+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerOgłoszenia, Archiwum: 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010,

Archiwum ogłoszeń 2014OGŁOSZENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniu 24.09.2014r. nastąpi rozpoczęcie sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.INFORMACJA

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, że zgodnie z obowiązującym „Regulaminem rozliczeń kosztów dostawy zimnej i ciepłej wody” wodomierze indywidualne stanowią własność użytkowników mieszkań.
Użytkownik mieszkania odpowiada za sprawność wodomierza i ponosi koszty związane z jego montażem, naprawą lub wymianą niesprawnego licznika oraz koszty okresowej legalizacji tych urządzeń pomiarowych ( § 2.,pkt 1. Regulaminu).
Ponadto zaznaczyć należy, że wymagany jest montaż wodomierzy indywidualnych o przepływie nominalnym nie większym niż 1m3/h. (§4. pkt 3. Regulaminu).INFORMACJA
dot. załatwiania formalności po zgonie osoby, która posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (lub udział w tym prawie) jest prawem zbywalnym i przechodzi na spadkobierców. Na spadkobierców przechodzą prawa jak również obowiązki majątkowe osoby zmarłej.

Po zgonie osoby, która posiadała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w celu dopełnienia formalności związanych z uregulowaniem stanu prawnego lokalu należy przeprowadzić postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowanie spadkowe można przeprowadzić w Kancelarii Notarialnej lub w Sądzie Rejonowym właściwym dla ostatniego, stałego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego należy złożyć w Spółdzielni oryginalny dokument (prawomocne postanowienie sądowe lub akt poświadczenia dziedziczenia) potwierdzający nabycie spadku a tym samym prawa do lokalu. Osoba lub osoby nabywające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mogą przystąpić w poczet członków Spółdzielni. Informujemy, że członkiem Spółdzielni może być jedna osoba lub małżonkowie. Osoba ubiegająca się o członkostwo powinna złożyć deklarację przystąpienia do Spółdzielni.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. 106 i 109 oraz telefonicznie pod nr tel. 226 25 05 i 226 27 17 wew. 18 i 28.INFORMACJA
dot. przesyłania korespondencji

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w przypadku gdy osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego nie przebywają w mieszkaniu - istnieje możliwość przesyłania korespondencji dotyczącej mieszkania na inny adres lub drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej.

Mając jednak na uwadze ochronę danych osobowych mieszkańców Spółdzielni oraz innych informacji związanych z zarządzaniem zasobami mieszkaniowymi Spółdzielnia będzie wysyłać korespondencję w taki sposób jedynie na pisemny wniosek złożony osobiście w Spółdzielni przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu - z potwierdzeniem tożsamości przez pracownika Spółdzielni na podstawie dowodu osobistego lub na wniosek pisemny złożony w Spółdzielni, na którym podpis osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu został poświadczony notarialnie.

Istnieje również możliwość upoważnienia konkretnej osoby do udzielania jej informacji i do kontaktu z MSM poprzez pisemne pełnomocnictwo w formie notarialnej lub z co najmniej notarialnie poświadczonym podpisem.

Do czasu złożenia w Spółdzielni odpowiednich dokumentów w sprawie j.w. korespondencja będzie wysyłana na adres mieszkania, którego dotyczy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni pok. 106 lub 104 oraz telefonicznie pod nr tel. 226 25 05 i 226 27 17 wew. 18 lub 4516.12.2014

Harmonogram odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych ORZESZE.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o terminach odczytów podzielników kosztów c.o. i wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska w budynkach na terenie nieruchomości w Orzeszu.
Harmonogram dostępny tutaj.19.11.2014

INFORMACJA
w sprawie zmian do „Regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników kosztów” dot. budynków przy ul.Skalnej 2,4,6 i 8.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Uchwałą Nr 69/2014 z dnia 27.10.2014r. Rada Nadzorcza MSM zatwierdziła wprowadzenie zmiany do „Regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników kosztów” dla budynków nr 2,4,6 i 8 przy ul.Skalnej w Mikołowie.
Zmiana dotyczy procentowego udziału pomieszczeń opomiarowanych i części wspólnych instalacji c.o. (nieopomiarowanych) w kosztach zużycia ciepła, wynikających ze wskazań ciepłomierzy zamontowanych w węzłach c.o. w w/w budynkach i obowiązywać będzie począwszy od okresu rozliczeniowego 2014/2015r.
W indywidualnych rozliczeniach kosztów ogrzewania mieszkań uwzględniany będzie następujący podział kosztów zużycia:
- 75 % (Część I , tj. pomieszczenia opomiarowane) – rozliczane według wskazań podzielników kosztów c.o. z zastosowaniem współczynników korygujących zgodnie z systemem rozliczeniowym,
- 25 % (Część II, tj. niepomiarowane części instalacji c.o.) – rozliczane na poszczególne mieszkania proporcjonalnie do powierzchni użytkowej.

Bez zmian pozostają zasady rozliczania kosztów stałych tj. opłat stałych za zamówioną moc cieplną oraz usługi przesyłowe dla każdego węzła c.o. - w odniesieniu do 1 m2 powierzchni użytkowej . Treść „ Regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników kosztów” jest dostępna na stronie internetowej MSM oraz w siedzibie Spółdzielni (pok. 114, 121).24.09.2014

INFORMACJA
dotycząca „Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych
nr 6/2014 część B: Postanowienia w zakresie prowadzenia rozliczeń w jednostkach energii”PGNiG S.A. oraz „Taryfy Nr 2 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego” PSG obowiązujących od dnia 01.08.2014r.

Górnośląski Oddział Handlowy PGNiG S.A. w Zabrzu poinformował, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.06.2013r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi od dnia 01.sierpnia 2014r. rozliczenia za dostarczane paliwo gazowe dokonywane są w jednostkach energii (kWh) w miejsce dotychczasowych jednostek objętości (m3).
W związku z powyższym decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzone zostały:
- dla PGNiG S.A.: zmiana „Taryfy w zakresie dostarczania paliw gazowych nr 6/2014 Część B – Postanowienia w zakresie prowadzenia rozliczeń w jednostkach energii” – z okresem obowiązywania do 31.12.2014r.
- dla Polskiej Spółki Gazownictwa– „Taryfa Nr 2 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego”.
Treść obowiązujących Taryf jest w posiadaniu Spółdzielni.
Szczegółowe informacje, dotyczące zmian związanych z nowym sposobem rozliczania zużycia gazu według jednostek energii (kWh) znajdują się na stronie internetowej www.pngig.pl.

Zaznaczyć należy, iż Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa jest odbiorcą gazu dostarczanego do kotłowni własnych, zlokalizowanych:

 • w Mikołowie
  • w budynkach nr 53 i 55 przy ul. Żwirki i Wigury
  • w budynku Krawczyka 17
 • w Orzeszu
  • przy ul. Rynek
  • w budynku Szklarska 9

Informacja o wysokości cen i stawek opłat za gaz dostarczany do kotłowni MSM przedstawia załączone zestawienie.16.09.2014

INFORMACJA
dot. zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA”
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie od dnia 15.09.2013r.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie poinformował, że decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
05 sierpnia 2014r. zatwierdzona została nowa „Taryfa dla ciepła” dla ZIM Mikołów.
Taryfa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 11 sierpnia 2014r. (poz. 4274) i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 15 września 2014r.
Treść „Taryfy dla ciepła” jest w posiadaniu Spółdzielni.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat za dostawę ciepła, jakie stosowane będą według nowej taryfy dla poszczególnych grup odbiorców w comiesiecznych fakturach wystawianych przez dostawcę przedstawia załączone zestawienie.08.08.2014

OGŁOSZENIE !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż ze strony PGNiG S.A. - Zakład Gazowniczy w Zabrzu otrzymaliśmy zawiadomienie o przypadkach zgłaszania się do mieszkań w naszych budynkach nierzetelnych przedstawicieli handlowych, podających się za pracowników Biura Obsługi klientów PGNiG S.A. lub powołujących się na współpracę z tym dostawcą gazu. Osoby te oferują zmianę umów na dostawę gazu.

Zgodnie z przedstawionym nam wyjaśnieniem, PGNiG S.A. nie kieruje swoich pracowników do mieszkań klientów w celu zaproponowania zmiany sprzedawcy gazu, podpisania umów, aneksów i zmian w umowie.

Prosimy o ostrożność w tego typu sytuacjach - należy każdorazowo sprawdzić tożsamość osób, które podają się za reprezentantów PGNiG S.A., a także dowiedzieć się przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów (np. umowy), czy nie oznacza to zmiany dostawcy gazu do mieszkania. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać i wyjaśniać w firmie PGNiG S.A.- Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu - tel. (32) 391 23 03 lub bezpośrednio w najbliższym Biurze Obsługi Klienta PGNiG. Można również o takim przypadku powiadomić Rzecznika Praw Konsumenta lub Urzędu Konkurencji i Konsumentów.24.07.2014

ZAWIADOMIENIE
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

W związku z pracami awaryjnymi prowadzonymi na głównej magistrali wodociągowej przez dostawcę wody Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach wystąpią zakłócenia w dostawie wody do całkowitego braku włącznie
od 27.07.2014 od godz. 2200 do 28.07.2014 do godz. 2200

w Mikolowie.

Za zaistniałe niedogodności przepraszamy.
Informacji udziela Wydział Eksploatacji tel. (32)226 21 05, (32)218 05 51
Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie10.06.2014

INFORMACJA
dot. zmiany „Taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków” dla Gminy Orzesze oraz aktualizacji opłat zaliczkowych od dnia 01.07.2014r.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu poinformował, iż zgodnie z „Taryfą dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Orzesze”, zatwierdzoną Uchwałą Rady Miasta Orzesze nr XL/496/14 z dnia 29.05.2013r., począwszy od dnia 01.07.2014r. zmianie ulega opłata za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej oraz stawka opłaty abonamentowej za przyłącze kanalizacyjne.
Opłaty te wynoszą:

 • za odprowadzenie ścieków : 6,08 zł/m3 + 8 % podatek VAT 0,49 zł/m3
  (poprzednia cena 5,78 zł/m3 +8 % podatek VAT)
 • opłata abonamentowa : 6,72 zł./okres rozliczeniowy + 8% podatek VAT 0,54 zł.
  (poprzednia stawka 6,64 zł./okres rozliczeniowy + 8% podatek VAT)
 • Bez zmiany pozostaje opłata za dostawę wody – 7,99 zł/m3 + 8 % podatek VAT oraz stawka opłaty abonamentowej za wodomierz główny w budynku.

Opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie łącznie 15,20 zł/m3 (brutto).

Powyższa zmiana wraz z korektą zaliczkowej ilości wody w oparciu o faktyczne zużycie w poszczególnych mieszkaniach zostanie uwzględniona od dnia 01.07.2014r. w miesięcznych opłatach zaliczkowych za wodę i kanalizację oraz w opłatach mieszkaniowych (opłata abonamentowa za przyłącze główne).
W pierwszych dniach lipca br. (w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach na klatkach schodowych) przeprowadzone zostaną odczyty stanów wodomierzy mieszkaniowych.

Ponadto biorąc pod uwagę wysokość faktycznie ponoszonych kosztów w związku z wprowadzonymi zmianami „Taryf” dostawców w zakresie opłat za media, zaktualizowane zostaną zaliczkowe opłaty za energię elektryczną i centralne ogrzewanie, podlegające rozliczeniu w ustalonych okresach w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych (liczniki, podzielniki kosztów c.o.) i rzeczywiste koszty.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.07.2014r. zostaną dostarczone do mieszkań.04.06.2014

INFORMACJA
dot. zmiany „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” dla Gminy Mikołów oraz aktualizacji opłat zaliczkowych od dnia 01.07.2014r.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. jako dostawca wody do budynków na terenie Mikołowa poinformował Spółdzielnię, że w okresie od 13.06.2014 r. do 12.06.2015 r. obowiązywać będzie nowa „Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” dla Gminy Mikołów, zgodnie z którą wprowadza się zmianę opłat za dostawę wody oraz odprowadzenie ścieków.
Jednocześnie Rada Miasta Mikołowa Uchwałą Nr XL/1052/2014 z dnia 08.04.3014r. ustaliła na w/w okres dla gospodarstw domowych (grupa taryfowa nr 1) wyższe stawki dopłat z budżetu Gminy do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzanych ścieków, wynikających z "Taryfy".
Powyższe oznacze, że:
opłata za wodę i kanalizację od 13.06.2014r. nie ulegnie zmianie i nadal wynosić będzie: 15,17 zł/m3 (brutto).
w tym:

 • za dostawę wody: 8,75 zł/m3 brutto wg Taryfy
  po uwzględnieniu dopłaty w wys. 1,95 zł/m3 = 6,80 zł/m3 brutto
  (poprzednia cena 8,64 zł/m3 minus dopłata U.M. 1,84zł/m3 = 6,80 zł/m3 brutto)
 • za odprowadzenie ścieków: 13,87 złm3 brutto wg Taryfy
  po uwzględnieniu dopłaty w wys. 5,50 zł/m3 = 8,37 zł/m3 brutto
  (poprzednia cena 12,58 złm3 minus dopłata U.M. 4,21 zł/m3 = 8,37 zł/m3 brutto)

W związku z tym w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych za wodę i kanalizację w dalszym ciągu obowiązywać będzie dotychczasowa cena, lecz od dnia 01.07.2014 r. nastąpi korekta zaliczkowych ilości wody w oparciu o faktyczne zużycie w poszczególnych mieszkaniach.
Ponadto w miesiącu czerwcu br. (w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach na klatkach schodowych) przeprowadzone zostaną odczyty stanów wodomierzy mieszkaniowych – w celu dokonania rozliczenia kosztów dostawy do mieszkań w trybie określonym w obowiązującym w MSM-Mikołów „Regulaminie”.
Jednocześnie biorąc pod uwagę wysokość faktycznie ponoszonych kosztów na podstawie obowiązujących „Taryf” dostawców w zakresie opłat za media , zaktualizowane zostaną zaliczkowe opłaty za : energię elektryczną, centralne ogrzewanie oraz energię cieplną na cele podgrzania wody, podlegające rozliczeniu w ustalonych okresach w oparciu o wskazania urządzeń pomiarowych (liczniki, podzielniki kosztów c.o.) i rzeczywiste koszty.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.07.2014r. zostaną dostarczone do mieszkań.22.04.2014

INFORMACJA

dot. zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA” Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp.z o.o. w Mikołowie od dnia 01.04.2014r. (dotyczy dostawy ciepła do budynków na os.30-lecia w Mikołowie)


Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie w piśmie z dnia 08.04.2014r. poinformował Spółdzielnię, że od dnia 01.04.2014r. dla ciepła zakupionego od Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mikołowie obowiązywać będzie nowa „Taryfa dla ciepła”, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 19 lutego 2014r., poz. 1024.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat za dostawę ciepła, jakie stosowane będą w comiesięcznych rozliczeniach z dostawcą dla poszczególnych grup odbiorców (według nowej Taryfy PEC i Taryfy ZIM obowiązującej od dnia 01.12.2012r.) począwszy od dnia 01.04.2014r. przedstawia załączone zestawienie.27.03.2014

INFORMACJA

o aktualnych cenach i stawkach opłat za gaz dostarczany do kotłowni własnych MSM w Mikołowie i Orzeszu.


Porównanie wysokości cen i stawek opłat za gaz dostarczany do kotłowni MSM przedstawia załączone
zestawienie. Dodatkowo można zapoznać się z informacją PGNiGE S.A. dotyczącą "Taryf" obowiązujących od 01.01.2014r.18.03.2014

Harmonogram międzyodczytów wodomierzy mieszkalnych ORZESZE.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o terminach międzyodczytów wodomierzy mieszkaniowych, wykonywanych przez firmę ISTA Polska O/Katowice w budynkach na terenie nieruchomości w Orzeszu.
Międzyodczyty odbędą się w dniu 31.03.2014r w godzinach:

 • 1500-1600 Rynek 10 i 11
 • 1600-1700 Rynek 2A i 4A
 • 1630-1730 Szklarska 7 i 910.03.2014

OGŁOSZENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż ze strony mieszkańców otrzymaliśmy zawiadomienie o przypadkach zgłaszania się do mieszkań w naszych budynkach osób, podających się za przedstawicieli firmy TAURON, będącej dostawcą energii elektrycznej.
Zgodnie z uzyskanym przez nas wyjaśnieniem, firma TAURON nie kieruje swoich pracowników do mieszkań klientów - wszystkie sprawy załatwiane są korespondencyjnie, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej.
Prosimy więc zwracać szczególną uwagę na tego typu sytuacje i każdorazowo sprawdzać tożsamość osób, które podają się za reprezentantów TAURON-u, a także dowiedzieć się przed podpisaniem jakichkolwiek dokumentów (np.umowy), czy nie oznacza to zmiany dostawcy prądu do mieszkania. W takim przypadku (zgodnie z wyjaśnieniem firmy TAURON) użytkownik mieszkania otrzymywać będzie dwie faktury: jedną za sprzedaż energii elektrycznej oraz drugą, dotyczącą dystrybucji. Wymagany będzie też osobny kontakt w sprawach związanych z odrębnymi fakturami za sprzedaż oraz dystrybucję. Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać i wyjaśniać w firmie TAURON Polska Energia – tel. 555-444-555.7.03.2014

INFORMACJA

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że po wprowadzeniu nowelizacji Ustawy "PRAWO ENERGETYCZNE" osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy lub spełniające warunki do jego otrzymania mogą starać się również o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Wszelkich informacji w tym temacie udziela Referat dodatków mieszkaniowych przy ulicy Kolejowej 2 w Mikołowie.28.02.2014

INFORMACJA
dot. zmiany ceny wody dla Gminy Orzesze

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Tychach jako dostawca wody do budynków na terenie Orzesza poinformowało, iż zgodnie z "Taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków" obowiązującą na terenie Gminy Orzesze od dnia 12.03.2014 r zmianie ulega opłata za dostawę wody.
Wynosi ona 7,99 zł/m3 + 8% podatek VAT (poprzednia cena: 7,52 zł/m3 + 8% podatek VAT).
Bez zmiany pozostaje opłata za odprowadzanie ścieków: 5,78 zł/m3 + 8% podatek VAT.

Opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 14,87 zł/m3(brutto)

Ponadto zgodnie z nową taryfą zmianie ulega stawka opłaty abonentowej w rozliczeniach w oparciu o wskazania głównego wodomierza w budynku, będącego własnością RPWiK S.A. Tychy.
W związku z powyższym od dnia 01.04.2014r. wprowadzona zostanie zmiana miesięcznych zaliczkowych opłat za wodę i kanalizację oraz opłaty abonamentowej za wodomierz główny, natomiast na koniec miesiąca marca br. (w terminach podanych w odrębnych ogłoszeniach na klatkach schodowych) przeprowadzone zostaną odczyty stanów wodomierzy mieszkaniowych.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.04.2014r. zostaną dostarczone do mieszkań.07.02.2014

INFORMACJA
dot. godzin udzielania informacji w sprawie rozliczeń

Uprzejmie informujemy, iż wyjaśnień i informacji w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za okres 01.11.2012 – 31.10.2013r. zasięgnąć można w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów ( pok. 120)w godzinach :
- poniedziałek - 1000 - 1630
- środa i piątek - 900 - 1500Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS