+48 (32) 226 25 05, email: msm@msmmikolow.eu

Banner

Aktualne przetargi, Archiwum: 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010

Archiwum przetargów na lokale użytkowe 2021

16.07.2021

Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie, ul. Młyńska 11
OGŁASZA
przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego

mieszczącego się na parterze budynku nr 8 na Osiedlu przy Plantach w Mikołowie,
z przeznaczeniem na nieuciążliwą działalność biurową, usługową lub handlową (bez sprzedaży alkoholu) z dogodnym dojazdem i dostępem do miejsc parkingowych

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 10,80 m2
  (jedno pomieszczenie + pół korytarza wejściowego, bez WC, umywalka w lokalu)
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu - 18,10 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 370,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności,
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na k-to Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie
(urna na korespondencję na parterze) w terminie do dnia: 26.07.2021 r.

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu – przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokal oglądać można w terminie uzgodnionym z Administracją MSM - tel.(32)226 25 05 wewn. 40.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dz.Umów,
pokój nr 120 – telefon (32)226 27 17 wew. 52
15.01.2021


Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mikołowie, ul. Młyńska 11
OGŁASZA
przetarg ofert na wynajem lokalu użytkowego

mieszczącego się w pasażu handlowo-usługowym na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Bandurskiego 5 w Mikołowie,
z dogodnym dojazdem i parkingiem, z przeznaczeniem na działalność handlową (bez sprzedaży alkoholu) lub nieuciążliwą działalność usługową.
Lokal położony jest w atrakcyjnej okolicy, w bliskim sąsiedztwie centrum miasta, w pobliżu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, krytej pływalni oraz parku.

 • powierzchnia użytkowa lokalu - 46,58 m2
 • cena wyjściowa oferowanego czynszu - 17,70 zł/m2 p.u. (netto)
 • wadium w wysokości - 1400,00 zł.

Oferty zawierające:

 • proponowaną wysokość stawki czynszu najmu ( netto )
 • określenie rodzaju działalności planowanej do prowadzenia w lokalu z uwzględnieniem zakresu koniecznych prac adaptacyjnych warunkujących możliwość wykonywania w lokalu planowanej działalności,
 • aktualne dokumenty rejestrowe działalności gospodarczej oferenta
 • zaświadczenie o płynności finansowej oferenta
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu przetargowym, jak również z aktualnym stanem technicznym i usytuowaniem lokalu
 • dowód wpłaty wadium na konto MSM w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr 81 8436 0003 0000 0021 6884 0077 (wpłata wadium na k-to Spółdzielni najpóźniej na 1 dzień przed wskazanym terminem złożenia oferty)

prosimy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Spółdzielni przy ul. Młyńskiej 11 w Mikołowie
(urna na korespondencję na parterze) w terminie do dnia: 22.01.2021 r.

 • wadium oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet opłat za najem lokalu
 • oferenci, którzy przetargu nie wygrali otrzymują zwrot wadium w terminie do 7 dni od zakończenia przetargu na wskazane konto bankowe
 • wadium oferenta, który nie podpisze umowy najmu w terminie do 14 dni, od daty otrzymania zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu przepada, a przetarg ulega unieważnieniu

Warunkiem zawarcia z oferentem wygrywającym przetarg umowy najmu lokalu jest:

 • dokonanie wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu oraz pozostałych opłat (brutto), w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o zatwierdzeniu wyniku przetargu – przelewem na konto bankowe MSM
 • pokrycie na podstawie otrzymanej faktury, kosztów związanych z przetargiem na lokal, poniesionych przez Spółdzielnię, w terminie do 7 dni od zatwierdzenia wyniku przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest przejąć lokal w aktualnym na dzień przetargu stanie technicznym i dokonać we własnym zakresie i na własny koszt remontów i adaptacji lokalu dla własnych potrzeb bez prawa refundacji przez Spółdzielnię poniesionych nakładów.

Lokal oglądać można w dniu 19.01.2021 roku w godzinach od 1400 do 1500,
lub w innym terminie uzgodnionym wyprzedzająco z Administracją MSM tel.(32)226 25 05 wewn. 10.

Zarząd zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania powodów
Informacje o przetargu oraz oświadczenia stanowiące załączniki do oferty w Dz.Umów,
pokój nr 120 – telefon (32)226 27 17 wew. 52


Copyright © 2009 - 2024 Mikołowska Spółdzielnia Mieszkaniowa®
Valid CSS