+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerOgłoszenia, Archiwum: 2022, 2021, 2019, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Archiwum ogłoszeń 2017

19.12.2018

INFORMACJA
w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA”
Calor Energetyka Cieplna Sp.z o.o.
od dnia 1 stycznia 2019 roku.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie w piśmie z 10.12.2018 roku poinformował Spółdzielnię, że od dnia 01.01.2019 roku dla ciepła zakupionego od Spółki Calor Energetyka Cieplna obowiązywać będzie zatwierdzona przez Urząd Regulacji Energetyki nowa „Taryfa dla ciepła”, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 22 listopada 2018 roku, poz. 7346.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według nowej taryfy, jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 01.01.2019 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul.Młyńskiej 11 oraz można sciągnąć tutaj.
Nadmieniamy, że „Taryfa dla ciepła” ZIM-Mikołów (w zakresie opłat za usługi przesyłowe ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie) obowiązuje bez zmian od dnia 14.05.2018 roku.06.12.2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku (Dziennik Ustaw z dnia 4 września 2018 roku, poz.1716) z dniem 01.01.2019 r. prawo wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostanie przekształcone w prawo własności tych gruntów.
W związku z powyższym w miejsce dotychczasowej opłaty za wieczyste użytkowanie z dniem 01.01.2019 roku będzie obowiązywała opłata z tytułu tego przekształcenia. Wysokość tej opłaty na dany rok jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i będzie wnoszona według obowiązujących przepisów ustawy i jej późniejszych nowelizacji.

Osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali będą uiszczać tę opłatę jak dotychczas w ramach miesięcznych opłat za lokale mieszkalne na rachunek Spółdzielni.
Natomiast osoby posiadające prawo odrębnej własności lokalu mogą uzyskać informacje na temat przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności w Urzędzie Miasta.
Jednocześnie zaznacza się, że wysokość opłaty za przekształcenie oraz zasady jej wnoszenia mogą ulec zmianie z uwagi na toczące się i nie zakończone prace nad nowelizacją ustawy, jak również z uwagi na oczekiwane interpretacje oraz stanowisko Gminy w tym zakresie.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat, z uwzględnieniem pozycji opłata za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, obowiązujących od stycznia 2019 roku wraz z książeczkami opłat na rok 2019 zostaną dostarczone do mieszkań w grudniu 2018 roku.09.11.2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

W związku z podpisaniem przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę ustawy o ustanowieniu 12 listopada 2018 roku Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, które jest dniem wolnym od pracy informujemy, że w poniedziałek, 12 listopada 2018 roku Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa będzie nieczynna.

Awarie prosimy zgłaszać dzwoniąc pod numer awaryjny:
Zakład Instalacyjno Budowlany D. Nowak Tychy
505 901 71205.10.2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, iż otwieranie drzwi wejściowych i piwnicznych oraz okien klatek schodowych powoduje duże straty ciepła. Zaznaczyć należy, iż koszt za zużycie ciepła na klatce schodowej ponoszą wszyscy mieszkańcy budynku.
Otwarte drzwi wejściowe oraz drzwi do piwnicy powodują także zagrożenie wejścia do budynku i pomieszczeń piwnicznych osobom postronnym.
Mając na uwadze zarówno niższe koszty zużycia ciepła, jak i bezpieczeństwo lokatorów, apelujemy o zamykanie drzwi wejściowych i piwnicznych oraz okien klatek schodowych. Wietrzenia dokonywać należy najwyżej przez kilkanaście minut, gdyż krótkie, ale intensywne wietrzenie jest równie skuteczne, a przy tym bardziej ekonomiczne, ponieważ nie wychładza ścian klatki schodowej.01.10.2018

INFORMACJA
dot. wprowadzenia „TARYFY DLA CIEPŁA”:
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. W Mikołowie
od dnia 02 października 2018 roku.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie poinformował, że decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 11 września 2018 roku zatwierdzona została „Zmiana Taryfy dla ciepła” dla ZIM-Mikołów, dotycząca odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie.
Taryfa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 17.09.2018 roku (poz. 5718 ) i będzie obowiązywać od dnia 2 października 2018 roku.
Zmiana taryfy uzasadniona została znaczącym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla z w/w kotłowni.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według nowej taryfy, jakie stosowane będą przez ZIM-Mikołów począwszy od dnia 02.10.2018 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków zasilanych z kotłowni przy ul. Grażyńskiego, przedstawia załączone zestawienie25.09.2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniu 26.09.2018 roku nastąpi rozpoczęcie sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.29.08.2018

OGŁOSZENIE !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina, iż wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy zakończyć do dnia 31.08.2018 roku. Zgodnie z udzielonymi przez Spółdzielnię - na wniosek zainteresowanych osób zgodami i wydanymi warunkami technicznymi prowadzenia robót remontowych prosimy o pisemne zgłoszenia zakończenia prac.16.08.2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje,iż w dniach od 17 sierpnia do 29 sierpnia 2018 roku będą dostarczane do mieszkań:
1. Indywidualne rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres: 01.11.2017 - 30.06.2018
2. Potwierdzenie salda na dzień 31.07.2018
3. Komunikat w sprawie zakazu używania i przechowywania butli gazowych w budynkach wyposażonych w instalację gazową z miejskiej sieci gazowej

Po tym terminie nieodebrana w/w korespondencja zostanie umieszczona w skrzynkach pocztowych poszczególnych mieszkań.06.06.2018

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/787/2018 z dnia 22.05.2018 roku Rada Miejska Mikołowa ustaliła dla gospodarstw domowych na okres od 23.05.2018 roku do 31.12.2018r. dopłaty do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków, wynikających z zatwierdzonej nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mikołów, obowiązującej od 23.05.2018 roku.

W związku z powyższym w okresie od 23.05.2018 roku do 31.12.2018 roku
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 14,89 zł/m3 (brutto)

(poprzednio : 15,01 zł/m3 brutto)

w tym : - za dostawę wody

  • 7,50 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,10 zł/m3 brutto wg Taryfy po uwzględnieniu dopłaty w wys. 1,42 zł/m3 brutto = 6,68 zł/m3 brutto

- za odprowadzenie ścieków

  • 12,72 zł/m3 + 8% podatek VAT= 13,74 zł/m3 brutto wg Taryfy po uwzględnieniu dopłaty w wys. 5,53 zł/m3 brutto = 8,21 zł/m3 brutto

Równocześnie informujemy, iż zgodnie z nową taryfą, obowiązującą od 23.05.2018 roku, nastąpiła zmiana zasad naliczania oraz wysokości stawki opłaty abonamentowej dla odbiorców usług w gospodarstwach domowych (za odczyt i rozliczenie według będącego własnością ZIM-Mikołów wodomierza głównego w budynku oraz utrzymanie przez ZIM urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług).

Stawka abonamentowa wynosi łącznie brutto 8,97 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy (w tym za wodę: 3,62 zł i za ścieki 5,35 zł).

W związku z powyższym koszt opłaty abonamentowej w części przypadającej na każde mieszkanie w budynku (lub w części budynku wyposażonej w odrębne przyłącza) zostanie uwzględniony jako odrębna pozycja opłaty mieszkaniowej.
Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków według nowej taryfy , z uwzględnieniem wysokości dopłaty do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych, jak również koszt opłaty abonamentowej, zostaną uwzględnione w ramach miesięcznych opłat za mieszkania począwszy od dnia 01.07.2018 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.07.2018 roku zostaną dostarczone do mieszkań.29.05.2018

Szanowni Mieszkańcy

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszone zostały decyzje:
- w dniu 18.05.2018 roku - w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 26.05.2018 roku do 25.05.2021 roku, tj. na okres 3 lat.
- w dniu 21.05.2018 roku - w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 29.05.2018 roku na okres 3 lat.

Łącznie opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie:
- w okresie do 28.05.2018 roku: 15,61 z/m3 (brutto) – bez zmiany
w tym: - za dostawę wody: 7,86 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,49 zł/m3 brutto
- za odprowadzenie ścieków: 6,59 zł/m3+ 8% podatek VAT = 7,12 zł/m3 brutto
- w okresie od 29.05.2018 do 25.05.2019 roku: 15,81 z/m3 (brutto)
w tym: - za dostawę wody: 7,86 zł/m3+ 8% podatek VAT = 8,49 zł/m3 brutto (bez zmiany)
- za odprowadzenie ścieków: 6,78 zł/m3+ 8% podatek VAT = 7,32 zł/m3 brutto

Ponadto zgodnie z nową taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zmianie ulega stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania głównego wodomierza w budynku, będącego własnością RPWiK S.A. Tychy.

Aktualne ceny za wodę i odprowadzenie ścieków oraz opłata abonamentowa za wodomierz główny zgodnie z nowymi taryfami zostaną uwzględnione w miesięcznych opłatach za mieszkania od dnia 01.07.2018 roku. Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.07.2018 roku zostaną dostarczone do mieszkań.

Równocześnie informujemy, że w 2018 roku zachowane zostaną dotychczasowe terminy odczytów wodomierzy mieszkaniowych przez firmę ISTA – na koniec miesiąca czerwca i grudnia.
Jednak w związku ze zmianą opłaty za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 29.05.2018 roku w  indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za okres 01.01.2018 - 30.06.2018 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia 28.05.2018 roku i od dnia 29.05.2018 roku.
Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 28.05.2018 roku (formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub uzyskać w Spółdzielni).
Oświadczenia będą przyjmowane w Administracji MSM w Orzeszu (ul.Rynek 2A) oraz na portierni i w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 115 i 120) w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 01.06.2018 roku.
Istnieje również możliwość przesłania oświadczenia w w/w terminie na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 października 2017 roku o zmianie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2180) zatwierdzanie taryf dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych należy aktualnie do zadań Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.19.05.2018

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z informacją , podaną na stronie internetowej Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie, w dniu 15.05.2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Mikołów, obowiązującej od 23.05.2018 roku do 22.05.2021  roku, tj. na okres 3 lat.
Treść nowej taryfy jest dostępna na stronie internetowej ZIM, jak również znajduje się do wglądu w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów MSM-Mikołów (pok.120 i 115)

Zmiana ceny za wodę i odprowadzenie ścieków zgodnie z nową taryfą, po uchwaleniu przez Radę Miejską Mikołowa wysokości dopłaty do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych, zostanie uwzględniona od dnia 01.07.2018 roku w miesięcznych opłatach zaliczkowych.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.07.2018 roku zostaną dostarczone do mieszkań.

Równocześnie informujemy, że w 2018 roku zachowane zostaną dotychczasowe terminy odczytów wodomierzy mieszkaniowych przez firmę ISTA – na koniec miesiąca czerwca i października.
Jednak w związku ze zmianą ceny za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 23.05.2018 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za okres 01.11.2017 - 30.06.2018 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia 22.05.2018 roku i od dnia 23.05.2018 roku.
Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 22.05.2018 roku (formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub uzyskać w Spółdzielni).
Oświadczenia będą przyjmowane na portierni i w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 115 i 120) w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 28.05.2018 roku.
Istnieje również możliwość przesłania oświadczenia w w/w terminie na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu18.05.2018

SZANOWNI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stosownie do zapisu § 30 Statutu
z a w i a d a m i a :


Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 1700 (poniedziałek) w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1a.

Sprawozdania oraz projekty Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków zostaną wyłożone do wglądu w siedzibie Spółdzielni - salka konferencyjna, począwszy od dnia 21.05.2018 roku w godzinach:

  • w poniedziałki od 1200 do 1700
  • od wtorku do piątku od 1000 do 1500

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Prezydium Zebrania w składzie: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.
3. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Wniosków, Wyborczej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja w sprawie ochrony danych osobowych w świetle RODO w MSM.
6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawomocności Walnego Zgromadzenia.
Odczytanie listy pełnomocnictw.
7. Wprowadzenie zmian do Statutu MSM i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu – podjęcie Uchwały.
8. Przyjęcie zasad przeprowadzania wyborów do Rady Nadzorczej Spółdzielni – podjęcie Uchwały.
9. Zgłaszanie kandydatur do Rady Nadzorczej MSM.
10. Ogłoszenie listy oraz prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej.
11. Przeprowadzenie wyborów.
12. Sprawozdanie z realizacji Uchwał i wniosków podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2017 roku – podjęcie Uchwały.
13. Sprawozdanie z realizacji Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.11.2017 roku – podjęcie Uchwały.
14. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017 – podjęcie Uchwały.
15. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2017 – podjęcie Uchwał dotyczących:
1) przyjęcia sprawozdania finansowego,
2) podziału nadwyżki bilansowej.
16. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017 – podjęcie Uchwały.
17. Przedstawienie wyników lustracji przeprowadzonej przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach – podjęcie Uchwały.
18. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni – podjęcie Uchwał.
19. Udzielenie Zarządowi Spółdzielni pełnomocnictwa do zaciągania najwyższej sumy zobowiązań – podjęcie Uchwały.
20. Dyskusja - wolne wnioski.
21. Przyjęcie do realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Wniosków - podjęcie Uchwały.
22. Ogłoszenie wyników wyborów – podjęcie Uchwały.
23. Zakończenie obrad.

W obradach Walnego Zgromadzenia mogą wziąć udział członkowie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za okazaniem dowodu tożsamości osobiście albo przez pełnomocnika na zasadach określonych ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15.12.2000 roku (Dz.U. z 2013.1222 z późniejszymi zmianami), oraz nowelizacji Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 roku obowiązującej od dnia 09.09.2017 roku.12.04.2017

SZANOWNI MIESZKAŃCY
budynków przy ul.Rynek 2A, 4A, 10 i 11 w Orzeszu

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że indywidualne rozliczenia:
- kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres:
01.07.2016-31.12.2016 roku,
- kosztów ogrzewania za okres: 01.01.2016 -31.12.2016 roku

wraz treścią APELU DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLI z dnia 04.04.2017 roku w sprawie:
1. bezpieczeństwa użytkowników mieszkań - zagrożenia wynikającego z niewłaściwego użytkowania instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym,
2. podjęcia czynności koniecznych dla zapewnienia prawidłowego działania przewodów wentylacyjnych (uniknięcia powstawania ciągów zwrotnych oraz zawilgocenia mieszkań)
będą dostarczane do mieszkań w dniach: 12.04.2017 oraz 18 - 26.04.2017 roku.
Po tym terminie wszystkie nieodebrane rozliczenia oraz APEL z dnia 04.04.2017 roku zostaną umieszczone w skrzynkach pocztowych poszczególnych mieszkań.11.05.2018

INFORMACJA
w sprawie wprowadzenia nowej „TARYFY DLA CIEPŁA”
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie
od dnia 14 maja 2018 roku.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie poinformował, że decyzją Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2018 roku zatwierdzona została nowa „Taryfa dla ciepła” dla ZIM-Mikołów.
Taryfa została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 26.04.2018 roku (poz. 2877 ) i będzie obowiązywać od dnia 14 maja 2018 roku.
Bez zmiany pozostaje „Taryfa dla ciepła” dla Spółki Calor Energetyka Cieplna (dotyczy dostawy ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie), obowiązująca od dnia 01.12.2017 roku.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według nowej taryfy, jakie stosowane będą przez ZIM-Mikołów począwszy od dnia 14.05.2018 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków, przedstawia załączone zestawienie.19.04.2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniu 20.04.2018 roku nastąpi zakończenie sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.
Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonywać poza sezonem grzewczym i nie później niż do dnia 31.08.2018 roku, po uzyskaniu stosownej pisemnej zgody ze strony Spółdzielni.
Pisemne wnioski należy składać w sekretariacie MSM nie później niż do 14.08.2018 roku.01.03.2018

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z informacją, podaną na stronie internetowej Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie, przedłużony został czas obowiązywania aktualnej „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” dla Gminy Mikołów – wstępnie do dnia 10 czerwca 2018 roku.
Jednocześnie Rada Miasta Mikołowa Uchwałą Nr XXXIX/741/2018 z dnia 20.02.2018 roku ustaliła na okres od 01.03.2018 roku do 10.06.2018r. dopłaty do cen 1 m3 wody oraz 1 m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w dotychczas obowiązującej wysokości.

W związku z powyższym w okresie od 01.03.2018 roku do 10.06.2018 roku opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie nadal: 15,01 zł/m3 (brutto).

w tym : - za dostawę wody

  • 7,95 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,59 zł/m3 brutto wg Taryfy po uwzględnieniu dopłaty w wys. 1,85 zł/m3 brutto = 6,74 zł/m3 brutto

- za odprowadzenie ścieków

  • 12,66 zł/m3 + 8% podatek VAT= 13,67 zł/m3 brutto wg Taryfy po uwzględnieniu dopłaty w wys. 5,40 zł/m3 brutto = 8,27 zł/m3 brutto

Bez zmiany w w/w okresie pozostaje również wysokość opłaty abonamentowej za dostarczenie wody (brutto 3,61 zł/odbiorcę/miesiąc) i odprowadzenie ścieków (brutto 5,29 zł/odbiorcę/miesiąc), co jest skalkulowane w ramach opłat eksploatacyjnych i nie stanowi osobnej pozycji opłat za mieszkania.14.02.2018

OGŁOSZENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia Zastępczego nr NPII.4131.4.24.2017 Wojewody Śląskiego dnia 19.01.2018 roku nastąpiła zmiana nazwy ulicy 27-go Stycznia na rtm. Witolda Pileckiego.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje także, iż ze wzgledu na zmianę nazwy osiedla zostaną zmienione oznakowania budynków.02.02.2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że indywidualne rozliczenia:
- kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres:
01.07.2017-31.10.2017 roku,
- kosztów ogrzewania i podgrzania wody za okres:
01.11.2016-31.10.2017 roku
będą dostarczane do mieszkań w dniach od 02 do 15 lutego 2018 roku.

Po tym terminie wszystkie nieodebrane rozliczenia zostaną umieszczone w skrzynkach pocztowych poszczególnych mieszkań.

06.02.2018

INFORMACJA
dot. godzin udzielania informacji w sprawie rozliczeń

Uprzejmie informujemy, iż wyjaśnień i informacji w sprawie rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań za okres 01.11.2016 – 31.10.2017 roku zasięgnąć można w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 120)w godzinach :
- poniedziałek - 1000 - 1630
- środa i piątek - 900 - 150002.02.2018

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że indywidualne rozliczenia:
- kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres:
01.07.2017-31.10.2017 roku,
- kosztów ogrzewania i podgrzania wody za okres:
01.11.2016-31.10.2017 roku
będą dostarczane do mieszkań w dniach od 02 do 15 lutego 2018 roku.

Po tym terminie wszystkie nieodebrane rozliczenia zostaną umieszczone w skrzynkach pocztowych poszczególnych mieszkań.24.01.2018

INFORMACJA
w sprawie zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA”:
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. W Mikołowie
od dnia 01 lutego 2018 roku.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie w piśmie z dnia 17.01.2018 roku poinformował Spółdzielnię, że od dnia 01.02.2018 roku obowiązywać będzie „Zmiana Taryfy dla ciepła”, zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 09.01.2018 roku i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 12 stycznia 2018 roku, poz. 344.
Bez zmiany pozostaje „Taryfa dla ciepła” dla Spółki Calor Energetyka Cieplna (dotyczy dostawy ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie), obowiązująca od dnia 01.12.2017 roku.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według zmienionej Taryfy ZIM-Mikołów, jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 01.02.2018 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków w Mikołowie, przedstawia załączone zestawienieCopyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS