+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na lokale użytkowe 2018

11.07.2018


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie
OGŁASZA
przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w pasażu handlowo-usługowym na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bandurskiego 5 w Mikołowie
z dogodnym dojazdem i parkingiem,
z przeznaczeniem na działalność handlową lub nieuciążliwą działalność usługową.

Lokal położony jest w atrakcyjnej okolicy, w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, krytej pływalni oraz parku.

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 53,00 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu najmu- 18,00 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 1.450,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na k-to Spółdzielni najpóżniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Zarządu MSM przy ul.Młyńskiej 11
w Mikołowie w terminie do dnia: 20.07.2018 roku

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu.

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu – przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokal oglądać można w dniu 16.07.2018 roku w godzinach od 1500 do 1700,
lub w innym terminie uzgodnionym wyprzedzająco z Administracją MSM tel.(32)226 25 05 wewn. 40.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dział Umów,
pokój nr 119 – tel.(32)226 25 05 wewn.36 lub pokój nr 120 – telefon (32)226 25 05 wew. 52Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS