+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerMikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
O G Ł A S Z A
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Spółdzielni, położonej

  • w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 2/25

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość lokalowa, dla której Sąd Rejonowy w Mikołowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1M/00090512/3, obejmująca lokal mieszkalny nr 25 położony w budynku nr 2 na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, o powierzchni użytkowej 29,34 m2, złożony z jednego pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju, usytuowany na 4 piętrze, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 0,0031, na którą składa się działka gruntu nr 2843/66 o powierzchni 1,0630 ha, zapisana w KW nr KA1M/00033359/5, oraz części wspólne posadowionych na tym gruncie budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu przy Plantach nr 2,4,6,8,10,12,14 w Mikołowie.
Nieruchomość lokalowa wolna jest od obciążeń, roszczeń i praw wobec osób trzecich za wyjątkiem wpisanego w dziale III księgi wieczystej roszczenia Gminy Mikołów o opłatę przekształceniową w odniesieniu do każdoczesnego właściciela nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 20.07.2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
W dziale III księgi wieczystej KA1M/00033359/5 prowadzonej dla gruntu wpisane jest to samo roszczenie o opłatę przekształceniową na rzecz Gminy Mikołów oraz ograniczone prawo rzeczowe – bezpłatna służebność przejścia pieszego.

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu 144 000,00 zł – sprzedaż nieruchomości lokalowej przez Spółdzielnię korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 14 400,00 zł należy wpłacić w pieniądzu na konto Spółdzielni – MBS 62 8436 0003 0000 0021 6884 0031 na co najmniej trzy dni robocze przed przetargiem.
Za dzień wpłaty uznaje się datę wpływu wadium na konto Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wadium osoby, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia lokalu.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2024 roku o godz. 1300 w siedzibie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Mieszkanie należy przejąć w aktualnym stanie technicznym, a remont wykonać na własny koszt. Opłaty za lokal ustalane są w oparciu o:
- kalkulację kosztów utrzymania nieruchomości przypadających na dany lokal,
- opłaty niezależne od Spółdzielni na podstawie taryf i cenników dostawców poszczególnych mediów oraz uchwał organów samorządowych.

Warunki przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się na stronie internetowej Spółdzielni - www.msmmikolow.eu.
Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i zastosowania do powyższych Warunków.

Dla lokalu będącego przedmiotem przetargu zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, na podstawie którego ocena charakterystyki energetycznej przedstawia się następująco:

  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową EU = 85,9 kWh/(m2.rok)
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową EK = 126,8 kWh/(m2.rok)
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP = 115,1 kWh/(m2.rok)
  • jednostkowa wielkość emisji CO2 ECO2 = 0,04286 t CO2/(m2.rok)
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową UOZE= 0,00%

Lokal będący przedmiotem przetargu zostanie udostępniony do oglądania w dniu 19.02.2024 roku w godzinach od 1600 do 1700, w dniu 29 02.2024 roku w godzinach od 1400 do 1500i w dniu 04.03.2024 roku w godzinach od 1600 do 1700
- nr tel. do administracji osiedla 32 2262-505 i 32 2262-717 – wewnętrzny 40.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, jego unieważnienia oraz zamknięcia przetargu bez wyłonienia nabywcy – bez podania przyczyny.Archiwum: 2023, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS