSM za rok 2023.
Nr 9 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań.
Nr 10 w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków zgłoszonych na WZC MSM.
Nr 11 w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej MSM w składzie 9 – osobowym na kadencję 2024 – 2027.
Nr 12 w sprawie wyboru delegata na zjazd Związku Rewizyjnego w Katowicach.
Nr 13 w sprawie wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.

Niezależnie od podjętych Uchwał zgłoszone zostały wnioski, które odnotowano w Protokole Komisji Wniosków.
O przebiegu realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków MSM z dnia 06.06.2024 roku Zarząd Spółdzielni na bieżąco będzie informował Radę Nadzorczą MSM, a sposób realizacji podjętych Uchwał i przyjętych wniosków zostanie przedstawiony do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków MSM.21.05.2024

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zgodnie z „Taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów”, zatwierdzoną Decyzją GL.RZT.70.19.2023 z dnia 04.05.2023r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i ogłoszoną w dniu 24.05.2023r. w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

od dnia 01.06.2024r. (tj. od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy, zatwierdzonej na okres 3 lat)
dla odbiorców w gospodarstwach domowych

obowiązywać będzie opłata za wodę i kanalizację w wysokości: 24,66 zł/m3 (brutto)
(obecnie w okresie: 01.06.2023- 31.05.2024r.: 24,00 zł/m3 brutto)
w tym:
- za dostawę wody:
9,41 zł/m3+ 8% podatek VAT = 10,16 zł/m3 brutto
- za odprowadzenie ścieków:
- 13,43 zł/m3+ 8% podatek VAT = 14,50 zł/m3 brutto

Ponadto od dnia 01.06.2024r. zmianie ulegnie stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie według będącego własnością ZIM-Mikołów wodomierza głównego w budynku oraz utrzymanie przez ZIM urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług.
Stawka abonamentowa wynosić będzie łącznie brutto 9,80 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
(w tym: za wodę:4,23 zł i za ścieki 5,57 zł).
Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłaty abonamentowej za wodomierz główny zgodnie z obowiązującą taryfą zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat za mieszkania od dnia 01.07.2024 r.
Jednocześnie informujemy, iż od dnia 01.07.2024r. przewidywana jest również zmiana niezależnych od Spółdzielni miesięcznych opłat zaliczkowych za pozostałe media (centralne ogrzewanie, podgrzanie wody, energia elektryczna) w związku z aktualnie procedowanym rządowym projektem ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.07.2024r. zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkań w m-cu czerwcu br..
W miesiącu czerwcu 2024r. (w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach na klatkach schodowych) przeprowadzone zostaną odczyty stanów wodomierzy mieszkaniowych.15.05.2024

INFORMACJA
dla mieszkańców
budynków przy ulicy Rynek i Szklarskiej w Orzeszu

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniach od 14 do 17 maja 2024 r. do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań zostaną dostarczone indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania za okres: 01.01.2023 – 31.12.2023r..
Rozliczenia sporządzone zostały w oparciu o zasady nowego Regulaminu rozliczania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynków w Orzeszu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej MSM Nr 77/2022 z dnia 30.11.2022r. obowiązującego od dnia 01.01.2023r.
Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.msmmikolow.eu oraz w siedzibie Spółdzielni w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT
wynikających z indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków do 30 czerwca 2024 roku.

Jak już informowaliśmy w ogłoszeniach z dnia 26.04.2024r., rozliczenia kosztów ogrzewania za w/w okres wykonane zostały przez firmę Ista Polska Sp.z o.o. ze znacznym opóźnieniem z przyczyn całkowicie niezależnych od Spółdzielni, a leżących wyłącznie po stronie w/w firmy rozliczającej.
Spółdzielnia wymagać będzie od firmy ISTA naprawienia wszelkich szkód z tego tytułu.10.05.2024

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Zarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stosownie do zapisu § 30 Statutu
z a w i a d a m i a:

Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 06.06.2024 roku o godz. 1700 (czwartek) w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1a.
Członkowie MSM mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków według załączonego porządku, wyłożonymi do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie - salka konferencyjna, począwszy od dnia 16.05.2024 roku (czwartek) w godzinach:
• w poniedziałki - od 1100 do 1700
• w pozostałe dni od wtorku do piątku - od 900 do 1500
Członkom Spółdzielni przysługują uprawnienia, o których mowa w § 29 ust. 2 i 3 Statutu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków MSM w składzie: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.
3. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wniosków, Wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
5. Przedstawienie przez delegata Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej informacji ze Zjazdów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz obrad VII Kongresu Spółdzielczości.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków MSM i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Zgłaszanie kandydatur:
1) na członków Rady Nadzorczej MSM na kadencję w latach 2024 - 2027,
2) na delegata Spółdzielni na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
3) na przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.
8. Ogłoszenie listy oraz prezentacja kandydatów:
1) na członków Rady Nadzorczej MSM na kadencję w latach 2024 - 2027,
2) na delegata Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
3) na przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.
9. Przeprowadzenie wyborów.
10. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu MSM z realizacji Uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków MSM w dniu 06.06.2023 roku – podjęcie Uchwały.
11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2023 – podjęcie Uchwały.
12. Przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2023 – podjęcie Uchwał dotyczących:
1) sprawozdania finansowego – podjęcie Uchwały,
2) podziału nadwyżki bilansowej – podjęcie Uchwały.
13. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej MSM za rok 2023 – podjęcie Uchwały.
14. Przedstawienie wyników lustracji pełnej przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach za lata 2021 - 2023 – podjęcie Uchwały.
15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu MSM za rok 2023 – podjęcie Uchwał.
16. Udzielenie Zarządowi MSM pełnomocnictwa do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań – podjęcie Uchwały.
17. Dyskusja - wolne wnioski.
18. Przyjęcie do realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Wniosków - podjęcie Uchwały.
19. Ogłoszenie wyników wyborów – podjęcie Uchwał.
20. Zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział Członkowie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za okazaniem dowodu tożsamości osobiście albo przez pełnomocnika na zasadach określonych w § 27 Statutu Spółdzielni. Druk pełnomocnictwa do pobrania na stronie www.msmmikolow.eu w zakładce Druki i do pobrania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.

Zachęcamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków MSM.06.05.2024

OGŁOSZENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniu 09.05.2024 roku nastąpi zakończenie sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.
Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonywać poza sezonem grzewczym jednak nie wcześniej niż 01.06.2024 i nie później niż do dnia 31.08.2024 roku (a w przypadku budynku Skalna 10 od 01.07.2024 roku do 31.07.2024 roku, Skalna 12 - od 01.08.2024 do 31.08.2024 roku), po uzyskaniu stosownej pisemnej zgody ze strony Spółdzielni.
Pisemne wnioski należy składać w sekretariacie MSM nie później niż do dnia 12.08.2024 roku.30.04.2024

INFORMACJA

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniach 06-09.05.2024 przedstawiciele firmy ISTA Polska dokonają kontrolnego odczytu radiowego zamontowanych w mieszkaniach wodomierzy, posiadających funkcję zdalnego odczytu, na niżej wymienionych budynkach:
• rtm. Pileckiego 3, 5, 9, 11,17, 19, 21
• Podleska 11, 13, 15
• Kochanowskiego 3, 5, 7, 9, 11, 4, 6, 8, 10, 12,14, 16, 18
• Skalna 2, 4, 6, 8, 10, 12

Uprzejmie prosimy o umożliwienie upoważnionemu serwisantowi dostępu na klatkę schodową budynku w celu wykonania tych czynności (bez konieczności wchodzenia do poszczególnych mieszkań).26.04.2024

SZANOWNI MIESZKAŃCY
budynków przy ul. RYNEK i SZKLARSKIEJ w ORZESZU
INFORMACJA
dotycząca rozliczeń kosztów dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania za okres 01.01.2023 – 31.12.2023r. .

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż mimo licznych monitów do dnia dzisiejszego firma ISTA Polska Sp.z o.o. nie dostarczyła do Spółdzielni rozliczeń kosztów ogrzewania w oparciu o wskazania podzielników kosztów c.o. dla naszych budynków w Orzeszu.

W związku z powyższym aktualnie możliwe jest przekazanie Państwu wyłącznie indywidualnych rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków według wskazań wodomierzy mieszkaniowych za okres 01.06.2023 – 31.12.2023r. .

Wydruki rozliczeń wody dostarczone zostaną do skrzynek pocztowych mieszkań w terminie do dnia 29.04.2024r.

Uprzejmie przepraszamy za zaistniałą sytuację, niezależną od Spółdzielni a wynikającą z przyczyn leżących wyłącznie po stronie w/w firmy rozliczającej.

Jednocześnie informujemy, iż Spółdzielnia wymagać będzie od firmy ISTA naprawienia wszelkich szkód związanych z opóźnieniem wykonania rozliczeń kosztów ogrzewania za ubiegły rok.18.04.2024

OGŁOSZENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 02.05.2024 roku (czwartek) biura Spółdzielni będą nieczynne.

Jednocześnie zawiadamiamy, że kasa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, znajdująca się w siedzibie MSM, w dniu 02.05.2024 roku również będzie nieczynna.


Zgłoszenia i awarie przyjmowane będą:
• w godzinach od 700 do 1800 pod numerami telefonów: (32) 226 25 05, (32) 226 27 17, (32) 226 29 96 na portierni Spółdzielni wew. 30
• od godziny 1800 pod numerem awaryjnym: 505 901 71229.03.2024

SZANOWNI MIESZKAŃCY
INFORMACJA
dotycząca rozliczeń kosztów dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania
za okres 01.11.2022 – 31.10.2023r.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż wykonane przez firmę ISTA Polska Sp. z o.o. rozliczenia kosztów ogrzewania mieszkań za okres 01.11.2022 – 31.10.2023r. w niżej wymienionych budynkach:
• Osiedle przy Plantach 2
• Osiedle przy Plantach 9
• Młyńska 4A
• Jana Bluszcza 7A
• Norwida 3
• rtm.W.Pileckiego 11
• Kochanowskiego 6
• Kochanowskiego 16,kl.I ,II
• Żwirki i Wigury 53
• Żwirki i Wigury 55
z uwagi na stwierdzone błędy skierowaliśmy do korekty i ponownego wydrukowania prawidłowych rozliczeń indywidualnych.

Mimo licznych monitów do dnia dzisiejszego firma ISTA nie dostarczyła do Spółdzielni poprawionych rozliczeń dla tych budynków.
W związku z powyższym z przyczyn leżących wyłącznie po stronie firmy rozliczającej niemożliwe będzie przekazanie Państwu w pierwotnie deklarowanym terminie do końca marca 2024r. informacji o wynikach tych rozliczeń.

Uprzejmie przepraszamy za to opóźnienie, niezależne od Spółdzielni.
Jednocześnie informujemy, iż Spółdzielnia wymagać będzie od tego usługodawcy naprawienia wszelkich szkód z tym związanych.26.03.2024

OGŁOSZENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 29.03.2024 roku (Wielki Piątek) Spółdzielnia będzie czynna w godzinach od 700 do 1200 Jednocześnie zawiadamiamy, że kasa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, znajdująca się w siedzibie MSM, w dniu 29.03.2024 roku będzie czynna bez zmian tj. w godzinach od 730 do 1400.

Zgłoszenia i awarie przyjmowane będą:
• w godzinach od 700 do 1800 pod numerami telefonów: (32) 226 25 05, (32) 226 27 17, (32) 226 29 96
• od godziny 1800 pod numerem awaryjnym: 505 901 71218.03.2024

INFORMACJA

dotycząca rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków
za okres 01.06.2023 - 31.10.2023 r. / 30.11.2023 r.
oraz kosztów dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania
za okres 01.11.2022 – 31.10.2023 r..

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż rozliczenia kosztów dostawy mediów za w/w okresy rozliczeniowe począwszy od dnia 07.03.2024 r. sukcesywnie są dostarczane do Spółdzielni przez firmę ISTA Polska Sp.z o.o. i aktualnie odbywa się ich weryfikacja, po czym wydruki indywidualnych rozliczeń zostaną przygotowane do doręczenia do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań lub na wskazane adresy korespondencyjne.

Zaznaczamy, iż o możliwym wydłużeniu terminu wykonania rozliczeń indywidualnych uprzedziliśmy Państwa w ramach Informacji z dnia 14.12.2023r. w sprawie zmiany Cennika usług firmy ISTA, co wynikało z rozszerzonego zakresu prac odczytowo-montażowych w związku z wymianą podzielników c.o. na urządzenia posiadające funkcję zdalnego odczytu w 68 budynkach na terenie naszych nieruchomości w Mikołowie oraz montażem uzupełniającym podzielników na grzejnikach w kuchniach.

Zapewniamy, iż dołożymy wszelkich starań o dostarczenie rozliczeń do mieszkań w terminie do końca marca 2024 r.

Prosimy o zrozumienie przedstawionej sytuacji i przepraszamy za wszelkie związane z nią niedogodności.06.03.2024

ZAWIADOMIENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, uprzejmie informuje,
że w dniu 12 marca 2024 roku ( wtorek )
Spółdzielnia czynna będzie w godzinach od 700 do 800 i od 1100 do 1500.

W godzinach od 800 do 1100
Spółdzielnia będzie nieczynna z powodu obowiązkowego szkolenia pracowników.

W tym czasie wszelkie zgłoszenia należy kierować telefonicznie
pod numerami: (32) 226 25 05, (32) 226 27 17, (32) 226 29 96 lub składać osobiście na portierni w siedzibie Spółdzielni.

Jednocześnie informujemy, że kasa Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, znajdująca się w siedzibie MSM pracować będzie bez zmian, to jest od 700 do 1400 przerwa od 1100 do 110031.01.2024

ZAWIADOMIENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że zgodnie z ustalonym harmonogramem od dnia 12.02.2024 roku w mieszkaniach oraz lokalach użytkowych na zasobach MSM przeprowadzona będzie:
1. Kontrola przewodów kominowych wentylacyjnych i spalinowych wraz z analizą spalin w przepływowych podgrzewaczach wody użytkowej z jednoczesną inwentaryzacją źródeł ciepła – wykonawca: Spółka Mistrzów Kominiarskich S.J. W. Noras, W. Chmiel, D. Pisarek, ul. Mleczna 23, 43 180 Orzesze, NIP: 635 179 35-55.
2. Kontrola instalacji gazowej – wykonawca: firma Z.I.B. D. Nowak ul. Piwna 17, 43-100 Tychy , NIP: 646 000-09-21.

Szczegółowe informacje zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych lub na podany adres korespondencyjny bądź e-mailowy.

PROSIMY O OBECNOŚĆ W MIESZKANIACH!

Harmonogram kontroli do pobrania tutaj.18.01.2024

SZANOWNI MIESZKAŃCY BUDYNKÓW MIKOŁOWSKIEJ SPOŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,
zasilanych w ciepło na cele ogrzewania i podgrzania wody poprzez miejskie sieci ciepłownicze z kotłowni:

• przy ul. Grażyńskiego – eksploatowanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów
• przy ul. Skalnej 10 – eksploatowanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów
(dotyczy budynków przy ul.Skalnej 2,4,6,8,10 i 12) • przy ul. Rybnickiej – eksploatowanej przez Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Wojkowice
(dotyczy Osiedla przy Plantach)

INFORMACJA W SPRAWIE WYDŁUŻENIA OKRESU WSPARCIA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA SIECIOWEGO

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz.U. z 2023r., poz. 2760), która weszła w życie w dniu 31.12.2023r., w okresie od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. utrzymane zostaną mechanizmy ograniczenia wysokości cen za zakup i dostawę ciepła dla odbiorców ciepła systemowego z miejskich sieci ciepłowniczych.
Gwarantuje to podmiotom uprawnionym, w tym także spółdzielniom mieszkaniowym, które zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych zajmowanych przez określone instytucje użyteczności publicznej, iż ceny ciepła w trakcie I półrocza 2024r. nie wzrosną powyżej 40 % w odniesieniu do cen obowiązujących u danego dostawcy ciepła na dzień 30 września 2022r.
Wykaz cen i stawek opłat obowiązujących na podstawie zatwierdzonych taryf w dniu 30.09.2022r., powiększonych o 40%, opublikowany został w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023 z dnia 22 lutego 2023r.

Z tytułu stosowania ograniczonych cen dostawy ciepła przedsiębiorstwom ciepłowniczym przysługiwać będą świadczenia wyrównawcze na podstawie wniosków, składanych do zarządcy rozliczeń w trybie i na zasadach określonych w w/w Ustawie z dnia 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.09.01.2024

I N F O R M A C J A

o zamieszczeniu na stronie internetowej w zakładce PRAWO Regulaminu monitoringu wizyjnego na terenie nieruchomości nr 21 położonej przy ul. Skalnej 10, 12 w Mikołowie wraz z klauzulą informacyjnąArchiwum: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS