+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner30.05.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 01.06.2023 roku obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów, zatwierdzona na okres 3 lat Decyzją GL.RZT.70.19.2023 z dnia 04.05.2023 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.05.2023 roku.

W związku z powyższym począwszy od dnia 01.06.2023 roku
dla odbiorców w gospodarstwach domowych
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 24,00 zł/m3(brutto)
(obecnie w okresie : 18.02.2023- 31.05.2023 r.: 21,50 zł/m3 brutto) w tym:
- za dostawę wody - 8,96 zł/m3 + 8% podatek VAT = 9,68 zł/m3 brutto
- za odprowadzenie ścieków - 13,26 zł/m3 + 8% podatek VAT = 14,32 zł/m3 brutto

Ponadto od dnia 01.06.2023 roku zmianie ulega stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie według będącego własnością ZIM-Mikołów wodomierza głównego w budynku oraz utrzymanie przez ZIM urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług.
Stawka abonamentowa wynosić będzie łącznie brutto 9,68 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
(w tym: za wodę: 4,13 zł i za ścieki 5,55 zł).

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłaty abonamentowej za wodomierz główny zgodnie z obowiązującą taryfą zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat za mieszkania od dnia 01.07.2023 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.07.2023r. zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkań w m-cu czerwcu br..

W miesiącu czerwcu 2023 roku (w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach na klatkach schodowych) przeprowadzone zostaną odczyty stanów wodomierzy mieszkaniowych.17.05.2023

SZANOWNI MIESZKAŃCY
BUDYNKÓW PRZY ULICY RYNEK i SZKLARSKIEJ W ORZESZU

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że indywidualne rozliczenia:

- kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres: 01.07.2022 - 31.12.2022 r.,
- kosztów centralnego ogrzewania za okres: 01.01.2022 - 31.12.2022 r.

zostały dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkań w dniach 5 – 8 maja 2023r.

W razie potrzeby informacje w sprawie rozliczeń uzyskać można w Dziale umów i rozliczeń mediów (pok. 120 w pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie, tel.32-22-62-717, wew. 52) w godzinach:

- poniedziałek - 1300 - 1630
- środa i piątek - 1000 - 1400

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT

wynikających z indywidualnych rozliczeń za w/w okresy:
do 30 czerwca 2023 roku.11.05.2023

OGŁOSZENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniu 12.05.2023 roku nastąpi zakończenie sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonywać poza sezonem grzewczym jednak nie wcześniej niż 01.06.2023 i nie później niż do dnia 31.08.2023 roku (a w przypadku budynku Skalna 10 od 01.07.2023 roku do 31.07.2023 roku, Skalna 12 od 01.08.2023 do 31.08.2023 roku), po uzyskaniu stosownej pisemnej zgody ze strony Spółdzielni.

Pisemne wnioski należy składać w sekretariacie MSM nie później niż do dnia 11.08.2023 roku.04.05.2023

SZANOWNI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stosownie do zapisu § 30 Statutu
z a w i a d a m i a:
Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 06.06.2023 roku o godz. 1700 (wtorek) w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1a.

Członkowie MSM mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków według załączonego porządku, wyłożonymi do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie - salka konferencyjna, począwszy od dnia 16.05.2023 roku (wtorek) w godzinach:
• w poniedziałki - od 1200 do 1700
• w pozostałe dni tj. od wtorku do piątku - od 1200 do 1500

Członkom Spółdzielni przysługują uprawnienia, o których mowa w § 29 ust. 2 i 3 Statutu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków MSM w składzie: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.
3. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków MSM i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Sprawozdanie Zarządu MSM z realizacji Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków MSM w dniu 02.06.2022 roku – podjęcie Uchwały.
7. Sprawozdanie Zarządu MSM z realizacji Uchwał podjętych na piśmie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków przeprowadzone w dniach od 06.12.-12.12.2022 roku – podjęcie Uchwały.
8. Sprawozdanie Zarządu MSM z działalności Spółdzielni za rok 2022 – podjęcie Uchwały.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2022 – podjęcie Uchwały.
10. Podział nadwyżki bilansowej – podjęcie Uchwały.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej MSM z jej działalności za rok 2022 – podjęcie Uchwały.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu MSM za rok 2022 – podjęcie Uchwał.
13. Udzielenie Zarządowi MSM pełnomocnictwa do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań – podjęcie Uchwały.
14. Dyskusja - wolne wnioski.
15. Przyjęcie do realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Wniosków - podjęcie Uchwały.
16. Zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział Członkowie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za okazaniem dowodu tożsamości osobiście albo przez pełnomocnika na zasadach określonych w § 27 Statutu Spółdzielni. Druk pełnomocnictwa do pobrania na stronie www.msmmikolow.eu w zakładce Druki i do pobrania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.

Zachęcamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków MSM.
Serdecznie zapraszamy.28.04.2023

INFORMACJA
w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA”
Calor Energetyka Cieplna Sp.z o.o. Wojkowice
od dnia 1 kwietnia 2023 roku
(dotyczy dostawy ciepła do budynków
na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie)

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie pismem z dnia 19.04.2023 roku poinformował Spółdzielnię, iż w dniu 11.04.2023 roku otrzymał od Spółki Calor Energetyka Cieplna Wojkowice zawiadomienie o nowej „Taryfie dla ciepła”, obowiązującej od dnia 1 kwietnia 2023 roku.

Taryfa zatwierdzona została decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16.03.2023 roku i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE, poz. 126/2023.

Jednocześnie zaznaczamy, iż zastosowanie ma Ustawa z dn. 8 lutego 2023 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 295).
Ustawa ta gwarantuje podmiotom uprawnionym, w tym także spółdzielniom mieszkaniowym, które zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych zajmowanych przez określone instytucje użyteczności publicznej, iż ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku nie wzrosną powyżej 40% w odniesieniu do cen obowiązujących u danego dostawcy ciepła w dniu 30 września 2022 roku.

Nadmieniamy, iż poprzednia „Zmiana Taryfy dla ciepła” Spółki Calor Energetyka Cieplna Wojkowice obowiązywała w okresie od 12.05.2022 do 31.03.2023 roku.
Natomiast w zakresie opłat za usługi przesyłowe ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie bez zmiany od dnia 01.05.2022 roku do nadal obowiązuje „Taryfa dla ciepła”, zatwierdzona dla Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie Decyzją Prezesa URE z dnia 07.04.2022 roku (Biuletyn Branżowy URE, poz. 222 (1483) z dnia 08.04.2022 roku).

Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat, jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 01.04.2023 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11, tutaj oraz stronie internetowej ZIM-Mikołów.

Równocześnie informujemy, iż z uwagi na wzrost opłat za dostawę ciepła zmuszeni będziemy skalkulować i wprowadzić podwyżkę indywidualnych opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie od dnia 1 września 2023 roku
Zawiadomienia o wysokości opłat za mieszkania w budynkach na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, obowiązujących od dnia 01.09.2023 roku zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań w m-cu sierpniu 2023 roku.04.04.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11
z a t r u d n i
INSPEKTORA NADZORU - SPECJALISTĘ DS. TECHNICZNYCH
w wymiarze pełnego etatu

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 • Przygotowywanie zakresu rzeczowego (obmiarów, wycen, kosztorysów inwestorskich) w zakresie robót budowlanych.
 • Nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców zewnętrznych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowych i kosztorysów w zakresie rzeczowym i ich zgodności z udzielonym zleceniem.
 • Czynny udział w przeglądach technicznych.
 • Sporządzanie opinii technicznych w zakresie budowlanym.
 • Bieżąca kontrola obiektów i urządzeń na terenie nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zobowiązań wykonawców świadczących usługi w zakresie administrowanych nieruchomości.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności budowalnej.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie budowlanym i nadzoru robót.
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i procedur związanych z realizacją robót.
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych.
 • Umiejętność obsługi programów do kosztorysowania.
 • Dyspozycyjność, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność w kontaktach z mieszkańcami.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B i własny samochód.

Dodatkowymi atutami przy wyborze osoby na w/w stanowisko będzie:

 • Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej
 • Uprawnienia budowlane

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert CV w punkcie podawczym usytuowanym na parterze budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11, bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni lub na adres mailowy Spółdzielni msm@msmmikolow.eu w terminie do dnia 28.04.2023 roku.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna w zakresie RODO28.03.2023

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY ODBIORCÓW CIEPŁA Z MIEJSKICH SIECI CIEPŁOWNICZYCH
na cele ogrzewania i podgrzania wody
PRZED ZNACZNYMI WZROSTAMI OPŁAT ZA CIEPŁO
w okresie od 1 października 2022r. do 31 grudnia 2023r.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniu 15 lutego 2023r. weszła w życie Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 295).
Ustawa ta ma na celu m.in. zagwarantowanie podmiotom uprawnionym, w tym także spółdzielniom mieszkaniowym, które zapewniają dostawę ciepła do lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych zajmowanych przez określone instytucje użyteczności publicznej, że ceny ciepła w okresie od 1 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. nie wzrosną powyżej 40% w odniesieniu do cen obowiązujących u danego dostawcy ciepła w dniu 30 września 2022r.

Nadmienić należy, iż na podstawie wcześniejszej Ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r., poz. 1967) wprowadzone zostały przepisy wspierające odbiorców ciepła systemowego z miejskich sieci ciepłowniczych poprzez obowiązek ustalenia przez wytwórcę ciepła średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą na okres od 01.10.2022r. do 30.04.2023r.
System rekompensat uwzględniany jest przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie począwszy od dnia 1 października 2022r. i dotyczy cen stosowanych w rozliczeniach dla budynków, zasilanych w ciepło z kotłowni przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie.

Dla mieszkań w tych budynkach Spółdzielnia dokonała zmiany zaliczkowych opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody od dnia 01.11.2022r. w oparciu o założenia obowiązującego systemu rekompensat do cen wytwarzania ciepła, stosowanych przez ZIM-Mikołów.
Uchwalona w lutym 2023r. zmiana Ustawy z dnia 15.09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wydłuża do dnia 31 grudnia 2023r. okres ochrony gospodarstw domowych przed znacznymi wzrostami rachunków za ciepło.
Nowelizacja ta nie spowodowała w przypadku Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie żadnej zmiany (dodatkowego obniżenia) wysokości cen i stawek opłat za ciepło w stosunku do średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla odbiorców ciepła z kotłowni przy ul.Grażyńskiego, stosowanej od dnia 01.10.2022r.
W związku z powyższym w wymaganym terminie do dnia 31 marca 2023r. nie zachodzi podstawa do uwzględnienia przez Spółdzielnię w miesięcznych zaliczkach za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody obniżonej opłaty za ciepło.

Zaznaczamy również, iż ceny ciepła, wynikające z „Taryf dla ciepła” zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki i obowiązujących bez zmiany od maja 2022r. dla kotłowni przy ul. Skalnej 10 (dotyczy budynków przy ul.Skalnej 2,4,6,8,10 i 12) i przy ul. Rybnickiej (dotyczy Osiedla przy Plantach), są niższe od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, określonej w w/w Ustawie z dnia 15.09.2022r., więc rekompensata nie jest stosowana.22.03.2023

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa składa podziękowania za szeroki odzew i zaangażowanie w zbiórkę petycji do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dotyczących uzyskania bezpośrednich rekompensat do centralnego ogrzewania dla odbiorców ciepła sieciowego w budynkach wielorodzinnych.

Podpisane petycje można było składać do 15 marca 2023 roku w siedzibie Spółdzielni. Łączna ilość zebranych petycji to 1400 sztuk, w tym 2205 pozyskanych podpisów.

Zebrane petycje w dniu 17 marca 2023 roku zostały przekazane przez upoważnionego pracownika Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w zamkniętym, zabezpieczonym i opisanym opakowaniu do Instytutu Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Katowicach, który był inicjatorem zbiórki petycji.
Następnie IGN złoży je do Ministerstwa Klimatu i Środowiska przy udziale przedstawicieli związków rewizyjnych, izb oraz stowarzyszeń i federacji zarządców nieruchomości, biorących udział w tej inicjatywie.

Dziękujemy za udział w powyższej akcji zorganizowanej we wspólnym celu wraz z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami.16.03.2023

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniachod 16 do 21 marca 2023 roku do skrzynek pocztowych mieszkań dostarczane będą:

 • wydruki opłat z tytułu użytkowania mieszkań, obowiązujących od dnia 01.04.2023r.
 • informacje dot. wymiany wyparkowych (cieczowych) podzielników kosztów c.o. na urządzenia elektroniczne z odczytem zdalnym
 • informacje dot. uzupełniającego montażu podzielników c.o. na grzejnikach w kuchniach
 • informacje dot. wymiany wodomierzy mieszkaniowych ciepłej i zimnej wody na liczniki z funkcją zdalnego odczytu (dot. nieruchomości z dostawą ciepłej wody użytkowej)
 • ulotki dotyczące segregowania oleju jadalnego (dot.nieruchomości: Pszczyńska 26÷34, Krakowska, Nowa, rtm.W.Pileckiego oraz Skalna)24.02.2023

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że indywidualne rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres:
01.07.2022-31.10.2022 roku,
kosztów ogrzewania i podgrzania wody za okres:
01.11.2021-31.10.2022 roku
będą dostarczane do skrzynek pocztowych mieszkań w dniach od 22 do 27 lutego 2023 roku.

W razie potrzeby informacje w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań uzyskać można w Dziale umów i rozliczeń mediów (pok. 120) w godzinach:

- poniedziałek - 1300 - 1630
- środa i piątek - 1000 - 1400

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT

wynikających z indywidualnych rozliczeń za w/w okresy: do 30 kwietnia 2023 roku.16.02.2023

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 18.02.2023 roku zmianie ulegnie cena za wodę i odprowadzenie ścieków na podstawie „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Mikołów, zatwierdzonej Decyzją GL.RZT.070.2.31.2019 z dnia 15.01.2020r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Powyższa Taryfa zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2028 z poźn.zm., art. 24g) stosowana będzie do dnia wejścia w życie nowej taryfy albo tymczasowej taryfy.
Jednocześnie zaznaczamy, iż dopłata do ceny za odprowadzanie ścieków dla odbiorców w gospodarstwach domowych w wysokości 1,50 zł/m3 brutto, ustalona na okres od 18.02.2022r. do 17.02.2023r. Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr LI/493/2022 z dnia 18.01.2022 roku, przestanie obowiązywać od dnia 18.02.2023 roku.

W związku z powyższym począwszy od dnia 18.02.2023 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 21,50 zł/m3 (brutto)
(poprzednio w okresie 18.02.2022 – 17.02.2023 roku: 20,00 zł/m3 brutto)
w tym:
- za dostawę wody - 7,48 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,08 zł/m3 brutto wg Taryfy
- za odprowadzenie ścieków - 12,43 zł/m3 + 8% podatek VAT = 13,42 zł/m3 brutto wg Taryfy

Bez zmiany pozostaje stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie według będącego własnością ZIM-Mikołów wodomierza głównego w budynku oraz utrzymanie przez ZIM urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług tj. brutto 9,04 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy (w tym za wodę: 3,66 zł i za ścieki 5,38 zł).
Zmiana opłat za wodę i odprowadzenie ścieków zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.03.2023 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkań w miesiącu lutym 2023 roku.

Zaznaczamy równocześnie, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 18.02.2023 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za bieżący okres uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia zmiany cen, tj. do 17.02.2023r. oraz od dnia 18.02.2023 roku.
Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy podać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 17.02.2023 roku (formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub na portierni w Spółdzielni).
Oświadczenia można przesłać na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu w terminie do dnia 24.02.2023 roku lub składać w w/w terminie do urny przeznaczonej na korespondencję - na parterze w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.16.01.2023

INFORMACJA
dotycząca uzupełniającego montażu podzielników typu doprimo® 3 radio net w pomieszczeniach kuchni w budynkach przy ulicy Rynek i ulicy Szklarskiej w Orzeszu

Nawiązując do treści ogłoszenia z dnia 09.12.2022 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu rozliczania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynków w Orzeszu:
- przy ul. Rynek nr 2A, 4A, 10 i 11,
- przy ul. Szklarskiej nr 7 i 9,
który będzie miał zastosowanie do rozliczeń od dnia 01.01.2023 roku,
Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż firma ISTA Polska Sp.z o.o. w dniach 18 – 19 stycznia 2023 roku przeprowadzi uzupełniający montaż podzielników typu doprimo 3 radio net w pomieszczeniach kuchni we wszystkich mieszkaniach w budynkach przy ul. Rynek i Szklarskiej w Orzeszu. W przypadku nieobecności użytkownika mieszkania w wyznaczonym dniu montażu firma ISTA umożliwi wykonanie tej usługi w terminie dodatkowym w dniu 30.01.2023 roku w godz. 1600 – 1830.

Wskazania podzielników w kuchniach będą uwzględniane w indywidualnych rozliczeniach kosztów ogrzewania począwszy od okresu rozliczeniowego: 01.01.2023 – 31.12.2023 roku.
Cena 1 szt. podzielnika wynosi brutto 55,08 zł (w przypadku konieczności zamontowania płytki maskującej na grzejnikach profilowanych dodatkowa opłata 19,44 zł brutto/1 szt.) i zostanie uwzględniona jednorazowo w ramach indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za 2022 rok. Rozliczenia te zostaną Państwu dostarczone w m-cu kwietniu 2023 roku.

Bez opomiarowania pozostaną wyłącznie grzejniki łazienkowe, a rozliczanie kosztów ogrzewania tych pomieszczeń odbywać się będzie w dotychczasowy sposób, tj. w ramach kosztów zużycia ciepła proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkań.Archiwum: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS