+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

BannerOgłoszenia, Archiwum: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,

Archiwum ogłoszeń 2022

20.12.2022

INFORMACJA

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 22.12.2022 roku obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Orzesze, zatwierdzona na okres 3 lat Decyzją GL.RZT.70.59.2022 z dnia 05.12.2022 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14.12.2022 roku.
Tym samym skrócony został czas obowiązywania dotychczasowej taryfy , zatwierdzonej na okres 3 lat Decyzją z dnia 26.07.2021 roku i obowiązującej od dnia 13.08.2021 roku.

W związku z powyższym począwszy od dnia 22.12.2022r.
opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie:
18,65 zł/m3 (brutto)

(poprzednio 17,09 zł/m3 brutto)

w tym:

 • za dostawę wody - 10,09 zł/m3 + 8% podatek VAT = 10,90 zł/m3 brutto
 • za odprowadzenie ścieków - 7,18 zł/m3 + 8% podatek VAT = 7,75 zł/m3 brutto
  (bez zmiany - na podstawie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Orzesze, obowiązującej od 21.08.2021 roku)

Zmianie ulega również stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za wodę w oparciu o wskazania głównego wodomierza w budynku, będącego własnością RPWiK S.A. Tychy (3,82 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy).

Zmiana opłat za wodę i odprowadzenie ścieków oraz zmiana opłaty stałej za wodomierz główny w związku z zatwierdzeniem nowej taryfy dla wody zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.01.2023 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do mieszkań w miesiącu grudniu 2022 roku.

Zaznaczamy również, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 22.12.2022 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za bieżący okres, tj. 01.07.2022 – 31.12.2022 roku uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia 21.12.2022 i od dnia 22.12.2022 roku.

Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania pisemnego oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy wpisać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 21.12.2022 roku.
Oświadczenia będą przyjmowane w Administracji w Orzeszu, ul. Rynek 2A oraz na portierni i w Dziale ds. umów i rozliczeń mediów (pok. 115 i 120) w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie w terminie do dnia 30.12.2022 roku.
Istnieje również możliwość przesłania oświadczenia w w/w terminie na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu19.12.2022

INFORMACJA
w sprawie przebiegu głosowania uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków MSM na piśmie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków MSM zostało zwołane w trybie przewidzianym § 28 Statutu Spółdzielni, zaś członkowie zawiadomieni w terminie przewidzianym w § 30 Statutu MSM, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków głosowania uchwał na piśmie zostało zwołane w oparciu o art. 36 §9-13 ustawy Prawo spółdzielcze i obowiązujący w dalszym ciągu stan zagrożenia epidemicznego na zasadach opisanych w Regulaminie podjęcia uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na piśmie, Uchwalonego na posiedzeniu Rady Nadzorczej MSM Uchwalą Nr 70/2022 z dnia 27.10.2022 roku.
Po zbadaniu i przeliczeniu uzyskanych kart do głosowania Komisja mandatowo – skrutacyjna powołana na podstawie Uchwały Nr 87/2022 Rady Nadzorczej MSM z dnia 30.11.2022 roku stwierdziła, co następuje:

Na 4126 uprawnionych do głosowania, oddano 636 kart, w tym:
a) Karty wrzucone do urn : 614 szt.
b) Karty oddane za pośrednictwem poczty: 22 szt.

co stanowi 15,41% ogółu uprawnionych do udziału w głosowaniu, w tym:
a) Osobiście - 634 członków Spółdzielni,
b) Pełnomocnicy - 2 osoby.

Oddano:
a) Głosów ważnych: 596 szt.
b) Głosów nieważnych: 40 szt.

Dla podjęcia uchwał o zbyciu nieruchomości wymagane było oddanie głosów przez nie mniej niż 1/40 ogółu członków Spółdzielni, to jest: 104 osoby (§ 32 ust.5 STATUTU MSM), co zostało spełnione.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków MSM podjęło 5 Uchwał i wyraziło zgodę na:
1) zbycie nieruchomości lokalowej obejmującej lokal mieszkalny nr 14 położony w budynku nr 6 na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej o powierzchni użytkowej lokalu 42,97m2 usytuowanego na 2 piętrze (Uchwała Nr 1/22/NWZC);
2) zbycie lokalu mieszkalnego nr 25 położonego w budynku nr 2 na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie o powierzchni użytkowej 29,34m2 usytuowanego na 4 piętrze (Uchwała Nr 2/22/NWZC);
3) zbycie lokalu mieszkalnego nr 49 położonego w budynku nr 8 na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie o powierzchni użytkowej 24,00m2 usytuowanego na parterze budynku (Uchwała Nr 3/22/NWZC);
4) zbycie lokalu mieszkalnego nr 1a położonego w budynku nr 4a przy ul. Rynek w Orzeszu o powierzchni użytkowej 23,55m2 usytuowanego na parterze budynku, (Uchwała Nr 4/22/NWZC);
5) zbycie lokalu mieszkalnego nr 12d położonego w budynku nr 2a przy ul. Rynek w Orzeszu o powierzchni użytkowej 46,07m2 usytuowanego na parterze budynku, (Uchwała Nr 5/22/NWZC).

Szczegółowe wyniki głosowania są objęte protokołem notarialnym, a cała dokumentacja NWZC jest dostępna w siedzibie Spółdzielni.
Do podjętych Uchwał zastosowanie mają wszystkie zasady określone STATUTEM MSM ( § 32 ).

Dziękujemy za osobiste zaangażowanie i liczny udział w głosowaniu.

ZARZĄD MSM16.12.2022

INFORMACJA
w sprawie zatwierdzenia zmian do „Regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników kosztów dla nieruchomości Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych w Mikołowie”.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Uchwałą Nr 91/2022 z dnia 14.12.2022 roku Rada Nadzorcza MSM zatwierdziła zmiany do „Regulaminu rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania na podstawie podzielników kosztów dla nieruchomości Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych w Mikołowie”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Nadzorczej MSM nr 65/2017 z dnia 26.06.2017 r.

Tekst jednolity Regulaminu, który z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian po raz pierwszy będzie miał zastosowanie do rozliczeń za okres od 01.11.2023 roku, jest dostępna na stronie internetowej www.msmmikolow.eu oraz w siedzibie Spółdzielni w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11. Regulamin ten dotyczy budynków, wyposażonych w wyparkowe (cieczowe) podzielniki kosztów c.o.

Zmiana dotychczas obowiązującego Regulaminu w zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania na podstawie podzielników kosztów c.o. oraz kosztów podgrzania ciepłej wody wynika z konieczności jego dostosowania do zmienionych przepisów:

 • ustawy Prawo energetyczne,
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2273) w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.16.12.2022

INFORMACJA
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej dla budynków wielolokalowych, wyposażonych w podzielniki elektroniczne posiadające funkcję zdalnego odczytu, na terenie nieruchomości Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych w Mikołowie”.

Treść Regulaminu, który po raz pierwszy będzie miał zastosowanie do rozliczeń za okres od 01.11.2023 roku, jest dostępna na stronie internetowej www.msmmikolow.eu oraz w siedzibie Spółdzielni w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.
Zmiana dotychczas obowiązującego Regulaminu w zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania na podstawie podzielników kosztów c.o. oraz kosztów podgrzania ciepłej wody wynika z konieczności jego dostosowania do zmienionych przepisów:

 • ustawy Prawo energetyczne,
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2273) w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.16.12.2022

INFORMACJA
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynku Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej os. Grunwaldzkie 7 w Mikołowie, wyposażonego w ciepłomierze lokalowe”.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Uchwałą Nr 90/2022 z dnia 14.12.2022 roku Rada Nadzorcza MSM zatwierdziła Regulamin rozliczania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynku Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nr 7 na os. Grunwaldzkim w Mikołowie, wyposażonego w ciepłomierze lokalowe.

Treść Regulaminu, który po raz pierwszy będzie miał zastosowanie do rozliczeń za okres od 01.01.2023 roku, jest dostępna na stronie internetowej www.msmmikolow.eu oraz w siedzibie Spółdzielni w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Regulamin ten zastępuje dotychczas obowiązujące „ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA MIESZKAŃ W BUDYNKU NR 7 NA OS. GRUNWALDZKIM W MIKOŁOWIE”, uzgodnione z mieszkańcami budynku w dniu 08.12.2003 roku.

Konieczność określenia zasad i warunków rozliczeń kosztów dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania w postaci Regulaminu wynika z następujących przepisów

 • ustawy Prawo energetyczne,
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2273) w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.14.12.2022

INFORMACJA
w sprawie zatwierdzenia nowego „Regulaminu rozliczania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynków wielolokalowych na terenie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, położonych w Orzeszu przy ul.Rynek i ul. Szklarskiej.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Uchwałą Nr 77/2022 z dnia 30.11.2022 roku Rada Nadzorcza MSM zatwierdziła nowy Regulamin rozliczania kosztów ciepła na cele centralnego ogrzewania dla budynków w Orzeszu:
- przy ul. Rynek – budynki nr 2A, 4A, 10 i 11,
- przy ul. Szklarskiej – budynki nr 7 i 9.

Treść Regulaminu, który obowiązywać będzie począwszy od 01.01.2023 roku, jest dostępna na stronie internetowej www.msmmikolow.eu oraz w siedzibie Spółdzielni w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.

Zmiana dotychczas obowiązującego Regulaminu w zakresie rozliczeń kosztów ogrzewania na podstawie podzielników kosztów c.o. wynika z konieczności jego dostosowania do zmienionych przepisów:

 • ustawy Prawo energetyczne,
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz. 2273) w sprawie warunków ustalania technicznej możliwości i opłacalności zastosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy do pomiaru ciepłej wody użytkowej, warunków wyboru metody rozliczania kosztów zakupu ciepła oraz zakresu informacji zawartych w indywidualnych rozliczeniach.

Informujemy jednocześnie, iż w m-cu styczniu 2023 roku (w terminach podanych w odrębnych zawiadomieniach) firma ISTA Polska Sp.z o.o. dokona uzupełniającego montażu podzielników typu doprimo 3 radio net w pomieszczeniach kuchni we wszystkich mieszkaniach w budynkach przy ul.Rynek i Szklarskiej w Orzeszu. Wskazania tych urządzeń będą uwzględniane w indywidualnych rozliczeniach kosztów ogrzewania począwszy od okresu rozliczeniowego: 01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Bez opomiarowania pozostaną wyłącznie grzejniki łazienkowe, a sposób rozliczania kosztów ogrzewania tych pomieszczeń - w ramach kosztów zużycia ciepła proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkań - nie ulega zmianie.13.12.2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż z uwagi na nadal obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego, zawiadomienia dotyczące opłat w 2023 roku zostaną dostarczone w kopertach do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań w terminie do 30 grudnia 2022 roku i będą zawierały:

 • Indywidualne wydruki z informacją o wysokości opłat obowiązujących od dnia 01.01.2023 r. oraz o wysokości salda na rozrachunkach z tytułu eksploatacji, funduszu remontowego i wody dla poszczególnych lokali na dzień 30.11.2022 roku (nadpłata/ zaległość/saldo zerowe zł)
 • Książeczki opłat na rok 2023
 • Powiadomienia o zmianie od dnia 01.04.2023 r. wysokości opłat z tytułu eksploatacji oraz funduszu remontowego28.11.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11
z a t r u d n i
SPECJALISTĘ DS. ROZLICZEŃ MEDIÓW
w wymiarze pełnego etatu

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 • Prowadzenie spraw związanych z umowami na dostawę i rozliczanie mediów
 • Rozliczanie faktur za dostawę mediów
 • Prowadzenie kompleksowo spraw związanych z rozliczeniami indywidualnymi kosztów c.o., c.c.w., z.w. oraz energii elektrycznej z użytkownikami lokali
 • Rozliczanie kosztów wytworzenia ciepła w kotłowniach własnych

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność kontaktu z interesantem
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie

Dodatkowymi atutami przy wyborze osoby na w/w stanowisko będzie znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert z CV korespondencyjnie na adres Spółdzielni drogą pocztową bądź mailową lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 20.12.2022 roku

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna w zakresie RODO17.11.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11
z a t r u d n i
INSPEKTORA NADZORU - SPECJALISTĘ DS. TECHNICZNYCH
w wymiarze pełnego etatu

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 • Przygotowywanie zakresu rzeczowego (obmiarów, wycen, kosztorysów inwestorskich) w zakresie robót budowlanych.
 • Nadzór nad robotami budowlanymi wykonywanymi przez wykonawców zewnętrznych.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowych i kosztorysów w zakresie rzeczowym i ich zgodności z udzielonym zleceniem.
 • Czynny udział w przeglądach technicznych z uwzględnieniem komisyjnych przeglądów w mieszkaniach .
 • Sporządzanie opinii technicznych w zakresie budowlanym.
 • Bieżąca kontrola obiektów i urządzeń na terenie nieruchomości.
 • Nadzór nad realizacją zobowiązań wykonawców świadczących usługi w zakresie administrowanych nieruchomości.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie techniczne o specjalności budowalnej.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie budowlanym i nadzoru robót.
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i procedur związanych z realizacją robót.
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych.
 • Umiejętność obsługi programów do kosztorysowania.
 • Dyspozycyjność, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność w kontaktach z mieszkańcami.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B i własny samochód.

Dodatkowymi atutami przy wyborze osoby na w/w stanowisko będzie:

 • Znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej
 • Uprawnienia budowlane

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert z CV korespondencyjnie na adres Spółdzielni drogą pocztową bądź mailową lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 16.12.2022 roku

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna w zakresie RODO31.10.2022

INFORMACJA

w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminów rozliczeń:

 • kosztów energii elektrycznej,
 • kosztów dostawy zimnej i ciepłej wody,
 • obowiązujących dla budynków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Rada Nadzorcza MSM w dniu 27.10.2022 roku Uchwałami Nr 68/2022 i Nr 69/2022 na wniosek Zarządu MSM zatwierdziła obowiązujące od dnia 01-go listopada 2022 roku zmiany do:

1. Regulaminu rozliczeń kosztów energii elektrycznej w zasobach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zmiana polega na aktualizacji zapisu w rozdziale III, ust 2. Regulaminu w zakresie sposobu rozliczania kosztów energii elektrycznej, zużywanej na potrzeby urządzeń ciepłowniczych w węzłach cieplnych.
Koszty te rozliczane będą w ramach kosztów dostawy energii elektrycznej do danego budynku z wbudowaną stacją wymienników ciepła (dot. os. Słowackiego, Krakowska, Nowa oraz Pszczyńska 26-34) zgodnie z obowiązującą zasadą, tj. według ilości osób zamieszkujących w danym lokalu.
Dotychczas obciążały one koszty ogrzewania w danym budynku.

Zmiana zasady rozliczania kosztów energii elektrycznej w w/w budynkach wynika z przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z późn.zm.) - art. 45a, ust. 4, zgodnie z którym wysokość opłat za dostarczone ciepło wymaga ustalania w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła.

2. Regulaminu rozliczeń kosztów dostawy zimnej i ciepłej wody dla budynków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Zmiana dotyczy zapisu w § 6., ust. 2 Regulaminu w zakresie metody rozliczania kosztów stałych dostawy ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, które zgodnie z art. 45a, ust. 8, pkt 3., lit.b znowelizowanej ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z późn. zm.) rozliczane będą proporcjonalnie do powierzchni użytkowej poszczególnych lokali w budynku.
Dotychczas stosowana była zasada podziału kosztów stałych podgrzania wody według ilości osób zamieszkujących w danym lokalu w okresie rozliczeniowym.

Tekst jednolity Regulaminów rozliczeń z uwzględnieniem uchwalonych zmian jest dostępny na stronie internetowej www.msmmikolow.eu oraz w siedzibie Spółdzielni w Mikołowie przy ul. Młyńskiej 11.30.09.2022

INFORMACJA

dla mieszkańców budynków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogrzewanych z kotłowni gazowych, eksploatowanych przez Spółdzielnię:

 • w Mikołowie
  - w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 53,
  - w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 55,
  - w budynku przy ul. B.Krawczyka 17 (dla budynków nr 15 i 17)
 • w Orzeszu - w budynku przy ul. Rynek 2A ( dla budynków nr 2A i 4A),
  - wolnostojącej przy ul.Rynek ( dla budynków nr 10 i 11)
  - w budynku przy ul. Szklarskiej 9 ( dla budynków nr 7 i 9

dot. ZMIANY TARYFY Nr 10 Polskiej Spółki Gazownictwa Sp.z o.o. w Tarnowie, obowiązującej w okresie od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 17.08.2022 roku zatwierdził „ZMIANĘ TARYFY NR 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych” Polskiej Spółki Gazownictwa.
Zmiana obowiązuje w okresie ostatnich 4 miesięcy 2022 roku, tj. od 01.09.2022 do 31.12.2022 roku i dotyczy m.in. opłat za dostawę gazu do kotłowni gazowych, zasilających w ciepło na cele ogrzewania budynki, wymienione w tytule niniejszej informacji.
Stawki opłat dystrybucyjnych (stałej i zmiennej) w zmienionej Taryfie PSG zostały podwyższone średnio o 2,6%.
Nadmieniamy, iż poprzedni wzrost opłat dystrybucyjnych, obowiązujących zgodnie z ”Taryfą Nr 10 dla usług dystrybucji paliw gazowych”, zatwierdzoną na 2022 rok decyzją Prezesa URE z dnia 17.12.2021 roku, wynosił ok. 3,6%.
W związku ze zmianą taryfy dystrybucyjnej gazu (która nie podlega żadnym negocjacjom i na którą Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu) zmuszeni jesteśmy wprowadzić od dnia 1 listopada 2022 roku podwyżkę indywidualnych miesięcznych opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie.

Zawiadomienia o wysokości opłat za mieszkania, obowiązujących od dnia 01.11.2022 roku zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań w m-cu październiku 2022 roku.

Zaznaczamy jednocześnie, iż w zakresie sprzedaży paliwa gazowego dla potrzeb kotłowni Spółdzielnia skorzystała z promocyjnych OFERT SPRZEDAŻY PALIWA GAZOWEGO „GAZ COMFORT INDYWIDUALNY” z gwarantowanymi cenami paliwa gazowego na lata 2022-2023.
W 2022 roku cena gazu jest wyższa o 9,75% w stosunku do ceny obowiązującej w 2021 roku i pozostanie bez zmian przez cały 2022 rok, niezależnie od dotychczas wprowadzonych i możliwych dalszych wysokich podwyżek cen gazu, uzależnionych od sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii.27.09.2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY
BUDYNKÓW MIKOŁOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,
zasilanych w ciepło na cele ogrzewania i podgrzania wody
poprzez miejskie sieci ciepłownicze z kotłowni:

 • przy ul. Grażyńskiego – eksploatowanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów
 • przy ul. Skalnej 10 – eksploatowanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. Mikołów
  (dotyczy budynków przy ul. Skalnej 2,4,6,8,10 i 12)
 • przy ul. Rybnickiej – eksploatowanej przez Calor Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Wojkowice
  (dotyczy Osiedla przy Plantach)

INFORMACJA W SPRAWIE WSPARCIA
DLA ODBIORCÓW CIEPŁA SIECIOWEGO

W dniu 17.09.2022 roku Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.
Ustawa wprowadza m.in. przepisy wspierające odbiorców ciepła systemowego z miejskich sieci ciepłowniczych poprzez obowiązek ustalenia przez wytwórcę ciepła średniej ceny ciepła z rekompensatą, tj.:

 • netto 150,95 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym (dot. kotłowni przy ul. Skalnej)
 • netto 103,82 zł/GJ dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła (dot. kotłowni węglowej przy ul. Grażyńskiego oraz kotłowni przy ul. Rybnickiej).

Rekompensata obejmie sprzedaż ciepła na cele ogrzewania i podgrzania wody dla wskazanych w ustawie podmiotów, w tym spółdzielni mieszkaniowych i przysługiwać będzie przedsiębiorstwom energetycznym jako różnica pomiędzy faktycznymi kosztami wytwarzania ciepła a średnią ceną ciepła określoną w Ustawie.

System rekompensat będzie stosowany w okresie od dnia 1 października 2022 roku do dnia 30 kwietnia 2023 roku.
Zgodnie z opracowaną do w/w Ustawy Oceną Skutków Regulacji przewidywany średni wzrost rachunków odbiorców wyniesie ok. 42%.

Nadal obowiązuje również wprowadzone na okres od 01.02.2022 roku do 31.10.2022 roku wsparcie rządowe w formie obniżonej z 23% do 5% stawki VAT na energię cieplną.

Zaznaczyć należy, iż osobom zamieszkującym (gospodarstwom domowym) w budynkach wielorodzinnych, zasilanych ciepłem systemowym z miejskich sieci ciepłowniczych, NIE PRZYSŁUGUJE DODATEK WĘGLOWY.
Informacja w tej sprawie znajduje się również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie.

Przypominamy ponadto, iż Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa złożyła do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA i ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW dla wszystkich budynków na terenie nieruchomości w Mikołowie i Orzeszu, z uwzględnieniem źródeł ciepła lub spalania paliw, znajdujących się we wszystkich mieszkaniach i lokalach użytkowych w tych budynkach.21.09.2022

Informacja
dot. zmiany „TARYFY DLA CIEPŁA”
Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie
od dnia 22 września 2022 roku.

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie poinformował, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 września 2022 roku zatwierdzona została „Zmiana Taryfy dla ciepła” dla ZIM-Mikołów, dotycząca odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło Nr 569 (1829) z dnia 07.09.2022 roku i będzie obowiązywać od dnia 22 września 2022 roku.
Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według zmienionej taryfy, które nie podlegają żadnym negocjacjom i na które Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 oraz na stronie internetowej w linku poniżej niniejszej informacji, natomiast pełna treść „Zmiany Taryfy dla ciepła” zamieszczona jest na stronie Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie.
Bez zmiany pozostają ceny ciepła dla budynków na Osiedlu przy Plantach oraz przy ul. Skalnej.

Informujemy równocześnie, iż w dniu 17.09.2022 roku Prezydent RP podpisał „Ustawę o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw”.
Ustawa wprowadza m.in. przepisy wspierające odbiorców ciepła systemowego z miejskich sieci ciepłowniczych poprzez obowiązek ustalenia przez wytwórcę ciepła średniej ceny ciepła z rekompensatą, tj. netto 103,82 zł/GJ (co dotyczyć będzie ciepła wytwarzanego w kotłowni węglowej przy ul. Grażyńskiego).
Rekompensata obejmie sprzedaż ciepła dla wskazanych w ustawie podmiotów, w tym spółdzielni mieszkaniowych i przysługiwać będzie przedsiębiorstwom energetycznym jako różnica pomiędzy realnymi kosztami wytwarzania ciepła a średnią ceną ciepła określoną w Ustawie.
System rekompensat będzie działać od dnia 01.10.2022 roku do dnia 30.04.2023 roku.
Zgodnie z opracowaną do w/w Ustawy Oceną Skutków Regulacji przewidywany średni wzrost rachunków odbiorców wyniesie ok. 42%.
W związku z tym zmuszeni jesteśmy wprowadzić od dnia 1 listopada 2022 roku podwyżkę indywidualnych opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody dla mieszkań w budynkach zaopatrywanych w ciepło z kotłowni ZIM przy ul.Grażyńskiego w Mikołowie.

Zawiadomienia o wysokości opłat za mieszkania, obowiązujących od dnia 01.11.2022 roku, z uwzględnieniem zaktualizowanych zaliczek za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody, zostaną dostarczone w miesiącu październiku 2022 roku do skrzynek pocztowych mieszkań oraz na wskazane adresy e-mail lub korespondencyjne.

Tu można pobrać "Ceny i stawki opłat za dostawę ciepła".19.09.2022

INFORMACJA!

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż z dniem 20.09.2022 roku nastąpi rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023 roku na zasobach MSM.21.06.2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż DEKLARACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ CIEPŁA i ŹRÓDEŁ SPALANIA PALIW dla budynków na terenie nieruchomości w Mikołowie i Orzeszu, z uwzględnieniem źródeł ciepła lub spalania paliw, znajdujących się we wszystkich mieszkaniach i lokalach użytkowych w tych budynkach, do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW składa SPÓŁDZIELNIA.

Nie zachodzi konieczność indywidualnego złożenia tych deklaracji przez poszczególnych użytkowników mieszkań i lokali użytkowych.15.06.2022

OGŁOSZENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w związku z otrzymanym zawiadomieniem Zakładu Inżynierii Miejskiej informuje, że w dniu 20.06.2022 roku od godz. 800 do dnia 21.06.2022 roku do godz. 1500 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do budynków osiedla Kochanowskiego 3 – 18, Podleska 11 – 15 i rtm. Pileckiego 3 – 21 w Mikołowie.

Powyższe jest związane z usunięciem awarii przez ZIM Mikołów przy DK-44 w Mikołowie.

Za wynikłe utrudnienia od nas niezależne przepraszamy.25.05.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11
z a t r u d n i
GŁÓWNEGO SPECJALISTĘ - KIEROWNIKA DS. TECHNICZNYCH
w wymiarze pełnego etatu

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 • Kierowanie i koordynowanie pracą działu technicznego oraz inspektorów nadzoru
 • Prowadzenie uzgodnień technicznych i negocjacji z zewnętrznymi wykonawcami robót i biurami projektów.
 • Przygotowywanie Planu Remontów oraz nadzór i koordynacja nad jego realizacją
 • Udział w przetargach na wyłonienie wykonawców.
 • Weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
 • Czynny udział w przeglądach technicznych.
 • Sporządzanie opinii technicznych.
 • Doraźna kontrola nieruchomości oraz prowadzonych na ich terenie robót.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe o specjalności budowalnej.
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie budowlanym i spółdzielczym.
 • Praktyczna znajomość przepisów prawa budowlanego i spółdzielczego.
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE oraz urządzeń biurowych.
 • Umiejętność obsługi programów do kosztorysowania.
 • Dyspozycyjność, rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność w kontaktach z mieszkańcami i wykonawcami.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Prawo jazdy kat. B i własny samochód.

Dodatkowymi atutami przy wyborze osoby na w/w stanowisko będzie:

 • Biegła znajomość problematyki spółdzielczości mieszkaniowej

Zainteresowanych prosimy o składanie ofert CV w punkcie podawczym usytuowanym na parterze budynku siedziby Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 lub bezpośrednio w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 24.06.2022 roku.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
Klauzula informacyjna w zakresie RODO25.05.2022

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie ul. Młyńska 11
z a t r u d n i
do Działu Księgowości - Czynsze na stanowisko KSIĘGOWEJ
w wymiarze pełnego etatu

Do zakresu obowiązków należeć będzie:

 • Przygotowanie informacji o wysokości opłat czynszowych
 • Tworzenie i modyfikacja bazy danych w programie czynszowym
 • Prowadzenie i bieżąca aktualizacja ewidencji lokali w programie czynszowym
 • Wprowadzanie bieżących zmian w zakresie danych ewidencyjnych użytkowników lokali
 • Dokonywanie zmian stawek opłat lokali
 • Udzielanie informacji w zakresie opłat i sald lokali mieszkalnych
 • Wystawianie faktur (zgodnie z zapisami umów) dla lokali mieszkalnych
 • Wystawianie not księgowych
 • Bieżąca analiza rozrachunków lokali mieszkalnych
 • Sporządzanie niezbędnych pism do użytkowników lokali mieszkalnych oraz instytucji w zakresie prowadzonych zagadnień

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości wynikającym z zakresu obowiązków
 • Znajomość przepisów podatkowych i rachunkowych oraz umiejętność wykorzystywania prawa w praktyce
 • Mile widziana znajomość programu czynszowego
 • Biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych
 • Dokładność, terminowość, rzetelność, zdolności analityczne
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Zainteresowanych prosimy o składanie CV w siedzibie Spółdzielni
w terminie do dnia 24.06.2022 roku.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wg obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
Klauzula informacyjna w zakresie RODO13.05.2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY
nieruchomości w Mikołowie, zaopatrywanych w ciepło na cele ogrzewania i podgrzania ciepłej wody z kotłowni Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie oraz kotłowni CALOR Energetyka Cieplna Sp. z o.o. Wojkowice (dot. Osiedla przy Plantach)

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniach od 13 do 17 maja 2022 roku do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłat za mieszkania, obowiązujących od dnia 01.06.2022 roku wraz informacją o zmianie „Taryf”, zatwierdzonych dla dostawców ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki.09.05.2022

OGŁOSZENIE

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniu 09.05.2022 roku nastąpi zakończenie sezonu grzewczego na zasobach Spółdzielni.

Jednocześnie przypominamy, iż wszelkie prace na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonywać poza sezonem grzewczym jednak nie wcześniej niż 01.06.2022 i nie później niż do dnia 31.08.2021 roku (a w przypadku budynku Skalna 10 od 01.07.2022 roku do 31.07.2022 roku, Skalna 12 od 01.08.2022 do 31.08.2022 roku), po uzyskaniu stosownej pisemnej zgody ze strony Spółdzielni.

Pisemne wnioski należy składać w sekretariacie MSM nie później niż do dnia 12.08.2022 roku.06.05.2022

SZANOWNI CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI

Zarząd Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, stosownie do zapisu § 30 Statutu
z a w i a d a m i a :

Walne Zgromadzenie Członków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbędzie się w dniu 02.06.2022 roku o godz. 1700 (czwartek) w Hali Sportowej MOSiR w Mikołowie przy ul. Bandurskiego 1a.
Członkowie MSM mają prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami Uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków według załączonego porządku, wyłożonymi do wglądu w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie - salka konferencyjna, począwszy od dnia 12.05.2022 roku (czwartek) w godzinach:
• w poniedziałki - od 1200 do 1700
• w pozostałe dni od wtorku do piątku - od 1200 do 1500
Członkom Spółdzielni przysługują uprawnienia, o których mowa w § 29 ust. 2 i 3 Statutu Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mikołowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków MSM w składzie: Przewodniczący, Zastępca oraz Sekretarz.
3. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej i Wniosków Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie stwierdzenia prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków MSM i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. Odczytanie listy pełnomocnictw.
6. Przedstawienie informacji Zarządu MSM i podjęcie Uchwał w sprawie zbycia:
1) nieruchomości lokalowej w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 6,
2) lokalu mieszkalnego w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 2,
3) lokalu mieszkalnego w Mikołowie na Osiedlu przy Plantach 8,
4) lokalu mieszkalnego w Orzeszu przy ul. Rynek 4a.
7. Sprawozdanie Zarządu MSM z realizacji Uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Członków MSM w dniu 02.07.2021 roku – podjęcie Uchwały.
8. Sprawozdanie Zarządu MSM z działalności Spółdzielni za rok 2021 – podjęcie Uchwały.
9. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za rok 2021 – podjęcie Uchwały.
10. Podział nadwyżki bilansowej – podjęcie Uchwały.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej MSM z jej działalności za rok 2021 – podjęcie Uchwały.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu MSM za rok 2021 – podjęcie Uchwał.
13. Udzielenie Zarządowi MSM pełnomocnictwa do zaciągnięcia najwyższej sumy zobowiązań – podjęcie Uchwały.
14. Dyskusja - wolne wnioski.
15. Przyjęcie do realizacji wniosków zgłoszonych do Komisji Wniosków - podjęcie Uchwały.
16. Zakończenie obrad.

W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział Członkowie Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, za okazaniem dowodu tożsamości osobiście albo przez pełnomocnika na zasadach określonych w § 27 Statutu Spółdzielni. Druk pełnomocnictwa do pobrania na stronie www.msmmikolow.eu w zakładce Druki i do pobrania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.

Zachęcamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków MSM.
Jednym z punktów obrad jest podjęcie uchwał dotyczących zbycia lokali mieszkalnych w trybie przetargu nieograniczonego.
Dla podjęcia tych uchwał wymagana jest obecność na Walnym Zgromadzeniu Członków 1/40 ogółu członków Spółdzielni, czyli co najmniej 120 osób.
Spółdzielnia dysponuje obecnie czterema lokalami mieszkalnymi, stanowiącymi jej własność. Zasadnym jest jak najszybsza sprzedaż tych mieszkań, ponieważ od momentu przejęcia MSM ponosi koszty ich utrzymania. Dochód ze sprzedaży mieszkań, pomniejszony o podatek dochodowy, zasili Centralny Fundusz Remontowy stanowiący zabezpieczenie finansowe dla kolejnych zadań remontowych, co będzie z korzyścią dla mieszkańców.

Z uwagi na trwający stan epidemii informujemy, że wszelkie środki ostrożności przed zakażeniem koronawirusem będą zachowane podczas obrad Walnego Zgromadzenia Członków MSM. Do dyspozycji Członków Spółdzielni pozostawać będą odpowiednie środki zabezpieczające.

Serdecznie zapraszamy.05.05.2022

INFORMACJA
w sprawie wprowadzenia „ZMIANY TARYFY DLA CIEPŁA”
Calor Energetyka Cieplna Sp.z o.o.Wojkowice
od dnia 12 maja 2022 roku
(dotyczy dostawy ciepła do budynków
na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie)

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie poinformował Spółdzielnię, że od dnia 12 maja 2022 roku dla ciepła zakupionego od Spółki Calor Energetyka Cieplna Wojkowice obowiązywać będzie „Zmiana Taryfy dla ciepła”, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26.04.2022 roku i publikowana w Biuletynie Branżowym URE, poz. 258/2022 z dnia 27.04 2022 roku.

Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według zmienionej taryfy, które nie podlegają żadnym negocjacjom i na które Spółdzielnia nie ma wpływu, a jakie stosowane będą przez dostawcę począwszy od dnia 12.05.2022 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 oraz oraz pod linkiem

Nadmieniamy, że nowa „Taryfa dla ciepła” ZIM-Mikołów (w zakresie opłat za usługi przesyłowe ciepła do budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie) obowiązuje od dnia 01.05.2022 roku.

W ślad za informacją w ogłoszeniu z dnia 29.04.2022 roku o zmianie „Taryfy dla ciepła” Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie od dnia 01.05.2022 roku ponownie zaznaczamy, iż z uwagi bardzo wysoki poziom wzrostu zatwierdzonych nowych cen i stawek opłat za dostawę ciepła od dnia 1 czerwca 2022r. wprowadzona zostanie podwyżka indywidualnych opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie.

Zawiadomienia o wysokości opłat za mieszkania, obowiązujących od dnia 01.06.2022 roku zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań w m-cu maju 2022 roku.02.05.2022

INFORMACJA

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie poinformował, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 kwietnia 2022 roku zatwierdzona została nowa „Taryfa dla ciepła” dla ZIM-Mikołów.
Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 222(1483) z dnia 08.04.2022 roku i będzie obowiązywać od dnia 01 maja 2022 roku.

Szczegółowe informacje o wysokości cen i stawek opłat według nowej taryfy, które nie podlegają żadnym negocjacjom i na które Spółdzielnia nie ma żadnego wpływu, a jakie stosowane będą przez ZIM-Mikołów począwszy od dnia 01.05.2022 roku w comiesięcznych fakturach, na podstawie których Spółdzielnia reguluje opłaty za dostawę ciepła do budynków, znajdują się na tablicy ogłoszeń w Pawilonie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 oraz pod linkiem, natomiast pełna treść „Taryfy dla ciepła” zamieszczona jest na stronie Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp.z o.o. w Mikołowie.

Nadmieniamy, że „Taryfa dla ciepła” dla Spółki Calor Energetyka Cieplna (dotyczy zakupu ciepła dla budynków na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie) obowiązuje bez zmian od dnia 01.11.2021 roku.

W związku z faktem, iż poziom wzrostu zatwierdzonych nowych cen i stawek opłat za dostawę ciepła jest bardzo wysoki i w takim zakresie nie był notowany w ciągu ostatnich lat, zmuszeni jesteśmy wprowadzić od dnia 1 czerwca 2022 roku podwyżkę indywidualnych opłat zaliczkowych za centralne ogrzewanie, a dla mieszkań w budynkach zaopatrywanych w centralną ciepłą wodę – również zmianę zaliczkowych opłat za podgrzanie wody.
Jest to sytuacja całkowicie niezależna od Spółdzielni, przy czym prosimy zwrócić uwagę, iż problem dynamicznego wzrostu cen energii i paliw jest stale nagłaśniany w ogólnodostępnych mediach.wosp

Miło nam poinformować, że nasz pracownik Pan Bartłomiej Kowal został nagrodzony pamiątkowym medalem za zaangażowanie w działanie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Pamiątkowe srebrne medale zostały wręczone w dniu 30.03.2022 roku na uroczystej Gali z okazji ogłoszenia wyniku 30 jubileuszowej zbiórki WOŚP w Warszawie. Pan Bartłomiej Kowal aktywnie wspiera Fundację m.in. poprzez projektowanie i tworzenie kolekcjonerskich kart doładowujących w limitowanej ilości 200 sztuk, które po podpisaniu przez Jurka Owsiaka rozsyłane są po lokalnych sztabach na całym świecie.

Gratulujemy!


15.03.2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w związku z sytuacją epidemiologiczną w dniach od 15.03.2022 do 19.03.2022 roku do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań zostaną dostarczone:
1. Wydruki opłat z tytułu użytkowania mieszkań obowiązujących od 01.04.2022 roku.
2. Informacja dot. wprowadzenia zmian niezależnych od Spółdzielni zaliczkowych opłat za media.
3. Rozliczenie energii elektrycznej za rok 2021.09.03.2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, że od dnia 15.03.2022 roku do dnia 15.04.2022 roku Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji S.C. R. Kurpas, J. Daciuk z Mikołowa przeprowadzi powszechną akcję deratyzacji w budynkach Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Prosimy o udostępnienie wejść do korytarzy piwnicznych w budynkach.
Trutki będą wyłożone we wszystkich piwnicach i śmietnikach.
Ze względu na ryzyko zatrucia należy zachować szczególną ostrożność.
W czasie trwania akcji zwierzęta domowe powinno się trzymać w zamknięciu.
Wszelkie uwagi i ewentualne informacje o padłych gryzoniach prosimy zgłaszać do Administracji MSM osobiście lub telefonicznie 32 2262-505, 32 2262-717 wew. 41, 21.11.02.2022

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa uprzejmie informuje, iż w dniach od 11 do 17 lutego 2022 roku do skrzynek pocztowych poszczególnych mieszkań zostaną dostarczone:

1. Indywidualne rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków za okres: 01.07.2021 – 31.10.2021,
2. Indywidualne rozliczenia kosztów ogrzewania za okres: 01.11.2020–31.10.2021,
3. Zawiadomienia o wysokości opłat za mieszkania, obowiązujących od dnia 01.03.2022 roku (zmiana cen za dostawę wody i odprowadzanie ścieków).

TERMIN UREGULOWANIA DOPŁAT
wynikających z indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków do 30 kwietnia 2022 roku.

Informujemy jednocześnie, iż z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne informacje w zakresie indywidualnych rozliczeń kosztów ogrzewania mieszkań udzielane będą TELEFONICZNIE
tel. /32/ 22-62-717, 22-62-505 , wew. 52 i 2102.02.2022

INFORMACJA
dotycząca wysokości opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, obowiązującej od dnia 18.02.2022 roku dla odbiorców w gospodarstwach domowych na terenie miasta Mikołowa oraz zmiany miesięcznych opłat zaliczkowych z tego tytułu.

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż od dnia 18.02.2022 roku zmianie ulega cena za wodę i odprowadzenie ścieków - zgodnie z obowiązującą taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mikołów, zatwierdzoną na okres 3 lat Decyzją GL.RZT.070.2.31.2019 z dnia 15.01.2020 roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach i ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 10.02.2020 roku.
Jednocześnie zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Mikołowa Nr LI/493/2022 z dnia 18.01.2022 roku począwszy od dnia 18.02.2022 roku zniesiona zostanie dotychczas obowiązująca dla odbiorców w gospodarstwach domowych dopłata do ceny wody (0,50 zł/m3 brutto), a dopłata do ceny za odprowadzanie ścieków będzie obniżona z aktualnej kwoty 3,00 zł/m3 do wysokości 1,50 zł/m3 brutto.

W związku z powyższym w okresie od 18.02.2022 roku do 17.02.2023 roku (tj. do końca trzeciego roku obowiązywania taryfy, wprowadzonej od dnia 18.02.2020 roku)
dla odbiorców w gospodarstwach domowych

opłata za wodę i kanalizację wynosić będzie: 20,00 zł/m3 (brutto)
(poprzednio w okresie 01.03.2021 – 17.02.2022 roku: 18,01 zł/m3 brutto)

w tym: - za dostawę wody - 7,48 zł/m3 + 8% podatek VAT = 8,08 zł/m3 brutto wg Taryfy
- za odprowadzenie ścieków - 12,43 zł/m3 + 8% podatek VAT = 13,42 zł/m3 brutto wg Taryfy
po uwzględnieniu dopłaty w wys. 1,50 zł/m3 brutto = 11,92 zł/m3brutto

Bez zmiany pozostaje stawka opłaty abonamentowej za odczyt i rozliczenie według będącego własnością ZIM-Mikołów wodomierza głównego w budynku oraz utrzymanie przez ZIM urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gotowości do świadczenia usług, tj. brutto 9,04 zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy (w tym za wodę: 3,66 zł i za ścieki 5,38 zł).

Zmiana opłat za wodę i odprowadzenie ścieków zostanie uwzględniona w ramach miesięcznych opłat zaliczkowych dla poszczególnych mieszkań począwszy od dnia 01.03.2022 roku.
Indywidualne zawiadomienia o wysokości opłat zostaną dostarczone do skrzynek pocztowych mieszkań w miesiącu lutym 2022 roku.
Zaznaczamy równocześnie, iż w związku ze zmianą opłat za wodę i odprowadzenie ścieków od dnia 18.02.2022 roku w indywidualnych rozliczeniach kosztów dostawy wody do mieszkań za bieżący okres uwzględnione zostanie szacowane (uśrednione) zużycie według stawek opłat obowiązujących do dnia zmiany cen, tj. do 17.02.2022 roku oraz od dnia 18.02.2022 roku.
Istnieje również możliwość złożenia przez każdego użytkownika mieszkania oświadczenia o stanie wodomierza w mieszkaniu, w którym należy podać numer fabryczny wodomierza i odczyt na dzień 17.02.2022 roku (formularz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej MSM lub na portierni w Spółdzielni).
Oświadczenia można przesłać na adres poczty elektronicznej: msm@msmmikolow.eu w terminie do dnia 25.02.2022 roku lub składać w w/w terminie do urny przeznaczonej na korespondencję - na parterze w Pawilonie MSM przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie.

Wyjątkowo z uwagi na sytuację epidemiologiczną dopuszczamy także możliwość podania przedmiotowych danych telefonicznie (tel. /32/ 22-62-717, wew. 52 lub 21)26.01.2022

ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie informuje, że z powodu awarii wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 26.01.2022 od godz. 1000 do godz. 1500
NA OSIEDLU SŁOWACKIEGO:
NR: 2A, 2B, 4A, 4B, 6A, 6B, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 17A, 17B, 17C, 19, 19A, 19B, 19C, 21, 21A, 21B, 21C
Za zaistniałe niedogodności przepraszamy
Informacji udziela Dział Eksploatacji Sieci Wod-Kan Tel. 32/226210524.01.2022

INFORMACJA
dla mieszkańców budynków przy ul. Skalnej 2, 4, 6, 8, 10 i 12,
zasilanych w ciepło z kotłowni gazowej przy ul. Skalnej 10 w Mikołowie, eksploatowanej przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, mając na uwadze publikowane komunikaty o wysokich podwyżkach cen gazu, wprowadzanych przez dostawców od stycznia 2022 roku, pismem z dnia 03.01.2022 roku wystąpiła do Zakładu Inżynierii Miejskiej w Mikołowie z wnioskiem o podanie informacji, czy i w jakim stopniu przewidywany jest wzrost opłat z tytułu zakupu ciepła na cele ogrzewania i podgrzania ciepłej wody dla odbiorców zaopatrywanych z kotłowni gazowej przy ul. Skalnej 10.
W piśmie z dnia 14.01.2022 roku ZIM-Mikołów poinformował, iż obecnie Spółka jest w trakcie prowadzenia postępowania administracyjnego, mającego na celu zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Poniżej cytujemy informację, podaną przez Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie:
„Ceny i stawki opłat ujęte w przedłożonej do zatwierdzenia taryfie dla ciepła skalkulowane zostały na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej przez Spółkę i uwzględniają ich wzrost.
Dla odbiorców ciepła zasilanych z kotłowni gazowej zlokalizowanej przy ul. Skalnej 10 (grupa taryfowa KS/P/W.in) wzrost cen i stawek opłat spowodowany jest drastycznym wzrostem cen paliwa gazowego w stosunku do cen ujętych w aktualnie obowiązującej taryfie.
Na podstawie przeprowadzonych kalkulacji kosztowych opartych o nowe ceny paliwa gazowego, w jakich Spółka kupuje to paliwo od dnia 1 stycznia 2022 roku oszacowano ceny i stawki opłat dla odbiorców ciepła zasilanych z w/w kotłowni gazowej. Dla przykładu, kalkulowana cena jednostkowa ciepła netto dla odbiorców z grupy taryfowej KS/P/W.in wynosi 108,94 zł/GJ.”

Zgodnie z aktualnie obowiązującą taryfą dla ciepła, zatwierdzoną przez URE do stosowania dla grupy taryfowej KS/P/W.in od dnia 01.10.2020 roku, cena jednostkowa ciepła netto wynosi 61,27 zł/GJ.12.01.2022

INFORMACJA

dla mieszkańców budynków Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ogrzewanych z kotłowni gazowych, eksploatowanych przez Spółdzielnię:

 • w Mikołowie:
  - w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 53,
  - w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 55,
  - w budynku przy ul. B.Krawczyka 17 (dla budynków nr 15 i 17)
 • w Orzeszu:
  - w budynku przy ul. Rynek 2A (dla budynków nr 2A i 4A),
  - wolnostojącej przy ul.Rynek (dla budynków nr 10 i 11),
  - w budynku przy ul. Szklarskiej 9 (dla budynków nr 7 i 9)

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż dla punktów odbioru gazu w przedmiotowych kotłowniach gazowych zawarte zostały z dostawcą aneksy do umów kompleksowych - z gwarantowanymi cenami paliwa gazowego na rok 2022 i 2023.
W 2022 roku cena gazu będzie wyższa o 9,75 % w stosunku do ceny obowiązującej w 2021 roku i pozostanie bez zmian przez cały 2022 rok, niezależnie od dotychczas wprowadzonych i możliwych dalszych wysokich podwyżek cen gazu, uzależnionych od sytuacji na Towarowej Giełdzie Energii.

Zaznaczyć należy również, iż Decyzją z dnia 17.12.2021 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę Nr 10 Polskiej Spółki Gazownictwa dla usług dystrybucji paliw gazowych. Wzrost opłat dystrybucyjnych w wyniku wprowadzenia tej taryfy wyniesie średnio 3,6 %.

Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS