+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner02.06.2023

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Spółdzielni, położonej

 • w Orzeszu przy ulicy Rynek 4a/1a

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00090515/4, obejmująca lokal mieszkalny nr 1a położony w budynku nr 4a przy ul. Rynek w Orzeszu, o powierzchni użytkowej 23,55 m2, złożony z jednego pokoju z aneksem kuchennym, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0062, na którą składa się działka gruntu nr 878/103 o powierzchni 0,8344 ha, zapisana w KW nr KA1M/00042725/8, oraz części wspólne posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2a i 4a przy ul. Rynek w Orzeszu.
Nieruchomość lokalowa wolna jest od obciążeń, roszczeń i praw wobec osób trzecich za wyjątkiem wpisanego w dziale III księgi wieczystej roszczenia Gminy Orzesze o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
W dziale III księgi wieczystej KA1M/00042725/8 prowadzonej dla gruntu wpisane jest to samo roszczenie o opłatę przekształceniową na rzecz Gminy Orzesze.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu 90 000,00 zł – sprzedaż nieruchomości lokalowej przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 9 000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu na konto Spółdzielni – MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031 na co najmniej trzy dni robocze przed przetargiem.
Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wadium osoby, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 lipca 2023 roku o godz. 1300 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt. Opłaty za lokal ustalane są w oparciu o:
- kalkulację kosztów utrzymania nieruchomości przypadających na dany lokal,
- opłaty niezależne od Spółdzielni na podstawie taryf i cenników dostawców poszczególnych mediów oraz uchwał organów samorządowych.

Warunki przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni - www.msmmikolow.eu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i zastosowania do powyższych Warunków.

Dla lokalu będącego przedmiotem przetargu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, na podstawie którego ocena charakterystyki energetycznej przedstawia się następująco:

 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU = 318,8 kWh/(m2.rok)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK = 414,3 kWh/(m2.rok)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP = 124,3 kWh/(m2.rok)
 • jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO2 = 0,10183 t CO2/(m2.rok)
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową UOZE= 0,00%

Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 13.06.2023 roku w godzinach od 1300 do 1400 i w dniu 20.06.2023 roku w godzinach od 1300 do 1400
- nr tel. do administracji osiedla 32 2262-505 i 32 2262-717 – wewnętrzny 39.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia oraz zamknięcia przetargu bez wyłonienia nabywcy – bez podania przyczyny.Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Spółdzielni, położonej

 • w Orzeszu przy ulicy Rynek 2a/12d

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00090514/7, obejmująca lokal mieszkalny nr 12d położony w budynku nr 2a przy ul. Rynek w Orzeszu, o powierzchni użytkowej 46,07 m2, złożony z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na parterze, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0123 na którą składa się działka gruntu nr 878/103 o powierzchni 0,8344 ha, zapisana w KW nr KA1M/00042725/8, oraz części wspólne posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 2a i 4a przy ul. Rynek w Orzeszu.
Nieruchomość lokalowa wolna jest od obciążeń, roszczeń i praw wobec osób trzecich za wyjątkiem wpisanego w dziale III księgi wieczystej roszczenia Gminy Orzesze o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
W dziale III księgi wieczystej KA1M/00042725/8 prowadzonej dla gruntu wpisane jest to samo roszczenie o opłatę przekształceniową na rzecz Gminy Orzesze.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu 166 000,00 zł – sprzedaż nieruchomości lokalowej przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 16 600,00 zł należy wpłacić w pieniądzu na konto Spółdzielni – MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031 na co najmniej trzy dni robocze przed przetargiem.
Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wadium osoby, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2023 roku o godz. 1300 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt. Opłaty za lokal ustalane są w oparciu o:
- kalkulację kosztów utrzymania nieruchomości przypadających na dany lokal,
- opłaty niezależne od Spółdzielni na podstawie taryf i cenników dostawców poszczególnych mediów oraz uchwał organów samorządowych.

Warunki przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni - www.msmmikolow.eu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i zastosowania do powyższych Warunków.

Dla lokalu będącego przedmiotem przetargu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, na podstawie którego ocena charakterystyki energetycznej przedstawia się następująco:

 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU = 58,8 kWh/(m2.rok)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK = 74,9 kWh/(m2.rok)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP = 136,4 kWh/(m2.rok)
 • jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO2 = 0,02120 t CO2/(m2.rok)
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową UOZE= 0,00%

Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 13.06.2023 roku w godzinach od 1200 do 1300 i w dniu 20.06.2023 roku w godzinach od 1200 do 1300
- nr tel. do administracji osiedla 32 2262-505 i 32 2262-717 – wewnętrzny 39.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia oraz zamknięcia przetargu bez wyłonienia nabywcy – bez podania przyczyny.Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Spółdzielni, położonej

 • w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 8/49

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00090513/0, obejmująca lokal mieszkalny nr 49 położony w budynku nr 8 na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, o powierzchni użytkowej 24,00 m2, złożony z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju z komunikacją, usytuowany na parterze, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0025, na którą składa się działka gruntu nr 2843/66 o powierzchni 1,0630 ha, zapisana w KW nr KA1M/00033359/5, oraz części wspólne posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu przy Plantach nr 2,4,6,8,10,12,14 w Mikołowie.
Nieruchomość lokalowa wolna jest od obciążeń, roszczeń i praw wobec osób trzecich za wyjątkiem wpisanego w dziale III księgi wieczystej roszczenia Gminy Mikołów o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
W dziale III księgi wieczystej KA1M/00033359/5 prowadzonej dla gruntu wpisane jest to samo roszczenie o opłatę przekształceniową na rzecz Gminy Mikołów oraz ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna służebność przejścia pieszego.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu 111 000,00 zł – sprzedaż nieruchomości lokalowej przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 11 100,00 zł należy wpłacić w pieniądzu na konto Spółdzielni – MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031 na co najmniej trzy dni robocze przed przetargiem.
Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wadium osoby, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 06 lipca 2023 roku godz. 1300 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt. Opłaty za lokal ustalane są w oparciu o:
- kalkulację kosztów utrzymania nieruchomości przypadających na dany lokal,
- opłaty niezależne od Spółdzielni na podstawie taryf i cenników dostawców poszczególnych mediów oraz uchwał organów samorządowych.

Warunki przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni - www.msmmikolow.eu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i zastosowania do powyższych Warunków.

Dla lokalu będącego przedmiotem przetargu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, na podstawie którego ocena charakterystyki energetycznej przedstawia się następująco:

 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU = 92,1 kWh/(m2.rok)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK = 134,7 kWh/(m2.rok)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP = 119,9 kWh/(m2.rok)
 • jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO2 = 0,04550 t CO2/(m2.rok)
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową UOZE= 0,00%

Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 15.06.2023 roku w godzinach od 1400 do 1500 i w dniu 19.06.2023 roku w godzinach od 1600 do 1700
- nr tel. do administracji osiedla 32 2262-505 i 32 2262-717 – wewnętrzny 40.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia oraz zamknięcia przetargu bez wyłonienia nabywcy – bez podania przyczyny.Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Spółdzielni, położonej

 • w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 2/25

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00090512/3, obejmująca lokal mieszkalny nr 25 położony w budynku nr 2 na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, o powierzchni użytkowej 29,34 m2, złożony z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na 4 piętrze, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0031, na którą składa się działka gruntu nr 2843/66 o powierzchni 1,0630 ha, zapisana w KW nr KA1M/00033359/5, oraz części wspólne posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu przy Plantach nr 2,4,6,8,10,12,14 w Mikołowie.
Nieruchomość lokalowa wolna jest od obciążeń, roszczeń i praw wobec osób trzecich za wyjątkiem wpisanego w dziale III księgi wieczystej roszczenia Gminy Mikołów o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
W dziale III księgi wieczystej KA1M/00033359/5 prowadzonej dla gruntu wpisane jest to samo roszczenie o opłatę przekształceniową na rzecz Gminy Mikołów oraz ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna służebność przejścia pieszego.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu 150 000,00 zł – sprzedaż nieruchomości lokalowej przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 15 000,00 zł należy wpłacić w pieniądzu na konto Spółdzielni – MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031 na co najmniej trzy dni robocze przed przetargiem.
Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wadium osoby, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lipca 2023 roku o godz. 1300 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt. Opłaty za lokal ustalane są w oparciu o:
- kalkulację kosztów utrzymania nieruchomości przypadających na dany lokal,
- opłaty niezależne od Spółdzielni na podstawie taryf i cenników dostawców poszczególnych mediów oraz uchwał organów samorządowych.

Warunki przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni - www.msmmikolow.eu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i zastosowania do powyższych Warunków.

Dla lokalu będącego przedmiotem przetargu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, na podstawie którego ocena charakterystyki energetycznej przedstawia się następująco:

 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU = 85,9 kWh/(m2.rok)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK = 126,8 kWh/(m2.rok)
 • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP = 115,1 kWh/(m2.rok)
 • jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO2 = 0,04286 t CO2/(m2.rok)
 • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową UOZE= 0,00%

Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 12.06.2023 roku w godzinach od 1600 do 1700 i w dniu 22.06.2023 roku w godzinach od 1400 do 1500
- nr tel. do administracji osiedla 32 2262-505 i 32 2262-717 – wewnętrzny 40.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia oraz zamknięcia przetargu bez wyłonienia nabywcy – bez podania przyczyny.Archiwum: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Copyright © 2009 - 2023 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS