+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner25.11.2021

Szanowni Mieszkańcy!

INFORMACJI firmy ISTA z dnia 23 listopada 2021 roku w sprawie przesunięcia na 2022 rok terminu wymiany podzielników c.o. na urządzenia z odczytem radiowym na os. Kochanowskiego, Podleska, Krawczyka 15 i 17, Żwirki i Wigury 53 i 55 oraz Jana Bluszcza 7A.22.11.2021

Informacja
w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA” Calor Energetyka Cieplna Sp.z o.o.Wojkowice od dnia 01 listopada 2021 roku.
(dotyczy dostawy ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie)

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie w piśmie z dnia 12.11.2021 roku poinformował Spółdzielnię, że od dnia 01.11.2021 roku dla ciepła zakupionego od Spółki Calor Energetyka Cieplna Wojkowice obowiązuje zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki nowa „Taryfa dla ciepła” opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 360/2021 z dnia 13 października 2021 roku.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według nowej taryfy, jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 01.11.2021 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 oraz można pobrać tutaj. "Ceny i stawki opłat za dostawę ciepła."

Nadmieniamy, że „Taryfa dla ciepła” dla Spółki Calor Energetyka Cieplna (dotyczy zakupu ciepła dla budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie) obowiązuje bez zmian od dnia 01.10.2020 roku.22.10.2021

Szanowni Mieszkańcy!

Zarząd Spółdzielni uprzejmie informuje, że w wyniku zakończonego postępowania o zasiedzenie, Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uzyskała wpis prawa własności w księdze wieczystej działki położonej przy ul. rtm. W. Pileckiego, a wykorzystywanej na infrastrukturę Spółdzielni (śmietnik oraz część miejsc postojowych).18.10.2021

ZAWIADOMIENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że w dniu 28.10.2021 roku w godzinach 1300 - 1900 w mieszkaniach budynku przy ul. C.K. Norwida 1 i 3 przeprowadzona będzie kontrola
przewodów kominowych i instalacji gaszowych. Więcej na ten temat tutaj.ZAWIADOMIENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że w dniu 29.10.2021 roku w godzinach 1300 - 1900 w mieszkaniach budynku przy ul. C.K. Norwida 5 przeprowadzona będzie kontrola
przewodów kominowych i instalacji gaszowych. Więcej na ten temat tutaj.23.09.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11
z a t r u d n i
SPECJALISTĘ DS. TECHNICZNYCH – INSPEKTORA NADZORU
w wymiarze pełnego etatu

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 • Przygotowywanie zakresu rzeczowego (obmiarów, wycen, kosztorysów inwestorskich) w zakresie robót budowlanych.
 • Nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców zewnętrznych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowych i kosztorysów w zakresie rzeczowym i ich zgodności z udzielonym zleceniem.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowych i kosztorysów w zakresie rzeczowym i ich zgodności z udzielonym zleceniem.
 • Czynny udział w przeglądach technicznych.
 • Sporządzanie opinii technicznych w zakresie budowlanym.
 • Bieżąca kontrola obiektów i urządzeń na terenie nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zobowiązań wykonawców świadczących usługi w zakresie administrowanych nieruchomości.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności budowalnej.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie budowlanym i nadzoru robót.
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i procedur związanych z realizacją robót.
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych.
 • Umiejętność obsługi programów do kosztorysowania.
 • Dyspozycyjność, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność w kontaktach z mieszkańcami.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B i własny samochód.

Dodatkowymi atutami przy wyborze osoby na w/w stanowisko będzie:

 • Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej
 • Uprawnienia budowlane

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert z CV ze zdjęciem w punkcie podawczym usytuowanym na parterze budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 29.10.2021 roku

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna w zakresie RODO dostępna na stronie internetowej www.msmmikolow.eu17.09.2021

INFORMACJA!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż z dniem 20.09.2021 roku nastąpi rozpoczęcie sezonu grzewczego 2021/2022 roku na zasobach MSM.31.08.2021

Szanowni Mieszkańcy
budynków na terenie nieruchomości w Mikołowie.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w terminie do dnia 02 września 2021 roku do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań w Mikołowie zostaną dostarczone indywidualne rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres: 01.11.2020 – 30.06.2021 roku.

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT
wynikających z indywidualnych rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za w/w okres:
do 30 września 2021 roku.Szanowni Mieszkańcy
budynków na terenie nieruchomości w Orzeszu przy ul. Rynek i Szklarskiej.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT, wynikających z indywidualnych rozliczeń kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 roku, dostarczonych do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań w Orzeszu, upływa z dniem 30 września 2021 roku.Katowice 24.08.2021


Szanowni Państwo
Mieszkańcy osiedli w Mikołowie:
Słowackiego, J. Bluszcza, Nowa, Krakowska, rtm. W. Pileckiego
oraz osoby, które otrzymały drogą pocztową na wskazane adresy korespondencyjne rozliczenia kosztów dostawy wody
i odprowadzenia ścieków
za okres 01.11.2020 – 30.06.2021r.

W dostarczonych Państwu rozliczeniach kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres 01.11.2020 – 30.06.2021 roku błędnie oszacowane zostały odczyty wodomierzy na dzień zmiany ceny, wobec czego nieprawidłowo wyliczono ilość zużycia wody w okresach obowiązujących cen.

Pomyłka ta spowodowała konieczność wykonania korekty rozliczenia za w/w okres.

Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy i prosimy o przyjęcie nowego prawidłowego rozliczenia, które dostarczone zostanie w najbliższych dniach.

Ista Polska – Oddział Katowice19.08.2021

INFORMACJA
dotycząca zmiany wysokości opłaty za odprowadzanie ścieków dla gminy Orzesze od dnia 21.08.2021 roku

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w dniu 13.08.2021 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została nowa taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Orzesze, zatwierdzona na okres 3 lat Decyzją GL.RZT.70.168.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 04.08.2021 roku.
Zgodnie z informacją podaną w dniu 18.08.2021 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Orzeszu nowa taryfa obowiązywać będzie od dnia 21. 08.2021 roku.

W związku z powyższym począwszy od dnia 21.08.2021 roku
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 16,98 zł/m3 (brutto)

(poprzednio w okresie 13.08.2021 – 20.08.2021r: 16,62 zł/m3 brutto)
w tym:
- za dostawę wody - 8,61 zł/m3 + 8% podatek VAT = 9,30 zł/m3 brutto
(na podstawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 13.08.2021 roku, zatwierdzonej dla dostawcy wody, tj. RPWiK S.A. Tychy). - za odprowadzenie ścieków- 7,11 zł/m3 + 8% podatek VAT = 7,68 zł/m3 brutto
(na podstawie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gminy Orzesze, obowiązującej od 21.08.2021 roku, zatwierdzonej dla odbiorcy ścieków, tj. ZGKiM Orzesze).

Stawka opłaty abonamentowej za przyłącze kanalizacyjne pozostaje bez zmian i wynosić będzie nadal
6,74 zł./2-miesięczny okres rozliczeniowy + 8% podatek VAT 0,54 zł = 7,28 zł brutto.
Wprowadzone zgodnie z zatwierdzonymi nowymi Taryfami dla gminy Orzesze zmiany cen za wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłaty abonamentowej za wodomierz główny zostaną uwzględnione w miesięcznych opłatach za mieszkania od dnia 01.09.2021 roku. Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.09.2021 roku zostaną dostarczone do mieszkań.

Zaznaczamy również, iż w związku ze zmianą opłat odprowadzenie ścieków od dnia 21.08.2021 roku i wcześniejszą zmianą opłat za dostawę wody (od dnia 13.08.2021r.), w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za okres: 01.07.2021 – 31.12.2021 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących w terminach: do dnia 12.08.2021 roku i do dnia 20.08.2021 roku oraz od dnia 21.08.2021 roku.

Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 20.08.2021 roku.
Oświadczenie należy przesłać w terminie do dnia 27.08.2021 roku na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu lub złożyć w Administracji w Orzeszu, ul. Rynek 2A bądź do urny przeznaczonej na korespondencję na portierni w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.13.08.2021

INFORMACJA
dotycząca zmiany wysokości opłaty za wodę dla gminy Orzesze
od dnia 13.08.2021 roku

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 13.08.2021 roku obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orzesze, zatwierdzona na okres 3 lat Decyzją GL.RZT.70.140.2021 z dnia 26.07.2021 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.08.2021 roku.
Tym samym skrócony został czas obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej na okres 3 lat Decyzją z dnia 10.09.2019 roku i obowiązującej od dnia 17.10.2019 roku.

W związku z powyższym począwszy od dnia 13.08.2021 roku
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 16,62 zł/m3 (brutto)

(poprzednio: 16,05 zł/m3 brutto)
w tym:
- za dostawę wody - 8,61 zł/m3 + 8% podatek VAT = 9,30 zł/m3 brutto
- za odprowadzenie ścieków- 6,78 zł/m3 + 8% podatek VAT = 7,32 zł/m3 brutto
(bez zmiany - na podstawie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 29.05.2018 roku).
Ponadto od dnia 13.08.2021 roku zmianie ulega stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania głównego wodomierza w budynku, będącego własnością RPWiK S.A. Tychy:
- z dotychczasowej kwoty 10,09 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy do wysokości 10,50 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
( dotyczy budynków: Rynek 10, klatka A,B,C,D oraz Szklarska 7 i 9),
- w przypadku wodomierza z odczytem elektronicznym:
z dotychczasowej kwoty 7,71 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy do wysokości 7,87 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy
( dotyczy budynków: Rynek 2A, 4A, 10, klatka E oraz 11).

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłaty abonamentowej za wodomierz główny zgodnie z obowiązującymi taryfami zostanie uwzględniona w miesięcznych opłatach za mieszkania od dnia 01.09.2021 roku. Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.09.2021 roku zostaną dostarczone do mieszkań.

Zaznaczamy również, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 13.08.2021 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za okres: 01.07.2021 – 31.12.2021 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia 12.08.2021 i od dnia 13.08.2021 roku.

Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 12.08.2021 roku. Oświadczenie należy przesłać w terminie do dnia 20.08.2021 roku na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu lub złożyć w Administracji w Orzeszu, ul. Rynek 2A bądź do urny przeznaczonej na korespondencję na portierni w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.07.07.2021

SPIS UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MSM
Z DNIA 02.07.2021 roku.

Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało zwołane zgodnie z zapisem obowiązującego Statutu,(§ 30), a Członkowie Spółdzielni zostali powiadomieni pisemnie o czasie, miejscu i porządku obrad oraz możliwości zapoznawania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.

W zebraniu wzięło udział 83 osoby na 4208 uprawnionych członków Spółdzielni.

Podjętych zostało łącznie 22 Uchwały w n/w tematach:

 • Nr 5 dot. sprawozdania Zarządu MSM z realizacji Uchwał i wniosków podjętych na Walnym Zgromadzeniu Członków MSM w dniu 09.05.2019 roku,
 • Nr 6 dot. sprawozdania Zarządu MSM z działalności Spółdzielni za rok 2019,
 • Nr 7 dot. sprawozdania Zarządu MSM z działalności Spółdzielni za rok 2020,
 • Nr 8 dot. sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2019,
 • Nr 9 dot. podziału nadwyżki bilansowej netto MSM za rok 2019,
 • Nr 10 dot. sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2020,
 • Nr 11 dot. podziału nadwyżki bilansowej netto MSM za rok 2020,
 • Nr 12 dot. sprawozdania Rady Nadzorczej MSM z działalności za rok 2019,
 • Nr 13 dot. sprawozdania Rady Nadzorczej MSM z działalności za rok 2020,
 • Nr 14 dot. wyników lustracji przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach za lata 2018-2020,
 • Nr 15-16 dot. udzielenia absolutorium członkom Zarządu MSM za rok 2019,
 • Nr 17-18 dot. udzielenia absolutorium członkom Zarządu MSM za rok 2020,
 • Nr 19 dot. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 • Nr 20 dot. kierunków działalności Spółdzielni na lata 2021 – 2025,
 • Nr 21/A dot. odrzucenia wniosku Pana Wiesława Ostafina
 • Nr 21/B dot. odrzucenia wniosku Pana Mariana Raczak.
 • Nr 21/C dot. odrzucenia wniosków Pana Jerzego Wójs i Pana Antoniego Kuźnik
 • Nr 22-24 dot. ogłoszenie wyników wyborów

Walne Zgromadzenie Członków MSM uznało, że nie zachodzi konieczność głosowania od przygotowanych projektów uchwał, a to: Uchwały Nr 1/21/WZC w sprawie zatwierdzenia zasad przeprowadzania wyborów na członków Rady Nadzorczej MSM na kadencję w latach 2021 – 2024 oraz Nr 2/21/WZC w sprawie zatwierdzenia zasad przeprowadzania wyborów na delegata Spółdzielni na zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i na przedstawiciela Spółdzielni na zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej albowiem ich treść jest w pełni zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa spółdzielczego oraz zapisami Statutu MSM.

Na podstawie § 32 ust. 2 i ust. 5 STATUTU MSM Walne Zgromadzenie Członków skreśliło z porządku obrad pkt 10 wobec braku wymaganej liczby obecnych członków Spółdzielni 1/40 ogółu, to jest 105 osób, koniecznej do podjęcia Uchwał Nr 3/21/WZC i Nr 4/21/WZC w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych położonych w budynku nr 6 na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie oraz na Osiedlu przy Plantach 2 w Mikołowie. Niezależnie od podjętych Uchwał zgłaszane zostały wnioski, które odnotowano w Protokole Komisji Wniosków. WZC w przeprowadzonych głosowaniach odrzuciło złożone wnioski. Uchwała Nr 21/21/WZC w sprawie przyjęcia wniosków zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu Członków MSM stała się bezprzedmiotowa wobec braku przyjętych wniosków.

WZC przegłosowało Uchwałami Nr 21/21/WZC/A, Nr 21/21/WZC/B i Nr 21/21/WZC/C odrzucenie zgłoszonych przez członków MSM wniosków.
O przebiegu realizacji Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków MSM z dnia 02.07.2021 roku Zarząd Spółdzielni na bieżąco będzie informował Radę Nadzorczą MSM, a sposób realizacji podjętych Uchwał zostanie przedstawiony do zatwierdzenia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Członków MSM.29.06.2021

INFORMACJA!

dot. zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA” Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie od dnia 01.07.2021 roku

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie poinformował, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 czerwca 2021 roku zatwierdzona została „Zmiana Taryfy dla ciepła” dla ZIM-Mikołów, dotycząca odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 170(900) z dnia 07.06.2021 roku i będzie obowiązywać od dnia 01 lipca 2021 roku.
Zmiana taryfy uzasadniona została istotną zmianą cen zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla z w/w kotłowni.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według nowej taryfy, jakie stosowane będą przez ZIM-Mikołów począwszy od dnia 01.07.2021 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków zasilanych z kotłowni przy ul. Grażyńskiego, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 oraz pod linkiem.
Nadmieniamy, że „Taryfa dla ciepła” ZIM-Mikołów, obowiązująca od dnia 01.10.2020 roku, pozostaje bez zmian dla odbiorców, do których ciepło dostarczane jest z kotłowni przy ul. Skalnej 10 (budynki: Skalna 2,4,6,8,10,12) oraz kotłowni Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Wojkowice przy ul. Rybnickiej w Mikołowie (usługi przesyłowe do budynków na Osiedlu przy Plantach).
„Taryfa dla ciepła” Spółki Calor Energetyka Cieplna Wojkowice (dotyczy zakupu ciepła dla budynków na Osiedlu przy Plantach) obowiązuje bez zmian od dnia 01.07.2020 roku.08.06.2021

SZANOWNI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stosownie do zapisu § 30 Statutu
z a w i a d a m i a :


Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 02 lipca 2021 roku o godz. 1700 (piątek) w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1a.
Członkowie MSM mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków według załączonego porządku, wyłożonymi do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie - salka konferencyjna, począwszy od dnia 11.06.2021 roku (piątek) w godzinach:
• w poniedziałki - od 1200 do 1600
• w pozostałe dni od wtorku do piątku - od 1000 do 1500

Członkom Spółdzielni przysługują uprawnienia, o których mowa w § 29 ust. 2 i 3 Statutu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków MSM w składzie: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.
3. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wniosków, Wyborczej Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
4. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków MSM i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Przyjęcie zasad przeprowadzania wyborów:
1) na członków Rady Nadzorczej MSM – podjęcie Uchwały,
2) na delegata Spółdzielni na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach oraz na przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej – podjęcie Uchwały.
7. Zgłaszanie kandydatur:
1) na członków Rady Nadzorczej MSM na kadencję w latach 2021 - 2024,
2) na delegata Spółdzielni na Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach i na przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy KRS.
8. Ogłoszenie listy oraz prezentacja kandydatów:
1) na członków Rady Nadzorczej MSM na kadencję w latach 2021 - 2024,
2) na delegata Spółdzielni na Zjazd Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach,
3) na przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd Przedkongresowy Krajowej Rady Spółdzielczej.
9. Przeprowadzenie wyborów.
10. Informacja Zarządu MSM dotycząca zbycia nieruchomości lokalowych:
1) Osiedle przy Plantach 6 w Mikołowie – podjęcie Uchwały.
2) Osiedle przy Plantach 2 w Mikołowie – podjęcie Uchwały.
11. Sprawozdanie z realizacji Uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków MSM w dniu 09.05.2019 roku – podjęcie Uchwały.
12. Sprawozdanie Zarządu MSM z działalności Spółdzielni za rok 2019 – podjęcie Uchwały.
13. Sprawozdanie Zarządu MSM z działalności Spółdzielni za rok 2020 – podjęcie Uchwały.
14. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2019 – podjęcie Uchwał dotyczących:
1) przyjęcia sprawozdania finansowego – podjęcie Uchwały,
2) podziału nadwyżki bilansowej – podjęcie Uchwały.
15. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2020 – podjęcie Uchwał dotyczących:
1) przyjęcia sprawozdania finansowego – podjęcie Uchwały,
2) podziału nadwyżki bilansowej – podjęcie Uchwały.
16. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM za rok 2019 – podjęcie Uchwały.
17. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MSM za rok 2020 – podjęcie Uchwały.
18. Przedstawienie wyników lustracji przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach za lata 2018 - 2020 – podjęcie Uchwały.
19. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu MSM za rok 2019 – podjęcie Uchwał.
20. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu MSM za rok 2020 – podjęcie Uchwał.
21. Udzielenie Zarządowi MSM pełnomocnictwa do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań – podjęcie Uchwały.
22. Uchwalenie kierunków działalności Spółdzielni na lata 2021 – 2025 - podjęcie Uchwały.
23. Dyskusja - wolne wnioski.
24. Przyjęcie do realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Wniosków - podjęcie Uchwały.
25. Ogłoszenie wyników wyborów – podjęcie Uchwał.
26. Zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć udział członkowie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okazaniem dowodu tożsamości osobiście albo przez pełnomocnika na zasadach określonych w § 27 Statutu Spółdzielni.

Druk pełnomocnictwa do pobrania TUTAJ.

Procedura bezpieczeństwa dla uczestników Walnego Zgromadzenia Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie epidemii SARS-COV-2 do pobrania TUTAJ. Oświadczenie, które należy złożyć w dniu Walnego Zgromadzenia Członków MSM przed wejściem na salę obrad dostępna jest TUTAJ. Załączone zostały też do indywidualnych zawiadomień dostarczonych do skrzynek pocztowych mieszkań.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, limity osób uczestniczących w zgromadzeniu nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.
Osoby zaszczepione winny udokumentować zaszczepienie certyfikatem w wersji elektronicznej lub papierowej, co odnotowane zostanie na liście obecności w celu obliczenia limitu.01.06.2021

OGŁOSZENIE !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniu 02.06.2021 roku nastąpi zakończenie sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.
Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonywać poza sezonem grzewczym i nie później niż do dnia 31.08.2021 roku (a w przypadku budynku Skalna 10 od 01.07.2021 roku do 31.07.2021 roku, Skalna 12 - od 01.08.2021 do 31.08.2021 roku), po uzyskaniu stosownej pisemnej zgody ze strony Spółdzielni.
Pisemne wnioski należy składać w sekretariacie MSM nie później niż do dnia 13.08.2021 roku.20.05.2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż na pojemnikach na odpady komunalne naklejone zostały materiały edukacyjne dostarczone przez Urząd Miasta w Mikołowie w sprawie zasad prawidłowej segregacji odpadów tj. papier, tworzywa sztuczne, szkło i odpady biodegradowalne.
Poniżej prezentujemy wzory naklejek.


Apelujemy o dostosowanie się do zamieszczonych instrukcji !

PAMIĘTAJMY !

Odpady biodegradowalne wrzucajmy do pojemnika BIO luzem bez jakichkolwiek opakowań !
Zgniatajmy plastikowe butelki i puszki !
Rozkładajmy kartony papierowe przed ich wrzuceniem !
Odkręcajmy nakrętki ze szklanych butelek i słoików !
Nie bądźmy obojętni i życzliwie w razie potrzeby przypominajmy o tym sąsiadowi !

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY

Nadmieniamy, iż brak segregacji odpadów może skutkować naliczeniem podwyższonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi do wysokości 58,00 złotych /miesięcznie/osobę.28.04.2021

Szanowni Mieszkańcy
budynków przy ul. Rynek i Szklarskiej w Orzeszu

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniach od 28 do 30 kwietnia 2021 roku do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań zostaną dostarczone:

1. Indywidualne rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres: 01.01.2020 – 31.12.2020 roku.
2. Indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania za okres: 01.01.2020 – 31.12.2020 roku.

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT
wynikających z indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków do 30 czerwca 2021 roku.

Informujemy jednocześnie, iż z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wszelkie informacje w zakresie indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań udzielane będą WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE
tel. (32) 22-62-717, (32) 22-62-505 wew. 5222.03.2021

Budynki mieszkalne wielorodzinne w Mikołowie

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

W związku z powtarzającymi się przypadkami wrzucania odpadów biodegradowalnych w opakowaniach do pojemnika na bioodpady Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, iż odpady biodegradowalne należy wrzucać bezpośrednio do pojemnika z napisem „BIO” bez żadnych opakowań( np. woreczków foliowych i innych ). Opakowania w których gromadzone były odpady „BIO” należy po opróżnieniu wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
Odpady „BIO” gromadzone w woreczkach foliowych czy innych opakowaniach nie będą odbierane przez firmę Remondis jako odpady segregowane.

Taka sytuacja może skutkować wszczęciem przez Urząd Miasta postępowania administracyjnego z możliwością naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 58,00 zł/osobę/miesiąc.

Apelujemy zatem o bezwzględne przestrzeganie zasad segregacji odpadów !18.03.2021

Budynki mieszkalne wielorodzinne w Orzeszu

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, iż odpady biodegradowalne należy wrzucać bezpośrednio do pojemnika z napisem „BIO” bez woreczków foliowych. Woreczki foliowe w których gromadzone były odpady „BIO” należy po opróżnieniu wrzucać do pojemnika na tworzywa sztuczne ( koloru żółtego ).
Odpady „BIO” gromadzone w woreczkach foliowych nie będą odbierane przez firmę Remondis jako odpady segregowane.

Taka sytuacja będzie skutkować wszczęciem przez Urząd Miasta postępowania administracyjnego z możliwością naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 66,00 zł/osobę/miesiąc.

Informujemy, że Spółdzielnia w dniu 18 marca 2021 roku otrzymała zawiadomienie z firmy Remondis o niedopełnieniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach MSM w Orzeszu tj. Rynek 2a,4a,10,11 i Szklarska 7,9.
Zawiadomienie to skierowane zostało również do Urzędu Miasta Orzesze w celu podjęcia czynności przewidzianych prawem i wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Apelujemy zatem o bezwzględne przestrzeganie zasad segregacji odpadów !26.02.2021

Informacja

dotycząca wysokości opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, obowiązującej od dnia 01.03.2021 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz zmiany miesięcznych opłat zaliczkowych za media.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXXIX/342/2021 z dnia 23.02.2021 roku począwszy od dnia 01.03.2021 roku zmianie (obniżeniu) ulega wysokość wynikających z obowiązującej od dnia 18.02.2020 roku taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mikołów.
W okresie od 01.03.2021 roku do 28.02.2022 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych obowiązywać będą dopłaty w następującej wysokości:
do ceny 1 m3 wody – 0,50 zł. brutto (poprzednio 1,00 zł. brutto),
do ceny 1 m3 ścieków – 3,00 zł. brutto (poprzednio 4,00 zł. brutto).
W związku z powyższym w okresie od 01.03.2021 roku do 17.02.2022 roku
( tj. do końca drugiego roku obowiązywania taryfy, wprowadzonej od dnia 18.02.2020 roku)
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 18,01 zł/m3 (brutto)
(poprzednio w okresie 18.02.2021 – 28.02.2021r.: 16,51 zł/m3 brutto)
w tym:
- za dostawę wody - 7,39 zł/m3+ 8% podatek VAT = 7,98 zł/m3 brutto wg Taryfy
po uwzględnieniu dopłaty w wys. 0,50 zł/m3 brutto = 7,48 zł/m3 brutto
- za odprowadzenie ścieków - 12,53 zł/m3+ 8% podatek VAT= 13,53 zł/m3 brutto wg Taryfy
po uwzględnieniu dopłaty w wys. 3,00 zł/m3 brutto = 10,53 zł/m3 brutto

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków w związku z obniżeniem wysokości dopłaty do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.04.2021 roku.

Zaznaczamy równocześnie, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 01.03.2021 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za bieżący okres uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia zmiany cen, tj. do 17.02.2021r., do 28.02.2021r. oraz od dnia 01.03.2021 roku.

Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 28.02.2021 roku.
(formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub uzyskać na portierni w Spółdzielni).

Oświadczenia można składać do urny przeznaczonej na korespondencję - na portierni w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 05.03.2021 roku.

Istnieje również możliwość przesłania oświadczenia w w/w terminie na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu

Ponadto biorąc pod uwagę wysokość faktycznie ponoszonych kosztów w związku z wprowadzonymi zmianami taryf i cenników dostawców w zakresie opłat za media, zaktualizowane zostaną zaliczkowe opłaty za: centralne ogrzewanie, energię cieplną na cele podgrzania wody i energię elektryczną, podlegające rozliczeniu w ustalonych okresach w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych (liczniki, podzielniki c.o.) i rzeczywiste koszty.

Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkań w miesiącu marcu 2021 roku.11.02.2021

Szanowni Mieszkańcy.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniach od 11 do 20 lutego 2021 roku do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań zostaną dostarczone:

 • Indywidualne rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres:
  01.11.2019 – 31.10.2020,
 • Indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania za okres: 01.11.2019–31.10.2020,
 • Informacja w sprawie odbioru worków na gruz typu BIG-BAG i harmonogram wywozu odpadów w okresie: 01.01.2021 – 30.06.2021 roku,
 • Apel dot. bezpieczeństwa użytkowania mieszkań /zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla/

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT
wynikających z indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków wyznaczony jest do 30 kwietnia 2021 roku.

Informujemy jednocześnie, iż z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne wszelkie informacje w zakresie indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań udzielane będą WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE
tel. /32/ 22-62-717, 22-62-505 wew. 5210.02.2021

Szanowni Mieszkańcy.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 18.02.2021 roku zmianie ulega cena za wodę i odprowadzenie ścieków - zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów, zatwierdzoną na okres 3 lat Decyzją GL.RZT.070.2.31.2019 z dnia 15.01.2020 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.02.2020 roku.
Po uwzględnieniu aktualnej wysokości dopłat do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków, obowiązujących od dnia 01.03.2020 roku do dnia 28.02.2021 roku na podstawie Uchwały Nr XX/206/2020 z dnia 25.02.2020 roku Rady Miejskiej Mikołowa
w okresie od 18.02.2021 roku do 28.02.2021 roku
dla odbiorców w gospodarstwach domowych
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 16,51 zł/m3 (brutto)
(obecnie w okresie: 01.03.2020- 17.02.2021 roku: 16,76 /m3 brutto)

w tym : - za dostawę wody

 • 7,39 zł/m3 + 8% podatek VAT = 7,98 zł/m3 brutto wg Taryfy
  po uwzględnieniu dopłaty w wys. 1,00 zł/m3 brutto = 6,98 zł/m3 brutto

- za odprowadzenie ścieków

 • 12,53 zł/m3 + 8% podatek VAT= 13,53 zł/m3 brutto wg Taryfy
  po uwzględnieniu dopłaty w wys. 4,00 zł/m3 brutto = 9,53 zł/m3 brutto

Bez zmiany pozostaje stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie według będącego własnością ZIM - Mikołów wodomierza głównego w budynku oraz utrzymanie przez ZIM urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług, tj. brutto 9,04 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy (w tym za wodę: 3,66 zł i za ścieki 5,38 zł).

Zmiana opłat za wodę i odprowadzenie ścieków zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.04.2021 roku, z uwzględnieniem wysokości dopłat do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków, które zostaną uchwalone przez Radę Miejską Mikołowa na okres od 01.03.2021 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkań w miesiącu marcu 2021 roku.

Zaznaczamy również, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 18.02.2021 roku i możliwą kolejną zmianą od dnia 01.03.2021 roku (w zakresie dopłat do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych), w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za bieżący okres uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia zmiany cen, tj. do 17.02.2021 r., do 28.02.2021 r. oraz od dnia 01.03.2021 roku.
Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 17.02.2021 roku.
(formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub uzyskać na portierni w Spółdzielni).
Oświadczenia można składać do urny przeznaczonej na korespondencję - na portierni w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 24.02.2021 roku.
Istnieje również możliwość przesłania oświadczenia w w/w terminie na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu01.02.2021

APEL

Szanowni Mieszkańcy !

Corocznie w okresie zimowym, przy panujących niskich temperaturach zewnętrznych nasila się problem niewłaściwego działania wentylacji w mieszkaniach, występowania ciągów zwrotnych w przewodach wentylacyjnych i spalinowych, wychładzania szachtów instalacyjnych, zamarzania instalacji wodnych w pionach oraz nadmiernej wilgotności w pomieszczeniach lokali mieszkalnych.
Problemy te odzwierciedla zwiększona ilość zgłoszeń kierowanych do Spółdzielni z Państwa strony w tym okresie.
Na jednym z osiedli wystąpiły nawet przypadki podtrucia tlenkiem węgla, wynikające z braku doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza zewnętrznego do mieszkań i złego stanu technicznego piecyka gazowego.
W związku z powyższym ponownie apelujemy do Państwa o:

 • Utrzymywanie optymalnej temperatury we wszystkich pomieszczeniach poprzez odkręcanie zaworów grzejnikowych centralnego ogrzewania w mieszkaniach
 • Częste przewietrzanie mieszkań, stosowanie stałej mikrowentylacji lub rozszczelnianie okien i drzwi w mieszkaniach celem zapewnienia prawidłowego działania wentylacji. Stały napływ świeżego powietrza (nasyconego tlenem) ma znaczący wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie oraz jest środkiem niezbędnym do zapewnienia prawidłowej pracy piecyków gazowych do podgrzewania wody użytkowej oraz kuchenek czteropalnikowych
 • Niezasłanianie kratek wentylacyjnych i stałe usuwanie zanieczyszczeń: kurzu, pyłu i tłuszczu, który osadza się na powierzchniach przegród kratek

W mieszkaniach wyposażonych w przepływowe piece gazowe do podgrzewania wody prosimy o zastosowanie we własnym zakresie i na własny koszt czujnika (detektora) tlenku węgla, który sygnalizuje jego występowanie i może zabezpieczyć przed niebezpiecznymi skutkami wydostawania się czadu.
Konieczne jest również cykliczne przeprowadzanie bieżących przeglądów, czyszczeń i regulacji piecyków gazowych przez uprawnionych i wykwalifikowanych serwisantów.
Spółdzielnia jeden raz w roku dokonuje przeglądu przewodów kominowych wraz z analizą spalin w piecykach gazowych oraz instalacji gazowej.

Zastosowanie się do wskazanych zaleceń ma na celu wyeliminowanie ewentualnych przypadków zwrotnych ciągów w przewodach wentylacyjnych, wychładzania szachtów instalacyjnych oraz zamarzania instalacji wodnych w pionach, wyraszania się nadmiaru pary wodnej na oknach i ścianach lokali mieszkalnych, a w dalszej konsekwencji powstawania zawilgoceń i wykwitów pleśni, ale przede wszystkim zapobieganie sytuacjom zagrożenia zdrowia i życia wszystkich mieszkańców.21.01.2021

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Urząd Miasta w Mikołowie od dnia 01.01.2021 roku zmienił zasady odbioru worków przeznaczonych na odpady budowlane i rozbiórkowe typu BIG-BAG z terenu nieruchomości MSM.
Dla każdego lokalu mieszkalnego przysługuje w ciągu roku 1 worek BIG BAG o pojemności 1 m3.
Zaznaczamy, że worek zostanie wydany przez administrację Spółdzielni po wcześniejszym zgłoszeniu przez mieszkańca planowanego remontu i określeniu przez MSM warunków technicznych przeprowadzenia remontu. Warunkiem otrzymania worka jest również brak zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W przypadku większej ilości gruzu niż 1 m3 mieszkaniec jest zobowiązany wywieźć go we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów w Mikołowie przy ul. Dzieńdziela 44.
Przypominamy, że odpady poremontowe np. armatura łazienkowa, panele, opakowania po materiałach budowlanych, należy również obowiązkowo wywieźć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.
Gmina Mikołów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie prowadzi odbioru tego typu odpadów.

Jednocześnie informujemy, że odpady biodegradowalne należy wrzucać bezpośrednio do pojemnika z napisem „BIO” bez woreczków foliowych.
Woreczki foliowe, w których gromadzone były odpady biodegradowalne, należy po opróżnieniu wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
Odpady „BIO” gromadzone w woreczkach foliowych nie będą odbierane przez firmę Remondis jako odpady segregowane.

Przypominamy o bezwzględnym obowiązku prawidłowego segregowania odpadów komunalnych !
W przypadku stwierdzenia przez Urząd Miasta w Mikołowie prowadzenia na danej nieruchomości nieprawidłowej segregacji odpadów zostanie dla tej nieruchomości zastosowana wyższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która aktualnie wynosi 58,00 złotych/1 osobę/miesięcznie.01.12.2020

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniem ograniczenia kontaktów bezpośrednich w terminie do 29 grudnia 2020 roku do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań zostaną dostarczone:

 • 1. Indywidualne wydruki z informacją o zmianie wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.01.2021 roku oraz o wysokości salda (nadpłata/zaległość/stan 0,00 zł) na dzień 30.11.2020 roku na rozrachunkach z tytułu eksploatacji, funduszu remontowego i zimnej wody dla poszczególnych lokali,
 • 2. Książeczki opłat na rok 2021,
 • 3. Zawiadomienia o zmianie wysokości opłat od dnia 01.04.2021 roku.Archiwum: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Copyright © 2009 - 2021 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS